Dokument för Ostlänken

Här kan du ta del av dokument för respektive område. Till exempel kartor, järnvägsplaner och landskapsanalyser. Du hittar även dokument som är övergripande för Ostlänken, exempelvis tillåtlighet och järnvägsutredningar. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Hur är dokumenten sorterade?

Dokumenten är sorterade utifrån följande geografiska områden och ämnen:

 • Södertälje
 • Trosa
 • Nyköping
 • Norrköping
 • Linköping
 • Ostlänken övergripande
 • Kulturmiljö och arkeologi
 • Naturmiljö

För de geografiska områdena Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping är dokumenten sorterade utifrån aktualitet och process:

 • Aktualitet - om handlingarna är aktuella eller arkiverade
 • Process - om handlingarna tillhör processen järnvägsplan eller miljöprövning

I de områden som består av flera delsträckor, är handlingarna även sorterade efter respektive sträcka/järnvägsplan.

Södertälje

Fastställelsebeslut järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön, april 2024

Fastställelse av järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön (pdf, 14 mb)

Kompletterande samråd järnvägsplan Gerstaberg kopplingscentral, 13 februari - 4 mars 2024

Samrådsunderlag Gerstaberg kopplingscentral (pdf, 17 mb)

Kompletterande samrådsunderlag Gerstaberg kopplingscentral (pdf, 15 mb)

Fastställelsehandling, januari 2023

Plankartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Plankarta 00 (pdf, 1 mb)

Plankarta 01 (pdf, 1 mb)

Plankarta 02 (pdf, 1 mb)

Plankarta 03 (pdf, 1 mb)

Plankarta 04 (pdf, 1 mb)

Plankarta 05 (pdf, 1 mb)

Plankarta 06 (pdf, 1 mb)

Plankarta 07 (pdf, 1 mb)

Plankarta 08 (pdf, 1 mb)

Plankarta 09 (pdf, 1 mb)

Plankarta 10 (pdf, 1 mb)

Plankarta 11 (pdf, 1 mb)

Plankarta 12 (pdf, 1 mb)

Plankarta 13 (pdf, 1 mb)

Plankarta 14 (pdf, 1 mb)

Plankarta 15 (pdf, 1 mb)

Plankartor 00-15 (pdf, 9 mb)

Plankartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (tillfälligt markanspråk, servicevägar, byggvägar och liknande)

Plankarta 30 (pdf, 1 mb)

Plankarta 31 (pdf, 1 mb)

Plankarta 32 (pdf, 1 mb)

Plankarta 33 (pdf, 1 mb)

Plankarta 34 (pdf, 1 mb)

Plankarta 40 (pdf, 1 mb)

Plankarta 41 (pdf, 1 mb)

Plankarta 42 (pdf, 1 mb)

Plankartor 30-34, 40-42 (pdf, 4 mb)

Bilagor till plankartor

Profilkartor

Profilkarta 05 (pdf, 1 mb).pdf

Profilkarta 06 (pdf, 1 mb).pdf

Profilkarta 08 (pdf, 1 mb).pdf

Tvärsektionskartor

Tvärsektionskarta 05 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 06 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 08 (pdf, 1 mb)

Planbeskrivning

Planbeskrivning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 44 mb)

Kompletterande granskning järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön, 19 september - 18 oktober 2022

Kompletterande handlingar sedan granskningen i november 2021

PM Ändringar efter granskning av järnvägsplan (pdf, 8 mb)

PM Kompletterande miljöbedömning trafikplats Järna (pdf, 1 mb)

Översiktskarta/bladindelningskarta

Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 4 mb)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning och bilagor

Miljökonsekvensbeskrivning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 24 mb)

Bilaga 1 PM Bedömningsskala (pdf, 1 mb)

Bilaga 2 PM avseende buller, stomljud och vibrationer med underbilagor (pdf, 19 mb)

Bilaga 3 PM Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 5 mb)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 1 mb)

Länsstyrelsens yttrande kring PM kompletterande miljöbedömning trafikplats Järna (pdf, 1 mb)

Kartor och ritningar

Illustrationskartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde
Illustrationskarta 00 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 01 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 02 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 03 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 04 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 05 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 06 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 07 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 08 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 09 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 10 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 11 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 12 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 13 (pdf, 2 mb)

Illustrationskarta 14 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 15 (pdf, 2 mb)

Illustrationskartor 00-15 (pdf, 9 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (servicevägar, byggvägar och liknande)
Illustrationskarta 30 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 31 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 32 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 33 (pdf, 1 mb)

Illustrationskarta 34 (pdf, 1 mb)

Illustrationskartor 30-34 (pdf, 5 mb)

Illustrationsprofiler
Illustrationsprofil 01 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 02 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 03 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 04 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 05 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 06 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 07 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 08 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 09 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 10 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 11 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 12 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 13 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 14 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 15 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofiler 01-15 (pdf, 2 mb)

Ritningsförteckning
Ritningsförteckning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Översiktskarta/bladindelningskarta
Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Illustrationssektioner
Illustrationssektion bank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergskärning och jordskärning (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion betongtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion hög bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion låg bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tryckbank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tråg (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tunnelportal-tråg (pdf, 1 mb)

Särskilda utredningar

Gestaltningsprogram Gerstaberg-Långsjön (pdf, 82 mb)

PM analys av vald spårlinje (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - huvuddokument (pdf, 1 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 1, översiktsbild (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 2, utredningslinjer 2017-2018 (pdf, 1 mb)

Berörda kommunala planer

Berörda kommunala planer Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

I planläggningsbeskrivningen finns kortfattad information om hur respektive delsträcka kommer att planläggas, vilka beslut som kommer att fattas och när du kan påverka. I samrådsredogörelsen svarar vi på de synpunkter vi fått in.

Gerstaberg-Långsjön, Södertälje kommun

Planläggningsbeskrivning Gerstaberg–Långsjön 2021-03-31 (pdf, 200 kB)
Samrådsredogörelse Gerstaberg–Långsjön 2020-05-06 (pdf, 736 kb)

Granskning järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön, november 2021

Översiktskarta
Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Plankartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Plankarta 00 (pdf, 1 mb)

Plankarta 01 (pdf, 1 mb)

Plankarta 02 (pdf, 1 mb)

Plankarta 03 (pdf, 1 mb)

Plankarta 04 (pdf, 1 mb)

Plankarta 05 (pdf, 1 mb)

Plankarta 06 (pdf, 1 mb)

Plankarta 07 (pdf, 1 mb)

Plankarta 08 (pdf, 1 mb)

Plankarta 09 (pdf, 1 mb)

Plankarta 10 (pdf, 1 mb)

Plankarta 11 (pdf, 1 mb)

Plankarta 12 (pdf, 1 mb)

Plankarta 13 (pdf, 1 mb)

Plankarta 14 (pdf, 1 mb)

Plankarta 15 (pdf, 1 mb)

Plankartor 00-15 (pdf, 9 mb)

Plankartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (tillfälligt markanspråk, servicevägar, byggvägar och liknande)

Plankarta 30 (pdf, 1 mb)

Plankarta 40 (pdf, 1 mb)

Plankarta 31 (pdf, 1 mb)

Plankarta 32 (pdf, 1 mb)

Plankarta 33 (pdf, 1 mb)

Plankarta 34 (pdf, 1 mb)

Plankarta 41 (pdf, 1 mb)

Plankarta 42 (pdf, 1 mb)

Plankartor 30-34, 40-42 (pdf, 4 mb)

Profilkartor

Profilkarta 05 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 06 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 08 (pdf, 1 mb)

Profilkartor 05, 06, 08, (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskartor

Tvärsektionskarta 05 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 06 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 08 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskartor 05, 06, 08 (pdf, 1 mb)

Planbeskrivning

Planbeskrivning Gerstaberg–Långsjön (pdf, 51 mb)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Gerstaberg–Långsjön (pdf, 1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)

Miljökonsekvensbeskrivning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 24 mb)

Bilaga 1 PM Bedömningsskala (pdf, 1 mb)

Bilaga 2 PM avseende buller, stomljud och vibrationer med underbilagor (pdf, 19 mb)

Bilaga 3 PM Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 5 mb)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning Gerstaberg–Långsjön (pdf, 1 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Illustrationskarta 00 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 01 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 02 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 03 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 04 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 05 (pdf, 7 mb)

Illustrationskarta 06 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 07 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 08 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 09 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 10 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 11 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 12 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 13 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 14 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 15 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor 00-15 (pdf, 9 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (servicevägar, byggvägar och liknande)

Illustrationskarta 30 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 31 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 32 (pdf, 8 mb)

Illustrationskarta 33 (pdf, 9 mb)

Illustrationskarta 34 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor 30-34 (pdf, 2 mb)

Illustrationsprofiler

Illustrationsprofil 01 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 02 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 03 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 04 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 05 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 06 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 07 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 08 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 09 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 10 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 11 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 12 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 13 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 14 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 15 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofiler 01-15 (pdf, 2 mb)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Översiktskarta

Översiktskarta Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Illustrationssektioner

Illustrationssektion bank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergskärning och jordskärning (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion betongtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tråg (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion hög bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion låg bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tryckbank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tunnelportal-tråg (pdf, 1 mb)

Särskilda utredningar

Gestaltningsprogram Gerstaberg-Långsjön (pdf, 94 mb)

PM analys av vald spårlinje (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - huvuddokument (pdf, 1 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 1, översiktsbild (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 2, utredningslinjer 2017-2018 (pdf, 1 mb)

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

Berörda kommunala planer

Berörda kommunala planer Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 mb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samråd järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön, oktober 2019

Informationsfolder Gerstaberg-Långsjön (pdf, 6,6Mb)

Samrådshandlingar
Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser (pdf 17,3Mb)
Miljökonsekvensbeskrivning för samråd (pdf, 14,5 Mb)

Temakartor miljö
Temakartor grundvatten, ytvatten och översvämningsrisk (pdf 14,3 Mb)
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark (pdf 9Mb)
Temakartor naturmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar (pdf 7,8Mb)

PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning (inklusive bilagor) 
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning (pdf 0,8Mb)
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning, bilaga 1 (pdf 1,5 Mb)
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning, bilaga 2 (pdf 1,4Mb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf 3,3Mb)
Blad 00 (pdf 0,7Mb)
Blad 01 (pdf 7,5Mb)
Blad 02 (pdf 9,1 Mb)
Blad 03 (pdf 9,2Mb)
Blad 04 (pdf 9 Mb)
Blad 05 (pdf 7,5 Mb)
Blad 06 (pdf 7,5 Mb)
Blad 07 (pdf 8 Mb)
Blad 08 (pdf 9,1 Mb)
Blad 09 (pdf 8,7 Mb)
Blad 10 (pdf 7,1 Mb)
Blad 11 (pdf 8,6 Mb)
Blad 12 (pdf 9,2 Mb)
Blad 13 (pdf 8,2 Mb)
Blad 14 (pdf 7,5 Mb)
Blad 15 (pdf 8,8 Mb)
Blad 30 (pdf 6,4 Mb)
Blad 31 (pdf 8,8 Mb)
Blad 32 (pdf 6,5 Mb)
Blad 33 (pdf 7,8 Mb)
Blad 34 (pdf 8,5  Mb)

Typsektioner
Typsektion bank (pdf 0,2Mb)
Typsektion bergskärning och jordskärning (pdf 0,3Mb)
Typsektion bergtunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion betongtunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion tråg (pdf 0,2Mb)
Typsektion bro (pdf 0,2Mb)
Typsektion tryckbank med serviceväg (pdf 0,1Mb)

Förslag på bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf 8,3 Mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativet (pdf 8,3 Mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf 7Mb) 
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf 7,2Mb) 

Markavvattningsföretag
Översiktskarta markavvattningsföretag (pdf 20,5 Mb)
Kartor över markavvattningsföretag (pdf 22,2 Mb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samråd järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön, januari 2016

Översiktskarta delsträcka Södertälje (pdf, 1,8 MB)
Ortofotokarta Södertälje del 1, info (pdf, 645 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 1, profil (pdf, 653 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 2, info (pdf, 532 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 2, profil (pdf, 531 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 3, info (pdf, 530 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 3, profil (pdf, 535 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 4, info (pdf, 585 kB)
Ortofotokarta Södertälje del 4, profil (pdf, 595 kB)
Naturmiljökarta Södertälje (pdf, 734 kB)
Kulturmiljökarta Södertälje (pdf, 717 kB) 
Karta friluftsliv (pdf, 625 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samråd allmänna vägar, Gerstaberg-Långsjön, januari 2019

Samrådsunderlag berörda allmänna vägar, delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,9 mb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturarvs- och landskapsanalyser

Underlagsrapporter till samråd
Kulturarvsanalys Gerstaberg-Sillekrog (pdf, 169,8Mb)
Fördjupad landskapsanalys Gerstaberg-Långsjön (pdf, 8,1 MB)

 

Delområde Gerstaberg

Justering av Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Gerstaberg, mars 2024

Justering av ansökan delområde Gerstaberg, mars 2024 (pdf, 104 kb)

Konsoliderad tillståndsansökan vattenverksamhet delområde Gerstaberg (pdf, 2,63 mb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Gerstaberg, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Gerstaberg, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Gerstaberg, november 2023

Trafikverkets yttrande delområde Gerstaberg (pdf, 508 kb)

1. Samrådsunderlag vattenverksamhet Ostlänken, Gerstaberg-Långsjön-2019-08-20 (pdf, 9,4 mb)

1a, underbilaga 1 Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,08 mb)

1b, underbilaga 2 Översikt grundvatten (pdf, 4,11 mb)

1c, underbilaga 3 Översikt sjöar vattendrag och kustvatten (pdf, 3,50 mb)

1d, underbilaga 4 Markavvattningsföretag (pdf, 663 kb)

1e, underbilaga 5 Områdesskydd (pdf, 3,38 mb)

1f, underbilaga 6 Förorende områden (pdf, 3,02 mb)

1g, underbilaga 7 Grundvattenberoende objekt (pdf, 4,69 mb)

2, Kompletterande samrådsunderlag utökat utredningsområde Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,89 mb)

3, Kompletterande samrådsunderlag uttag av grundvatten för processvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 0.98 mb)

4, Komplettering samrådsunderlag vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Moraån mm (pdf, 2,32 mb)

5, Karta buller och vibrationer i byggskedet (pdf, 4,97 mb)

6, PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning (pdf, 3,65 mb)

6a, underbilaga 1 Sättningsberäkningar (pdf, 5, 44 mb)

6b, underbilaga 2 Översikt över nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 9,52 mb)

6c, underbilaga 3 Inventering av nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 103 kb)

7, Sammanställning brunnar (pdf, 284 kb)

8, Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 5,18 mb)

9, Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan Ostlänken Gerstaberg-Långsjön (pdf, 166 kb)

10, Plan- och profilkarta Gerstabergs torrläggningsföretag år 1930 (pdf, 7,20 mb)

11, Plan- och profilkarta Åkerby Ekeby Töstad 1938-1939 (pdf, 1, 46 mb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Gerstaberg, juli 2023

Ansökan delområde Gerstaberg (pdf, 5,56 mb)

Innehållsförteckning delområde Gerstaberg (pdf, 88, 1 kb)

Bilaga A Översiktskarta delområde Gerstaberg (pdf, 859 kb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamhet delområde Gerstaberg (pdf, 18 kb)

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 5,30 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamhet i Plan (pdf, 7,50 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 2,91 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 10,3 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,80 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 205 kb)

Bilaga C.6 Stabilitetsutredning (pdf, 700 kb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 66,7 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,51 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning av samtliga vattenverksamheter (pdf, 391 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation vattendrag dike våtmark sjö med vattenverksamheter (pdf, 8,18 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 10 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 502 kb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 9, 35 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter (pdf, 7,33 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 13,9 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 5,41 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 5,23 mb)

Bilaga D.3 Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 11,2 mb)

Bilaga D.3.3 PM Miljökvalitetsnormer Bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 5,01 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Gerstaberg-Långsjön (pdf, 645 kb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 6,91 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,01 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 3,82 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E Fastighetsförteckning delområde Gerstaberg på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Gerstaberg

Bilaga F Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 7,02 mb)

Delområde Järna

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Järna, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Järna, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Järna, november 2023

Trafikverkets yttrande delområde Järna (pdf, 508 kb)

1. Samrådsunderlag vattenverksamhet Ostlänken, Gerstaberg-Långsjön-2019-08-20 (pdf, 9,4 mb)

1a, underbilaga 1 Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,08 mb)

1b, underbilaga 2 Översikt grundvatten (pdf, 4,11 mb)

1c, underbilaga 3 Översikt sjöar vattendrag och kustvatten (pdf, 3,50 mb)

1d, underbilaga 4 Markavvattningsföretag (pdf, 663 kb)

1e, underbilaga 5 Områdesskydd (pdf, 3,38 mb)

1f, underbilaga 6 Förorende områden (pdf, 3,02 mb)

1g, underbilaga 7 Grundvattenberoende objekt (pdf, 4,69 mb)

2, Kompletterande samrådsunderlag utökat utredningsområde Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,89 mb)

3, Kompletterande samrådsunderlag uttag av grundvatten för processvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 0.98 mb)

4, Komplettering samrådsunderlag vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Moraån mm (pdf, 2,32 mb)

5, Karta buller och vibrationer i byggskedet (pdf, 4,97 mb)

6, PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning (pdf, 3,65 mb)

6a, underbilaga 1 Sättningsberäkningar (pdf, 5, 44 mb)

6b, underbilaga 2 Översikt över nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 9,52 mb)

6c, underbilaga 3 Inventering av nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 103 kb)

7, Sammanställning brunnar (pdf, 284 kb)

8, Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 5,18 mb)

9, Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan Ostlänken Gerstaberg-Långsjön (pdf, 166 kb)

10, Plan- och profilkarta Gerstabergs torrläggningsföretag år 1930 (pdf, 7,20 mb)

11, Plan- och profilkarta Åkerby Ekeby Töstad 1938-1939 (pdf, 1, 46 mb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Järna, juli 2023

Ansökan delområde Järna (pdf, 5,56 mb)

Innehållsförteckning delområde Järna (pdf, 88,2 kb)

Bilaga A Översiktskarta delområde Järna (pdf. 1.66 mb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamhet delområde Järna (pdf, 29,6 kb)

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 5,30 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamhet i Plan (pdf, 7,50 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 2,91 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 10,3 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,80 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 205 kb)

Bilaga C.6 Stabilitetsutredning (pdf, 700 kb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 66,7 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,51 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning av samtliga vattenverksamheter (pdf, 391 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation vattendrag dike våtmark sjö med vattenverksamheter (pdf, 8,18 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 10 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 502 kb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 9, 35 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter (pdf, 7,33 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 13,9 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 5,41 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 5,23 mb)

Bilaga D.3 Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 11,2 mb)

Bilaga D.3.3 PM Miljökvalitetsnormer Bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 5,01 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Gerstaberg-Långsjön (pdf, 645 kb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 6,91 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,01 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 3,82 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E Fastighetsförteckning delområde Järna på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Järna

Bilaga F Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 7,02 mb)

Delområde Hölö Norra

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Norra, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Justering av villkor, mars 2024 (pdf, 154 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö norra, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Norra, november 2023

Trafikverkets yttrande delområde Hölö Norra (pdf, 508 kb)

1. Samrådsunderlag vattenverksamhet Ostlänken, Gerstaberg-Långsjön-2019-08-20 (pdf, 9,4 mb)

1a, underbilaga 1 Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,08 mb)

1b, underbilaga 2 Översikt grundvatten (pdf, 4,11 mb)

1c, underbilaga 3 Översikt sjöar vattendrag och kustvatten (pdf, 3,50 mb)

1d, underbilaga 4 Markavvattningsföretag (pdf, 663 kb)

1e, underbilaga 5 Områdesskydd (pdf, 3,38 mb)

1f, underbilaga 6 Förorende områden (pdf, 3,02 mb)

1g, underbilaga 7 Grundvattenberoende objekt (pdf, 4,69 mb)

2, Kompletterande samrådsunderlag utökat utredningsområde Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,89 mb)

3, Kompletterande samrådsunderlag uttag av grundvatten för processvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 0.98 mb)

4, Komplettering samrådsunderlag vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Moraån mm (pdf, 2,32 mb)

5, Karta buller och vibrationer i byggskedet (pdf, 4,97 mb)

6, PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning (pdf, 3,65 mb)

6a, underbilaga 1 Sättningsberäkningar (pdf, 5, 44 mb)

6b, underbilaga 2 Översikt över nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 9,52 mb)

6c, underbilaga 3 Inventering av nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 103 kb)

7, Sammanställning brunnar (pdf, 284 kb)

8, Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 5,18 mb)

9, Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan Ostlänken Gerstaberg-Långsjön (pdf, 166 kb)

10, Plan- och profilkarta Gerstabergs torrläggningsföretag år 1930 (pdf, 7,20 mb)

11, Plan- och profilkarta Åkerby Ekeby Töstad 1938-1939 (pdf, 1, 46 mb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Norra, juli 2023

Ansökan delområde Hölö norra (pdf, 5,93 mb)

Innehållsförteckning delområde Hölö Norra (pdf, 89 kb)

Bilaga A Översiktskarta delområde Hölö norra (pdf, 981 kb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamhet delområde Hölö norra (pdf, 28,6 kb)

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 5,30 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamhet i Plan (pdf, 7,50 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 2,91 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 10,3 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,80 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 205 kb)

Bilaga C.6 Stabilitetsutredning (pdf, 700 kb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 66,7 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,51 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning av samtliga vattenverksamheter (pdf, 391 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation vattendrag dike våtmark sjö med vattenverksamheter (pdf, 8,18 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 10 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 502 kb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 9, 35 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter (pdf, 7,33 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 13,9 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 5,41 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 5,23 mb)

Bilaga D.3 Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 11,2 mb)

Bilaga D.3.3 PM Miljökvalitetsnormer Bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 5,01 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Gerstaberg-Långsjön (pdf, 645 kb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 6,91 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,01 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 3,82 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E Fastighetsförteckning delområde Hölö Norra på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Hölö Norra

Bilaga F Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 7,02 mb)

Delområde Hölö Södra

Komplettering TIllståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Södra, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Södra, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Södra, november 2023

Trafikverkets yttrande delområde Hölö Södra (pdf, 508 kb)

1. Samrådsunderlag vattenverksamhet Ostlänken, Gerstaberg-Långsjön-2019-08-20 (pdf, 9,4 mb)

1a, underbilaga 1 Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,08 mb)

1b, underbilaga 2 Översikt grundvatten (pdf, 4,11 mb)

1c, underbilaga 3 Översikt sjöar vattendrag och kustvatten (pdf, 3,50 mb)

1d, underbilaga 4 Markavvattningsföretag (pdf, 663 kb)

1e, underbilaga 5 Områdesskydd (pdf, 3,38 mb)

1f, underbilaga 6 Förorende områden (pdf, 3,02 mb)

1g, underbilaga 7 Grundvattenberoende objekt (pdf, 4,69 mb)

2, Kompletterande samrådsunderlag utökat utredningsområde Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,89 mb)

3, Kompletterande samrådsunderlag uttag av grundvatten för processvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 0.98 mb)

4, Komplettering samrådsunderlag vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Moraån mm (pdf, 2,32 mb)

5, Karta buller och vibrationer i byggskedet (pdf, 4,97 mb)

6, PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning (pdf, 3,65 mb)

6a, underbilaga 1 Sättningsberäkningar (pdf, 5, 44 mb)

6b, underbilaga 2 Översikt över nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 9,52 mb)

6c, underbilaga 3 Inventering av nya byggnader registrerade efter 2016 (pdf, 103 kb)

7, Sammanställning brunnar (pdf, 284 kb)

8, Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 5,18 mb)

9, Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan Ostlänken Gerstaberg-Långsjön (pdf, 166 kb)

10, Plan- och profilkarta Gerstabergs torrläggningsföretag år 1930 (pdf, 7,20 mb)

11, Plan- och profilkarta Åkerby Ekeby Töstad 1938-1939 (pdf, 1, 46 mb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Hölö Södra, juli 2023

Ansökan delområde Hölö södra (pdf, 4,76 mb)

Innehållsförteckning delområde Hölö Södra (pdf, 89 kb)

Bilaga A Översiktskarta delområde Hölö södra (pdf, 960 kb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamhet delområde Hölö södra (pdf, 29,4 kb)

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 5,30 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamhet i Plan (pdf, 7,50 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 2,91 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 10,3 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,80 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 205 kb)

Bilaga C.6 Stabilitetsutredning (pdf, 700 kb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 66,7 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,51 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning av samtliga vattenverksamheter (pdf, 391 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation vattendrag dike våtmark sjö med vattenverksamheter (pdf, 8,18 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön (pdf, 10 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 502 kb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 9, 35 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter (pdf, 7,33 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 13,9 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 5,41 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 5,23 mb)

Bilaga D.3 Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 11,2 mb)

Bilaga D.3.3 PM Miljökvalitetsnormer Bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 5,01 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Gerstaberg-Långsjön (pdf, 645 kb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 6,91 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,01 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 3,82 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E Fastighetsförteckning delområde Hölö Södra på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Hölö Södra

Bilaga F Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 7,02 mb)

 

Gerstaberg-Långsjön, Södertälje kommun

Samrådsredogörelse för vattenverksamhet, juni 2023

Samrådsredogörelse för vattenverksamhet Gerstaberg-Långsjön 2023-06-13 (pdf, 650kb)

Samrådsunderlag kompletterande samråd vattenverksamhet, januari 2023

Samrådsunderlag utökat utredningsområde Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1,89 MB)

Samrådsunderlag uttag av grundvatten för processvatten Gerstaberg-Långsjön (pdf, 1 MB)

Samrådsunderlag vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Moraån Skillebyån och Kyrksjön (pdf, 2,32 MB)

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Gerstaberg-Långsjön, oktober 2019

Samrådsunderlag Vattenverksamhet (pdf, 9,4Mb)
Bilaga 1, Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,2Mb)
Bilaga 2, Översikt Grundvatten (pdf, 4,2Mb)
Bilaga 3, Översikt sjöar, vattendrag och kustvatten (pdf, 3,5Mb)
Bilaga 4, Markavvattningsföretag (pdf, 0,6Mb)
Bilaga 5, Områdesskydd (pdf, 3,4Mb)
Bilaga 6, Förorenade områden (pdf, 3Mb)
Bilaga 7, Grundvattenberoende objekt (pdf, 22,7Mb)

Samrådshandling Markavvattningsföretag, Gerstaberg-Långsjön, oktober 2019

Översiktskarta markavvattningsföretag (pdf 20,5 Mb)
Kartor över markavvattningsföretag (pdf 22,2 Mb)

Ej gällande tillståndshandlingar för passage av Natura 2000 Tullgarn med inaktuella spårlinjer

Ansökan Tullgarn, slutgiltig 140330 (pdf, 118 kB) 
MKB Tullgarn april 2014, slutgiltig version, sid 1-77 (pdf, 8 MB)
MKB Tullgarn april 2014, slutgiltig version, sid 78-115 (pdf 4 MB)
Beslut tillstånd Natura 2000 Tullgarn Södra (pdf, 196 kB)
MKB Tullgarn komprimerad (pdf, 9 MB)
Tillstånd Tullgarn (pdf 1,5 MB)
Bullerberäkningar Tullgarn mars 2014 (pdf 0,2 MB
Samrådsredogörelse vattenverksamhet Gerstaberg Långsjön 2020-05-27 (pdf, 485 kb)

 

Trosa

Fastställelsebeslut järnvägsplan Långsjön-Sillekrog, december 2023

Fastställelsebeslut Ostlänken Långsjön Sillekrog (pdf, 5,21 mb)

Fastställelsehandling, mars 2022

Plankartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Plankarta 16 (pdf, 1 mb)

Plankarta 17 (pdf, 1 mb)

Plankarta 18 (pdf, 1 mb)

Plankarta 19 (pdf, 1 mb)

Plankarta 20 (pdf, 1 mb)

Plankarta 21 (pdf, 1 mb)

Plankarta 22 (pdf, 1 mb)

Plankarta 23 (pdf, 1 mb)

Plankarta 24 (pdf, 1 mb)

Plankarta 25 (pdf, 1 mb)

Plankarta 26 (pdf, 1 mb)

Plankarta 27 (pdf, 1 mb)

Plankarta 28 (pdf, 1 mb)

Plankarta 29 (pdf, 1 mb)

Plankartor 16-29 (pdf, 8 mb)

Plankartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (tillfälligt markanspråk, servicevägar, byggvägar och liknande)

Plankarta 43 (pdf, 1 mb)

Plankarta 35 (pdf, 1 mb)

Plankarta 36 (pdf, 1 mb)

Plankarta 37 (pdf, 1 mb)

Plankarta 38 (pdf, 1 mb)

Plankarta 39 (pdf, 1 mb)

Plankartor 35-39, 43 (pdf, 3 mb)

Profilkartor

Profilkarta 17 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 18 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 19 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 20 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 21 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 22 (pdf, 1 mb)

Profilkarta 24 (pdf, 1 mb)

Tvärsektioner

Tvärsektionskarta 17 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 18 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 19 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 20 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 21 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 22 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskarta 24 (pdf, 1 mb)

Tvärsektionskartor 17-22, 24 (pdf, 2 mb)

Planbeskrivning

Planbeskrivning Långsjön-Sillekrog (pdf, 39 mb)

Granskning järnvägsplan, november 2021

Översiktskarta Långsjön-Sillekrog (pdf, 4 mb)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Långsjön-Sillekrog (pdf, 1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)

Miljökonsekvensbeskrivning Långsjön-Sillekrog (pdf, 24 mb)

Bilaga 1 PM bedömningsskala (pdf, 1 mb)

Bilaga 2 PM avseende buller, stomljud och vibrationer med underbilagor (pdf, 17 mb)

Bilaga 3 PM Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 5 mb)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen Stockholms godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen Långsjön–Sillekrog (pdf, 1 mb) 

Länsstyrelsen Södermanlands godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen Långsjön–Sillekrog (pdf, 1 mb) 

Illustrationskartor (redovisar hur det ser ut när järnvägen är byggd)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde

Illustrationskarta 16 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 17 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 18 (pdf, 12 mb)

Illustrationskarta 19 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 20 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 21 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 22 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 23 (pdf, 11 mb)

Illustrationskarta 24 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 25 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 26 (pdf, 12 mb)

Illustrationskarta 27 (pdf, 13 mb)

Illustrationskarta 28 (pdf, 13 mb)

Illustrationskarta 29 (pdf, 14 mb)

Illustrationskartor 16-29 (pdf, 10 mb)

Illustrationskartor som redovisar markanspråk utanför kommande järnvägsområde (servicevägar, byggvägar och liknande)

Illustrationskarta 35 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 36 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 37 (pdf, 10 mb)

Illustrationskarta 39 (pdf, 13 mb)

Illustrationskartor 35-37,39 (pdf, 2 mb)

Illustrationsprofiler

Illustrationsprofil 16 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 17 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 18 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 19 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 20 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 21 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 22 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 23 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 24 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 25 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 26 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 27 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 28 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofil 29 (pdf, 1 mb)

Illustrationsprofiler 16-29 (pdf, 2 mb)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning Långsjön-Sillekrog (pdf, 1 mb)

Översiktskarta

Översiktskarta Långsjön-Sillekrog (pdf, 4 mb)

Illustrationssektioner

Illustrationssektion bank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergskärning och jordskärning (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion betongtunnel (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tråg (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion hög bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion låg bro (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tryckbank (pdf, 1 mb)

Illustrationssektion tunnelportal-tråg (pdf, 1 mb)

Särskilda utredningar

Gestaltningsprogram Långsjön-Sillekrog (pdf, 67 mb)

PM analys av vald spårlinje (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - huvuddokument (pdf, 1 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 1, översiktsbild (pdf, 2 mb)

Förslag till spårlinje - samlad bedömning - bilaga 2, utredningslinjer 2017-2018 (pdf, 1 mb)

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Långsjön-Sillekrog (pdf, 1 mb)

Berörda kommunala planer

Berörda kommunala planer (pdf, 1 mb)

I planläggningsbeskrivningen finns kortfattad information om hur respektive delsträcka kommer att planläggas, vilka beslut som kommer att fattas och när du kan påverka. I samrådsredogörelsen svarar vi på de synpunkter vi fått in.

Långsjön-Sillekrog, Trosa kommun

Planläggningsbeskrivning Långsjön–Sillekrog 2021-03-31 (pdf, 782 kB)
Samrådsredogörelse Långsjön–Sillekrog 2020-05-06 (pdf, 203 kb)

Samråd Järnvägsplan Långsjön-Sillekrog, oktober 2019 

Informationsfolder (pdf, 3,6Mb)

Samrådshandlingar
Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser (pdf, 18Mb)
Miljökonsekvensbeskrivning för samråd (pdf, 15,8Mb)

Temakartor miljö
Temakartor grundvatten, ytvatten och översvämningsrisk (pdf 14Mb)
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark  (pdf 9Mb)
Temakartor naturmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar  (pdf 7,3Mb)

PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning (pdf, 0,8 Mb)
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning, bilaga 1 (pdf, 1,5 Mb)
PM Förslag till spårlinje – Samlad bedömning, bilaga 2 (pdf, 1,4 Mb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf, 3,3Mb)
Blad 16 (pdf, 8,8Mb)
Blad 17  (pdf, 9,5Mb)
Blad 18  (pdf, 8,6Mb)
Blad 19  (pdf, 8,2Mb)
Blad 20  (pdf, 8,7Mb)
Blad 21  (pdf, 8,8Mb)
Blad 22  (pdf, 9,4Mb)
Blad 23  (pdf, 9,5Mb)
Blad 24  (pdf, 7,7Mb)
Blad 25  (pdf, 7,7Mb)
Blad 26  (pdf, 8,5Mb)
Blad 27  (pdf, 8,8Mb)
Blad 28  (pdf, 8,7Mb)
Blad 29  (pdf, 9,3Mb)
Blad 35  (pdf, 8,8Mb)
Blad 36  (pdf, 8,8Mb)
Blad 37  (pdf, 8,9Mb)
Blad 38  (pdf, 8,8Mb)

Typsektioner
Typsektion bank (pdf 0,2Mb)
Typsektion bergskärning och jordskärning (pdf 0,3Mb)
Typsektion bergtunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion bergtunnel med tillhörande servicetunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion betongtunnel (pdf 0,2Mb)
Typsektion tråg (pdf 0,2Mb)
Typsektion bro (pdf 0,2Mb)
Typsektion tryckbank med serviceväg (pdf 0,1Mb)

Förslag på bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 8,5Mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativet (pdf, 8,6Mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 6,2Mb)
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 7,1Mb)

Markavvattningsföretag
Översiktskarta markavvattningsföretag (pdf, 21,9Mb)
Kartor över markavvattningsföretag (pdf, 24Mb)

Samråd förändrad sträckning mellan Kyrksjön och Trosaån, maj 2018

Översiktskarta Kyrksjön-Trosaån (pdf, 1,5 MB)
Ortofotokarta Kyrksjön-Trosaån del 1 (pdf, 590 kB)
Ortofotokarta Kyrksjön-Trosaån del 2 (pdf, 766 kB)
Ortofotokarta Kyrksjön-Trosaån del 3 (pdf, 726 kB)

Samråd järnvägsplan Långsjön-Sillekrog, november 2015

Ortofotokarta Trosa del 1 (pdf, 1,3 MB)
Kompletterande Ortofotokarta Trosa, del 1 (pdf, 677 kB)
Ortofotokarta Trosa del 2 (pdf, 1,4 MB)
Kompletterande Ortofotokarta Trosa, del 2 (pdf, 783,3 kB)
Ortofotokarta Trosa del 3 (pdf, 1,4 MB)
Kompletterande Ortofotokarta Trosa, del 3 (pdf, 670,8 kB)
Översiktskarta delsträcka Trosa (pdf, 998,7 kB)
Naturmiljökarta Trosa (pdf, 681,4 kB)
Kulturmiljökarta Trosa (pdf, 639,5 kB)

Samråd allmänna vägar, Långsjön-Sillekrog, januari 2019

Samrådsunderlag berörda allmänna vägar, delen Långsjön-Sillekrog (pdf, 1,8 mb)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturarvs- och landskapsanalyser

Underlagsrapporter till samråd

Kulturarvsanalys Gerstaberg-Sillekrog (pdf, 169,8Mb)
Fördjupad landskapsanalys Långsjön-Sillekrog (pdf, 8,8 MB)

Delområde Tullgarn och Vagnhärad

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Tullgarn och Vagnhärad, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Justering av yrkande, mars 2024 (pdf, 154 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Tullgarn och Vagnhärad, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Tullgarn och Vagnhärad, november 2023

Ansökan delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 10, 9 mb)

Innehållsförteckning delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 99 kb)

Bilaga A Översiktskarta delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 1,15 mb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamheter delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 166 kb)

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Långsjön-Sillekrog (pdf, 3,74 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamheter i plan (pdf, 12,4 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 5,64 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 6,47 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,62 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 179 kb)

Bilaga C.6 PM Stabilitetsutredning (pdf, 7,05 mb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 410 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,52 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning samtliga vattenverksamheter (pdf, 186 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation sjöar vattendrag våtmarker och diken (pdf, 10,1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Långsjön-Sillekrog (pdf, 9,70 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet – underlagsmaterial för stöd vid värdering och bedömning (pdf, 1,54 mb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Långsjön-Sillekrog (pdf, 9,05 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter påverkansområden utförda undersökningar och mätpunkter (pdf, 8,51 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 9,55 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 7,22 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 2,61 mb)

Bilaga D.3, Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Ostlänken – Järnvägsplan delen Lånsjön-Sillekrog (pdf, 9, 36 mb)

Bilaga D.3.3 PM MKN för vatten Bilaga 3 till Bilaga D.3 MKB Ostlänken - Järnvägsplan Långsjön-Sillekrog (pdf, 5 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Långsjön-Sillekrog (pdf, 1,71 mb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Långsjön-Sillekrog (pdf, 3,73 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Långsjön Sillekrog (pdf, 1 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 4,09 mb)

Bilaga D.5 Hantering av länshållningsvatten från Tullgarnstunneln (pdf, 2,46 mb)

Bilaga D.5.1 Förslagsskisser (pdf, 2,67 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E  Fastighetsförteckning delområde Tullgarn och Vagnhärad på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Tullgarn och Vagnhärad

Bilaga F Miljökonsekvensbeskrivning Natura 2000 Tullgarn södra (pdf, 10 mb)

Bilaga F.1 Samrådshandling Natura 2000 Tullgarn södra (pdf, 854 kb)

Bilaga G Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 20,24 mb)

Bilaga H Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan för anläggning av Ostlänken delen Långsjön-Sillekrog (pdf 336 kb)

Bilaga I Karta buller och vibrationer i byggskedet delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 3, 83 mb)

Bilaga J Plan- och profilkartor berörda markavvattningsföretag delområde Tullgarn och Vagnhärad (pdf, 8,10 mb)

Bilaga K Fördjupade beskrivningar och förtydliganden av begrepp relaterade till grundvatten (pdf, 486 kb)

Bilaga K.1 Sammanställning brunnar (pdf, 106 kb)

Bilaga K.2 Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 4,04 mb)

Bilaga K.3 PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning med bilagor (pdf, 6,85 mb)

Delområde Trosaåns dalgång och Hillesta

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Trosaåns dalgång och Hillesta, mars 2024

Komplettering sakägare skogs- och jordbruksmark, mars 2024 (pdf 182 kb)

Komplettering Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Trosaåns dalgång och Hillesta, januari 2024

Komplettering gällande sakägare och villkor, januari 2024 (pdf, 266kb)

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken delområde Trosaåns dalgång och Hillesta, november 2023

Ansökan delområde Trosaåns dalgång och Hillesta (pdf, 6,9 mb)

Innehållsförteckning Trosaåns dalgång och Hillesta (pdf, 95,7 kb)

Bilaga A Översiktskarta delomrpde Trosaåns dalgång och Hillesta (pdf, 1, 06 mb)

Bilaga B Sammanställning vattenverksamheter delområde Trosaåns dalgång och Hillesta (pdf, 191 kb) 

Teknisk beskrivning

Bilaga C Teknisk beskrivning vattenverksamhet Långsjön-Sillekrog (pdf, 3,74 mb)

Bilaga C.1 Översikt anläggning och vattenverksamheter i plan (pdf, 12,4 mb)

Bilaga C.2 Plan- och sektionsritningar ytvattenpassager (pdf, 5,64 mb)

Bilaga C.3 Profiler för vattendrag (pdf, 6,47 mb)

Bilaga C.4 PM Beräkningar ytvatten (pdf, 7,62 mb)

Bilaga C.5 PM Erosionsskydd (pdf, 179 kb)

Bilaga C.6 PM Stabilitetsutredning (pdf, 7,05 mb)

Bilaga C.6.1 Stabilitetsberäkningar (pdf, 410 kb)

Bilaga C.7 Profiler över spårlinjen (pdf, 1,52 mb)

Bilaga C.8 Sammanställning samtliga vattenverksamheter (pdf, 186 kb)

Bilaga C.9 Fotodokumentation sjöar vattendrag våtmarker och diken (pdf, 10,1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning vattenverksamhet Långsjön-Sillekrog (pdf, 9,70 mb)

Bilaga D.1 Bedömningsgrunder vattenverksamhet – underlagsmaterial för stöd vid värdering och bedömning (pdf, 1,54 mb)

Bilaga D.2 PM Yt- och grundvatten Långsjön-Sillekrog (pdf, 9,05 mb)

Bilaga D.2.1 Hydrogeologiska kartor med planerade vattenverksamheter påverkansområden utförda undersökningar och mätpunkter (pdf, 8,51 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 1 av 2 (pdf, 9,55 mb)

Bilaga D.2.2 Yt- och grundvattenberoende objekt del 2 av 2 (pdf, 7,22 mb)

Bilaga D.2.3 PM Beräkningar grundvatten (pdf, 2,61 mb)

Bilaga D.3, Utdrag ur Miljökonsekvensbeskrivning Ostlänken – Järnvägsplan delen Lånsjön-Sillekrog (pdf, 9, 36 mb)

Bilaga D.3.3 PM MKN för vatten Bilaga 3 till Bilaga D.3 MKB Ostlänken - Järnvägsplan Långsjön-Sillekrog (pdf, 5 mb)

Bilaga D.4 Samrådsredogörelse Vattenverksamhet Ostlänken – Långsjön-Sillekrog (pdf, 1,71 mb)

Bilaga D.4.1 Inbjudan till samrådsmöte öppet hus år 2019 för Ostlänken delen Långsjön-Sillekrog (pdf, 3,73 mb)

Bilaga D.4.2 Utskick av samrådsremiss år 2019 för Ostlänken delen Långsjön Sillekrog (pdf, 1 mb)

Bilaga D.4.5 Inbjudan till samråd för kompletterande samråd efter 2019 (pdf, 4,09 mb)

Bilaga D.5 Hantering av länshållningsvatten från Tullgarnstunneln (pdf, 2,46 mb)

Bilaga D.5.1 Förslagsskisser (pdf, 2,67 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga D.4.3, Bilaga D.4.4, Bilaga D.4.6 och Bilaga E  Fastighetsförteckning delområde Trosaåns dalgång och Hillesta på Trafikverkets webbplats.

Övriga handlingar för delområde Trosaåns dalgång och Hillesta

Bilaga G Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken (pdf, 20,24 mb)

Bilaga H Länsstyrelsens yttrande över järnvägsplan för anläggning av Ostlänken delen Långsjön-Sillekrog (pdf 336 kb)

Bilaga I Karta buller och vibrationer i byggskedet delområde Trosaåns dalgång och Hillesta (pdf, 3,54 mb)

Bilaga J Plan- och profilkartor berörda markavvattningsföretag delområde Trosaåns dalgång och Hillesta del 1 av 3 (pdf, 5,85 mb)

Bilaga J Plan- och profilkartor berörda markavvattningsföretag delområde Trosaåns dalgång och Hillesta del 2 av 3 (pdf, 8,87 mb)

Bilaga J Plan- och profilkartor berörda markavvattningsföretag Trosaåns dalgång och Hillesta del 3 av 3 (pdf, 5,71 mb)

Bilaga K Fördjupade beskrivningar och förtydliganden av begrepp relaterade till grundvatten (pdf, 486 kb)

Bilaga K.1 Sammanställning brunnar (pdf, 106 kb)

Bilaga K.2 Karta över grundvattenpåverkan i plan med fastighetsindelning (pdf, 4,04 mb)

Bilaga K.3 PM Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning med bilagor (pdf, 6,85 mb)

Långsjön-Sillekrog, Trosa kommun

Samrådsredogörelse för vattenverksamhet, augusti 2023

Samrådsredogörelse för vattenvärksamhet Långsjön-Sillekrog 2023-08-31 (pdf, 1.7 Mb)

Samrådsunderlag kompletterande samråd vattenverksamhet, februari 2023

Samrådsunderlag kompletterande samråd för vattenverksamhet Utökat utredningsområde för grundvatten Långsjön-Sillekrog (pdf, 2,3 MB)

Samrådsunderlag kompletterande samråd för vattenverksamhet Uttag av yt- och grundvatten för processvatten Långsjön-Sillekrog (pdf, 2 MB)

Trosaån, Trosa kommun

Kompletterande samråd för vattenverksamhet, november 2022

Kompletterande samråd vattenverksamhet vid Ostlänkens passage över Trosaån (pdf, 868 kB)

Långsjön-Sillekrog, Trosa kommun

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Långsjön-Sillekrog, oktober 2019

Samrådsunderlag Vattenverksamhet (pdf, 7,6Mb)
Bilaga 1, Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 5,8Mb)
Bilaga 2, Översikt Grundvatten (pdf, 4,2Mb)
Bilaga 3, Översikt sjöar, vattendrag och kustvatten (pdf, 2,3Mb)
Bilaga 4, Markavvattningsföretag (pdf, 0,7Mb)
Bilaga 5, Områdesskydd (pdf, 2,8Mb)
Bilaga 6, Förorenade områden (pdf, 1,9Mb)
Bilaga 7, Grundvattenberoende objekt (pdf, 19,8Mb)

Samrådshandling Markavvattningsföretag, Långsjön-Sillekrog, oktober 2019

Översiktskarta markavvattningsföretag (pdf, 21,9Mb)
Kartor över markavvattningsföretag (pdf, 24Mb)

Avgränsningssamråd Natura 2000 Tullgarn, samrådsunderlag maj 2018

PM Tullgarn Natura 2000-område (pdf, 1,47 MB)
Karta Tullgarn Natura-2000-område (pdf, 254 kB)

 

Ej gällande tillståndshandlingar för passage av Natura 2000 Tullgarn med inaktuella spårlinjer

Ansökan Tullgarn, slutgiltig 140330 (pdf, 118 kB) 
MKB Tullgarn april 2014, slutgiltig version, sid 1-77 (pdf, 8 MB)
MKB Tullgarn april 2014, slutgiltig version, sid 78-115 (pdf 4 MB)
Beslut tillstånd Natura 2000 Tullgarn Södra (pdf, 196 kB)
MKB Tullgarn komprimerad (pdf, 9 MB)
Tillstånd Tullgarn (pdf 1,5 MB)
Bullerberäkningar Tullgarn mars 2014 (pdf 0,2 MB)
Samrådsredogörelse vattenverksamhet Långsjön-Sillekrog 2020-05-27 (pdf, 710 kb)

 

Nyköping

Järnvägsplan för Sjösa-Skavsta, Nyköpings kommun

Granskning järnvägsplan, sommaren 2023

Översiktskarta (bladindelningskarta)
Översiktskarta Sjösa-Skavsta (pdf, 20 mb)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan

Plankartor
Plankarta 0100 (pdf, 1mb)
Plankarta 0101 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0102 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0200 (pdf, 1,3 mb)
Plankarta 0300 (pdf, 1,5 mb)
Plankarta 0400 (pdf, 1,4 mb)
Plankarta 0500 (pdf, 1,6 mb)
Plankarta 0501 (pdf, 1,7 mb)
Plankarta 0600 (pdf, 1,4 mb)
Plankarta 0601 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0602 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0700 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0701 (pdf, 1 mb)
Plankarta 0800 (pdf, 1,6 mb)
Plankarta 0900 (pdf, 1 mb)
Plankarta 1000 (pdf, 1,3 mb)
Plankarta 1100 (pdf, 1 mb)
Plankarta 1200 (pdf, 1,5 mb)
Plankarta 1201 (pdf, 1 mb)
Plankarta 1300 (pdf, 1,6 mb)
Plankarta 1301 (pdf, 1 mb)
Plankarta 1400 (pdf, 1 mb)
Plankarta 1500 (pdf, 1,2 mb)
Plankarta 1600 (pdf, 1,9 mb)
Plankarta 1700 (pdf, 1,3 mb)
Plankarta 1800 (pdf, 1,3 mb)
Plankarta 1900 (pdf, 1 mb)
Plankarta 2000 (pdf, 1 mb)
Plankarta 2100 (pdf, 1 mb)
Plankarta 2200 (pdf, 1,2 mb)
Plankarta 2300 (pdf, 1,2 mb)

Underlag till Järnvägsplan (fastställs inte)

Planbeskrivning
Planbeskrivning Sjösa-Skavsta (pdf, 76 mb)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse Sjösa-Skavsta (pdf, 1 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning Sjösa-Skavsta (pdf, 87 mb)
Bilaga 1: PM Bedömningsskala (pdf, 830 kB)
Bilaga 2 PM Buller (pdf, 40 mb)
PM Buller, bilaga1: Kartor över avgränsning av bullerberörda byggnader (pdf, 1 mb)
PM Buller, bilaga 2a: Leg - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt byggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (pdf, 5 mb)
PM Buller, bilaga 2b: Lmax - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (pdf, 4 mb).pdf
PM Buller, bilaga 3: Tabell över bullerberörda byggnader (pdf, 477 kB)
PM Buller, bilaga 4: Översikt av inventerade byggnader (pdf, 347 kB)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen
Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning Sjösa-Skavsta (pdf, 123 kB)

Fastighetsförteckning och förteckning väghållningsansvar

Fastighetsförteckningen publiceras inte på Trafikverkets webbplats med hänsyn till GDPR. Du kan läsa fastighetsförteckningen där vi ställer ut granskningshandlingen fysiskt:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget 2, Nyköping
 • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping

Kartor och ritningar

Illustrationskartor
Illustrationskarta 0100 (pdf, 8 mb)
Illustrationskarta 0101 (pdf, 11 mb)
Illustrationskarta 0102 (pdf, 7,4 mb)
Illustrationskarta 0200 (pdf, 8,3 mb)
Illustrationskarta 0300 (pdf, 7,7 mb)
Illustrationskarta 0400 (pdf, 11 mb)
Illustrationskarta 0500 (pdf, 8,7 mb)
Illustrationskarta 0501 (pdf, 8,6 mb)
Illustrationskarta 0600 (pdf, 8 mb)
Illustrationskarta 0601 (pdf, 7,4 mb)
Illustrationskarta 0700 (pdf, 7,8 mb)
Illustrationskarta 0701 (pdf, 9 mb)
Illustrationskarta 0800 (pdf, 7,6 mb)
Illustrationskarta 0900 (pdf, 7,3 mb)
Illustrationskarta 1000 (pdf, 8,8 mb)
Illustrationskarta 1100 (pdf, 6,8 mb)
Illustrationskarta 1200 (pdf, 6,9 mb)
Illustrationskarta 1201 (pdf, 9,6 mb)
Illustrationskarta 1300 (pdf, 7,9 mb)
Illustrationskarta 1301 (pdf, 7 mb)
Illustrationskarta 1400 (pdf, 8,3 mb)
Illustrationskarta 1500 (pdf, 8,7 mb)
Illustrationskarta 1600 (pdf, 8,7 mb)
Illustrationskarta 1700 (pdf, 7,7 mb)
Illustrationskarta 1800 (pdf, 7,4 mb)
Illustrationskarta 1900 (pdf, 8,4 mb)
Illustrationskarta 2000 (pdf, 9,8 mb)
Illustrationskarta 2100 (pdf, 7,4 mb)
Illustrationskarta 2200 (pdf, 10,4 mb)
Illustrationskarta 2300 (pdf, 7,6 mb)

Illustrationsprofilritningar
Illustrationsprofil 0100 (pdf, 242 kB)
Illustrationsprofil 0200 (pdf, 247 kB)
Illustrationsprofil 0300 (pdf, 250 kB)
Illustrationsprofil 0301 (pdf, 242 kB)
Illustrationsprofil 0302 (pdf, 239 kB)
Illustrationsprofil 0400 (pdf, 239 kB)
Illustrationsprofil 0401 (pdf, 295 kB)
Illustrationsprofil 0402 (pdf, 265 kB)
Illustrationsprofil 0500 (pdf, 269 kB)
Illustrationsprofil 0501 (pdf, 339 kB)
Illustrationsprofil 0502 (pdf, 342 kB)
Illustrationsprofil 0600 (pdf, 282 kB)
Illustrationsprofil 0700 (pdf, 255 kB)
Illustrationsprofil 0800 (pdf, 262 kB)
Illustrationsprofil 0900 (pdf, 261 kB)
Illustrationsprofil 1000 (pdf, 282 kB)
Illustrationsprofil 1100 (pdf, 270 kB)
Illustrationsprofil 1200 (pdf, 283 kB)
Illustrationsprofil 1201 (pdf, 350 kB)
Illustrationsprofil 1202 (pdf, 316 kB)
Illustrationsprofil 1300 (pdf, 299 kB)
Illustrationsprofil 1301 (pdf, 322 kB)
Illustrationsprofil 1302 (pdf, 302 kB)
Illustrationsprofil 1400 (pdf, 283 kB)
Illustrationsprofil 1401 (pdf, 287 kB)
Illustrationsprofil 1402 (pdf, 266 kB)
Illustrationsprofil 1500 (pdf, 250 kB)
Illustrationsprofil 1501 (pdf, 278 kB)
Illustrationsprofil 1502 (pdf, 267 kB)
Illustrationsprofil 1600 (pdf, 254 kB)
Illustrationsprofil 1601 (pdf, 314 kB)
Illustrationsprofil 1602 (pdf, 252 kB)
Illustrationsprofil 1700 (pdf, 300 kB)
Illustrationsprofil 1701 (pdf, 247 kB)
Illustrationsprofil 1702 (pdf, 243 kB)
Illustrationsprofil 1800 (pdf, 270 kB)
Illustrationsprofil 1900 (pdf, 273 kB)
Illustrationsprofil 2000 (pdf, 239 kB)
Illustrationsprofil 2100 (pdf, 244 kB)
Illustrationsprofil 2200 (pdf, 262 kB)
Illustrationsprofil 2300 (pdf, 231 kB)

Särskilda utredningar

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Sjösa-Skavsta (pdf, 74 mb)
PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning (pdf, 5,79 mb)
PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7 mb)
PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning, delen Bibana Skavsta (pdf, 5,7 mb)
Gestaltningsprogram Sjösa-Skavsta (pdf, 65 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Skavsta-Stavsjö, Nyköpings kommun

Granskning järnvägsplan, maj 2023

Översiktskarta Skavsta-Stavsjö
Översiktskarta Skavsta-Stavsjö (19,5 mb, pdf)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan

Plankartor
Plankarta 0100 (1 mb, pdf)
Plankarta 0200 (1 mb, pdf)
Plankarta 0201 (1 mb, pdf)
Plankarta 0202 (1 mb, pdf)
Plankarta 0300 (1 mb, pdf)
Plankarta 0400 (1 mb, pdf)
Plankarta 0500 (1 mb, pdf)
Plankarta 0501 (1 mb, pdf)
Plankarta 0502 (1 mb, pdf)
Plankarta 0600 (1 mb, pdf)
Plankarta 0700 (1 mb, pdf)
Plankarta 0701 (1 mb, pdf)
Plankarta 0702 (1 mb, pdf)
Plankarta 0800 (1 mb, pdf)
Plankarta 0900 (1 mb, pdf)
Plankarta 1000 (1 mb, pdf)
Plankarta 1100 (1 mb, pdf)
Plankarta 1101 (1 mb, pdf)
Plankarta 1200 (1 mb, pdf)
Plankarta 1300 (1 mb, pdf)
Plankarta 1400 (1 mb, pdf)
Plankarta 1401 (1 mb, pdf)
Plankarta 1500 (1 mb, pdf)
Plankarta 1600 (1 mb, pdf)
Plankarta 1700 (1 mb, pdf)
Plankarta 1800 (1 mb, pdf)
Plankarta 1900 (1 mb, pdf)
Plankarta 1901 (1 mb, pdf)
Plankarta 2000 (1 mb, pdf)
Plankarta 2100 (1 mb, pdf)
Plankarta 2200 (1 mb, pdf)
Plankarta 2300 (1 mb, pdf)

Underlag till järnvägsplan (fastställs inte)

Planbeskrivning
Planbeskrivning Skavsta-Stavsjö (45,4 mb, pdf)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse Skavsta-Stavsjö (1 mb, pdf)

Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning Skavsta-Stavsjö (51,5 mb, pdf)
Bilaga 1: PM Bedömningsskala (1,05 mb, pdf)
Bilaga 2: PM Buller (7,5 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 1: Kartor över avgränsning av bullerberörda byggnader (1,05 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 2a: Leq - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (6,05 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 2b: Lmax - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (5,25 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 3: Tabell över bullerberörda byggnader (404 kb, pdf)
PM Buller, bilaga 4: Översikt av inventerade byggnader (342 kb, pdf)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning Skavsta-Stavsjö (128 kb, pdf)

Fastighetsförteckning och förteckning väghållningsansvar

Fastighetsförteckningen publiceras inte på Trafikverkets webbplats med hänsyn till GDPR. Du kan läsa fastighetsförteckningen där vi ställer ut granskningshandlingen fysiskt:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget 2, Nyköping
 • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping


Kartor och ritningar

Illustrationskartor
Illustrationskarta 0100 (13,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 0200 (7 mb, pdf)
Illustrationskarta 0201 (6,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 0202 (7,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 0300 (6,8 mb, pdf)
Illustrationskarta 0400 (7,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 0500 (7,3 mb, pdf)
Illustrationskarta 0501 (7,3 mb, pdf)
Illustrationskarta 0502 (6 mb, pdf)
Illustrationskarta 0600 (7 mb, pdf)
Illustrationskarta 0700 (7,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 0800 (6,8 mb, pdf)
Illustrationskarta 0900 (7,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 1000 (8 mb, pdf)
Illustrationskarta 1100 (7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1101 (7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1200 (7,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1300 (8,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 1400 (7,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 1401 (6,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 1500 (8,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 1600 (9 mb, pdf)
Illustrationskarta 1700 (6,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 1800 (7,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 1900 (8 mb, pdf)
Illustrationskarta 1901 (8,9 mb, pdf)
Illustrationskarta 2000 (7 mb, pdf)
Illustrationskarta 2100 (8,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 2200 (8 mb, pdf)
Illustrationskarta 2201 (7,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 2300 (7,6 mb, pdf)

Illustrationsprofilritningar
Illustrationsprofil 0100 (229 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0200 (250 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0300 (305 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0400 (288 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0500 (273 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0600 (268 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0700 (291 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0800 (303 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0900 (304 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1000 (300 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1100 (312 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1200 (269 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1300 (269 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1400 (344 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1500 (273 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1600 (284 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1700 (289 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1800 (286 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1900 (261 kb, pdf)
Illustrationsprofil 2000 (346 kb, pdf)
Illustrationsprofil 2100 (354 kb, pdf)
Illustrationsprofil 2200 (362 kb, pdf)
Illustrationsprofil 2300 (415 kb, pdf)

Särskilda utredningar

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Skavsta-Stavsjö (108 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje, samlad bedömning (5,8 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje, samlag bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (7,23 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, delen Bibana Skavsta (5,68 mb, pdf)
Gestaltningsprogram Skavsta-Stavsjö (101 mb, pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Bibana Nyköping, Nyköpings kommun

Fastställelsehandling

Plankartor
Plankarta 0100 (908 kb, pdf)
Plankarta 0200 (1567 kb, pdf)
Plankarta 0201 (812 kb, pdf)
Plankarta 0202 (807 kb, pdf)
Plankarta 0300 (1306 kb, pdf)
Plankarta 0400 (1389 kb, pdf)
Plankarta 0500 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 0600 (1045 kb, pdf)
Plankarta 0700 (915 kb, pdf)
Plankarta 0800 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 0900 (1,2 mb, pdf)
Plankarta 1000 (1,48 mb, pdf)
Plankarta 1001 (770 kb, pdf)

Granskning järnvägsplan, april 2023

Översiktskarta (bladindelningskarta)
Översiktskarta Bibana Nyköping (19,2 mb, pdf)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan

Plankartor
Plankarta 0100 (3,2 mb, pdf)
Plankarta 0200 (3,8 mb, pdf)
Plankarta 0201 (814 kb, pdf)
Plankarta 0202 (809 kb, pdf)
Plankarta 0300 (3,6 mb, pdf)
Plankarta 0400 (1,4 mb, pdf)
Plankarta 0500 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 0600 (3,5 mb, pdf)
Plankarta 0700 3,3 mb, pdf)
Plankarta 0800 (1024 kb, pdf)
Plankarta 0900 (1,2 mb, pdf)
Plankarta 1000 (1,48 mb, pdf)
Plankarta 1001 (770 kb, pdf)

Underlag till järnvägsplan (fastställs inte)

Planbeskrivning
Planbeskrivning Bibana Nyköping (40,1 mb, pdf)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse Bibana Nyköping (1,1 mb, pdf)

Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning Bibana Nyköping (59,1 mb, högupplöst pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning Bibana Nyköping (28,2 mb, lågupplöst pdf)
Bilaga 1: PM Bedömningsskala (855 kb,pdf)
Bilaga 2: PM Buller (4,4 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 1: Kartor över avgränsning av bullerberörda byggnader (1,9 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 2a: Leq – kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (8,1 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 2b: Lmax - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (8,6 mb)
PM Buller, bilaga 3: Tabell över bullerberörda byggnader (1,9 mb, pdf)
PM Buller, bilaga 4: Översikt av inventerade byggnader (848 kb, pdf)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning Bibana Nyköping (118 kb, pdf) 

Fastighetsförteckning och förteckning väghållningsansvar

Fastighetsförteckningen publiceras inte på Trafikverkets webbplats med hänsyn till GDPR. Du kan läsa fastighetsförteckningen där vi ställer ut granskningshandlingen fysiskt:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget 2, Nyköping
 • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping


Kartor och ritningar

Illustrationskartor
Illustrationskarta 0100 (9 mb, pdf)
Illustrationskarta 0200 (9,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 0300 (8,9 mb, pdf)
Illustrationskarta 0400 (10,1 mb, pdf)
Illustrationskarta 0500 (7,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 0600 (8,1 mb, pdf)
Illustrationskarta 0700 (10 mb, pdf)
Illustrationskarta 0800 (8,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 0900 (7,1 mb, pdf)
Illustrationskarta 1000 (7,8 mb, pdf)

Illustrationsprofilritningar
Illustrationsprofil 0100 (235 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0200 (357 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0300 (313 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0400 (294 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0500 (235 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0600 (235 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0700 (224 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0800 (266 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0900 (269 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1000 (292 kb, pdf)

Särskilda utredningar

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Bibana Nyköping (28,5 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (5,8 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (7,2 mb, pdf)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, delen Bibana Skavsta (5,5 mb, pdf)
Gestaltningsprogram Bibana Nyköping (53 mb, pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Sillekrog–Sjösa, Nyköpings kommun

Fastställelsebeslut järnvägsplan Sillekrog-Sjösa, november 2023
Fastställelse av järnvägsplan Sillekrog-Sjösa (pdf, 12,9 mb)

Granskning järnvägsplan, november 2022

Översiktskarta (bladindelningskarta)
Översiktskarta Sillekrog–Sjösa (55,6 mb, pdf)

Handlingar som fastställs och får rättsverkan

Plankartor
Plankarta 0100 (914 kb, pdf)
Plankarta 0101 (623 kb, pdf)
Plankarta 0200 (928 kb, pdf)
Plankarta 0201 (649 kb, pdf)
Plankarta 0202 (626 kb, pdf)
Plankarta 0300 (1,4 mb, pdf)
Plankarta 0400 (982 kb, pdf)
Plankarta 0500 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 0501 (651 kb, pdf)
Plankarta 0600 (1,2 mb, pdf)
Plankarta 0601 (888 kb, pdf)
Plankarta 0700 (868 kb, pdf)
Plankarta 0800 (1,3 mb, pdf)
Plankarta 0900 (1,2 mb, pdf)
Plankarta 0901 (791 kb, pdf)
Plankarta 1000 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 1001 (686 kb, pdf)
Plankarta 1100 (896 kb, pdf)
Plankarta 1200 (1,6 mb, pdf)
Plankarta 1300 (1,4 mb, pdf)
Plankarta 1301 (941 kb, pdf)
Plankarta 1400 (1 mb, pdf)
Plankarta 1500 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 1600 (1 mb, pdf)
Plankarta 1700 (1 mb, pdf)
Plankarta 1800 (1,1 mb, pdf)
Plankarta 1900 (974 kb, pdf)
Plankarta 2000 (741 kb, pdf)

Underlag till järnvägsplan (fastställs inte)

Planbeskrivning
Planbeskrivning Sillekrog–Sjösa (92,7 mb, pdf)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse Sillekrog–Sjösa (1 mb, pdf)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)
Miljökonsekvensbeskrivning (99,9 mb, högupplöst pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (46,8 mb, lågupplöst pdf)

Bilaga 1: PM Bedömningsskala (854 kb, pdf)
Bilaga 2: PM Buller (4,5 mb, pdf)

PM Buller, bilaga 1: Kartor över avgränsning av bullerberörda byggnader (1,1 mb, pdf)

PM Buller, bilaga 2a: Leq – kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (5,3 mb, pdf)

PM Buller, bilaga 2b: Lmax - kartor över situation nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder samt utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder (5,6 mb, pdf)

PM Buller, bilaga 3: Tabell över bullerberörda byggnader (532 kb, pdf)

PM Buller, bilaga 4: Översikt av inventerade byggnader (472 kb, pdf)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (145 kb, pdf)

Fastighetsförteckning och förteckning väghållningsansvar
Fastighetsförteckningen publiceras inte på Trafikverkets webbplats med hänsyn till GDPR. Du kan läsa fastighetsförteckningen där vi ställer ut granskningshandlingen fysiskt:

 • Trafikverket, Solna Strandväg 98, Solna
 • Nyköpings stadshus, Stora Torget 2, Nyköping
 • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 6, Nyköping

Kartor och ritningar

Illustrationskartor
Illustrationskarta 0100 (10,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 0101 (11,1 mb, pdf)
Illustrationskarta 0200 (10,3 mb, pdf)
Illustrationskarta 0201 (7,8 mb, pdf)
Illustrationskarta 0202 (9,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 0300 (7,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 0400 (6 mb, pdf)
Illustrationskarta 0500 (8,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 0501 (7,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 0600 (8 mb, pdf)
Illustrationskarta 0601 (7,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 0700 (9,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 0800 (9,3 mb, pdf)
Illustrationskarta 0900 (7,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 0901 (7,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1000 (7,3 mb, pdf)
Illustrationskarta 1001 (6,9 mb, pdf)
Illustrationskarta 1100 (8 mb, pdf)
Illustrationskarta 1200 (8,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 1300 (7,9 mb, pdf)
Illustrationskarta 1301 (7,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1400 (7,5 mb, pdf)
Illustrationskarta 1500 (8,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1600 (8,6 mb, pdf)
Illustrationskarta 1700 (8,7 mb, pdf)
Illustrationskarta 1800 (9,4 mb, pdf)
Illustrationskarta 1900 (8,2 mb, pdf)
Illustrationskarta 2000 (7,1 mb, pdf)

Illustrationsprofilritningar
Illustrationsprofil 0100 (311 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0200 (294 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0300 (250 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0400 (246 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0500 (272 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0600 (270 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0700 (257 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0800 (305 kb, pdf)
Illustrationsprofil 0900 (273 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1000 (272 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1100 (290 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1200 (273 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1300 (258 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1400 (238 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1500 (280 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1600 (300 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1700 (250 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1800 (320 kb, pdf)
Illustrationsprofil 1900 (304 kb, pdf)
Illustrationsprofil 2000 (223 kb, pdf)

Särskilda utredningar

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor för Ostlänken Sillekrog–Sjösa (27,1 mb, pdf)

PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (5,8 mb, pdf)

PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (7,2 mb, pdf)

Gestaltningsprogram Sillekrog–Sjösa (29,7 mb, pdf)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun

Fastställelsebeslut järnvägsplan Nyköpings resecentrum, mars 2021

Fastställelse av järnvägsplan för Nyköpings resecentrum (pdf, 15,1 mb)

Fastställelse järnvägsplan Nyköpings resecentrum, juni 2020

Plankartor
Plankarta 1 (pdf, 3,4 mb) 
Plankarta 2 (pdf 713 kb) 
Plankarta 3 (pdf, 839 kb) 
Plankarta 4 (pdf, 737 kB) 

Planbeskrivning
Järnvägsplanbeskrivning (pdf, 6,6 mb)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse (pdf, 638 kb)

Miljökonsekvensbeskrivning
MKB (pdf, 13,4 mb) 
PM Buller MKB Bilaga 1 (pdf, 7,2 mb) 
PM Buller Bilaga 1 (pdf, 5,5 mb) 
PM Buller Bilaga 2a (pdf, 3,4 mb) 
PM Buller Bilaga 2b (pdf, 5,2 mb) 
PM Buller Bilaga 3 (pdf, 1 mb) 
PM Buller Bilaga 4 (pdf, 1 mb) 
PM Risk MKB Bilaga 2 (pdf, 5,2 mb)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 163 kb)

Översiktskarta
Översiktskarta (pdf, 6,8 mb)

Illustrationskartor
Illustrationskarta 1 (pdf, 9,9 mb) 
Illustrationskarta 2 (pdf, 5,9 mb) 
Illustrationskarta 3 (pdf, 5,3 mb) 
Illustrationskarta 4 (pdf, 2,8 mb)

Gestaltningsprogram 
Gestaltningsprogram (pdf, 5,4 mb)

PM Produktion med etapputbyggnadsbeskrivning
PM Produktion med etapputbyggnadsbeskrivning NkRC (pdf, 530 kb) 
Översiktsplaner byggetapper Nyköpings resecentrum Bilaga 1 till PM Produktionsplanering med etapputbyggnadsbeskrivning (pdf, 5,2 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sillekrog-Stavsjö, Nyköpings kommun

PM förslag till spårlinje - samlad bedömning, mars 2020

PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,8 mb)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7,2 mb)

Järnvägsplan för Bibana Nyköping, Nyköpings kommun

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning, december 2022

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (132 kb, pdf)

Kompletterande samråd, juni 2022

PM Buller, 2022-05-13 (pdf, 4,4 mb)
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 6,7 mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 6,7 mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativ (pdf, 4,6 mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 4,6 mb)

Samrådsredogörelse, april 2022

Samrådsredogörelse Bibana Nyköping, 2022-04-20 (pdf, 2,1 mb)

Planläggningsbeskrivning, mars 2022

Planläggningsbeskrivning Bibana Nyköping, 2022-03-04 (pdf, 189 kb)

Samrådsredogörelse, november 2021

Samrådsredogörelse Bibana Nyköping, 2021-11-26 (pdf, 3,4 mb)

Samråd järnvägsplan Bibana Nyköping, december 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Bibana Nyköping (pdf, 2,9 mb)

Samrådshandling: Planbeskrivning för samråd
Planbeskrivning för samråd (pdf, 9,9 mb)

Samrådshandling: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för samråd
MKB för samråd kapitel 1-6 (pdf, 11,6 mb)
MKB för samråd kapitel 7.1 (pdf, 12,5 mb)
MKB för samråd kapitel 7.2 (pdf, 14,6 mb)
MKB för samråd kapitel 7.3-15 (pdf, 8,7 mb)
MKB för samråd, bilaga 1: PM Bedömningsskala (pdf, 854 kb)
MKB för samråd, bilaga 2: PM Buller (pdf, 5,2 mb)

Temakartor miljö
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark (pdf, 2,2 mb)
Temakartor narurmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar (pdf, 5,9 mb)

Underlagsrapporter: PM Förslag till spårlinje
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,8 mb)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7,2 mb)

Underlagsrapport: Fördjupad landskapsanalys
Kapitel 1 (pdf, 1,9 mb)
Kapitel 2 (pdf, 12,2 mb)
Kapitel 3-3.1 (pdf, 11,5 mb)
Kapitel 3.2-3.3 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 3.4-3.6 (pdf, 11 mb)
Kapitel 3.7-3.9 (pdf, 14,2 mb)
Kapitel 3.10-3.11 (pdf, 14,3 mb)
Kapitel 4 (pdf, 5,9 mb)

Underlagsrapporter: PM Naturvärdesinventering
PM Naturvärdesinventering land (pdf, 5,7 mb)
PM Naturvärdesinventering vatten (pdf, 3,7 mb)

Underlagsrapport: Kulturarvsanalys
Kapitel 1-3 (pdf, 6 mb)
Kapitel 4-4.1 (pdf, 9,6 mb)
Kapitel 4.2-4.3 (pdf, 14,6 mb)
Kapitel 4.4 (pdf, 12,9 mb)
Kapitel 4.5 (pdf, 12,3 mb)
Kapitel 4.6 (pdf, 11,9 mb)
Kapitel 4.7 (pdf, 5,3 mb)
Kapitel 4.8 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 5-6 (pdf, 3,3 mb)

Underlagsrapporter: kompletterande spårlinjevalsutredning, delen Bibana Skavsta
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,5 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 1 (pdf, 7,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 2 (pdf, 7,7 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 3 (pdf, 12,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 4 (pdf, 4,5 mb)
PM Naturvärdesinventering (pdf, 2,8 mb)
Kulturarvsanalys (pdf, 6,6 mb)                                                                   

PM Risk och säkerhet 
PM Risk och säkerhet (pdf, 993 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 1: Grovriskanalys (pdf, 646 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 2: Farligt gods och urspårning (pdf, 2,1 mb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 3: Risk för miljöpåverkan (pdf, 299 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 4: Risker i byggskedet (pdf, 279 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 5: Säkerhetsjämförelse befintliga stambanor – ny stambana (pdf, 262 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 6: Kartmaterial (pdf, 1,0 mb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 7: Riskbedömning plankorsning (pdf, 392 kb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf, 2,1 mb)
Blad 0100 (pdf, 4,4 mb)
Blad 0200 (pdf, 5,1 mb)
Blad 0201 (pdf, 3,8 mb)
Blad 0300 (pdf, 5,1 mb)
Blad 0400 (pdf, 5,1 mb)
Blad 0500 (pdf, 4,8 mb)
Blad 0600 (pdf, 5,2 mb)
Blad 0700 (pdf, 4,9 mb)
Blad 0800 (pdf, 4,6 mb)
Blad 0900 (pdf, 4,6 mb)
Blad 1000 (pdf, 4,8 mb)
Blad 1001 (pdf, 769 kb)

Bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 4,7 mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativet (pdf, 4,8 mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 3,1 mb)
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 3,3 mb)

Kartor - järnvägens placering i korridoren, juni 2020

Karta del 1 - Bibana Nyköping 2020-06-15 (pdf-fil, 1,7 mb)
Karta del 2 - Bibana Nyköping 2020-06-15 (pdf-fil, 1,9 mb)
Karta del 3 - Bibana Nyköping 2020-06-15 (pdf-fil, 2,0 mb)

PM förslag till spårlinje - samlad bedömning, april 2020

PM förslag till spårlinje (pdf-fil, 5,5 mb)

Lokalisering Bibana Skavsta

Samrådsunderlag: alternativ bibana Skavsta-Nyköping
PM kompletterande lokaliseringsutredning bibana Nyköping (pdf, 5,1 mb)
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning Skavsta station på kort bibana (pdf, 5,3 mb)
Bilaga 2 Skavsta station på bibanan (karta) (pdf, 5,8 mb)

Granskningsunderlag: bibana Nyköping och Skavsta station
Samrådsredogörelse (pdf, 782 kb)
Beslut Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 1,2 mb)
Missiv Kungörande och granskning (pdf, 107,8 kb)
PM kompletterande lokaliseringsutredning bibana Nyköping (pdf, 5,1 mb)
Preliminärt beslut rangordning (pdf, 7,2 mb)
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 6,9 mb)
Bilaga 2 PM kompletterande lokalisering (karta) (pdf, 4,5 mb)
Bilaga 3 PM kompletterande lokalisering (karta) (pdf, 2,4 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Skavsta-Stavsjö, Nyköpings kommun

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning, december 2022

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 143 kB)

Planläggningsbeskrivning, mars 2022

Planläggningsbeskrivning Skavsta-Stavsjö, 2022-03-04 (pdf, 185 kb)

Samrådsredogörelse, juni 2022

Samrådsredogörelse Skavsta-Stavsjö 2022-05-16 (pdf, 921 kb)

Samråd järnvägsplan Skavsta–Stavsjö, november 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Skavsta–Stavsjö (pdf, 1,6 mb)

Samrådshandling: Planbeskrivning för samråd
Planbeskrivning för samråd (pdf, 11,6 mb)

Samrådshandling: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för samråd
MKB för samråd kapitel 1-6 (pdf, 10,2 mb)
MKB för samråd kapitel 7.1 (pdf, 10,7 mb)
MKB för samråd kapitel 7.2.-7.5 (pdf, 10,2 mb)
MKB för samråd kapitel 8-15 (pdf, 2,7 mb)
MKB för samråd, bilaga 1: PM Bedömningsskala (pdf, 854 kb)
MKB för samråd, bilaga 2: PM Buller (pdf, 6,2 mb)

Temakartor miljö
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark (pdf, 1,2 mb)
Temakartor narurmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar (pdf, 6,5 mb)

Underlagsrapporter: PM Förslag till spårlinje
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,8 mb)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7,2 mb)

Underlagsrapport: Fördjupad landskapsanalys
Kapitel 1 (pdf, 1,9 mb)
Kapitel 2 (pdf, 12,2 mb)
Kapitel 3-3.1 (pdf, 11,5 mb)
Kapitel 3.2-3.3 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 3.4-3.6 (pdf, 11 mb)
Kapitel 3.7-3.9 (pdf, 14,2 mb)
Kapitel 3.10-3.11 (pdf, 14,3 mb)
Kapitel 4 (pdf, 5,9 mb)

Underlagsrapporter: PM Naturvärdesinventering
PM Naturvärdesinventering land (pdf, 5,7 mb)
PM Naturvärdesinventering vatten (pdf, 3,7 mb)

Underlagsrapport: Kulturarvsanalys
Kapitel 1-3 (pdf, 6 mb)
Kapitel 4-4.1 (pdf, 9,6 mb)
Kapitel 4.2-4.3 (pdf, 14,6 mb)
Kapitel 4.4 (pdf, 12,9 mb)
Kapitel 4.5 (pdf, 12,3 mb)
Kapitel 4.6 (pdf, 11,9 mb)
Kapitel 4.7 (pdf, 5,3 mb)
Kapitel 4.8 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 5-6 (pdf, 3,3 mb)

Underlagsrapporter: kompletterande spårlinjevalsutredning, delen Bibana Skavsta
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,5 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 1 (pdf, 7,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 2 (pdf, 7,7 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 3 (pdf, 12,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys kapitel 4 (pdf, 4,5 mb)
PM Naturvärdesinventering (pdf, 2,8 mb)
Kulturarvsanalys (pdf, 6,6 mb)                                                                   

PM Risk och säkerhet 
PM Risk och säkerhet (pdf, 1,2 mb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 1: Grovriskanalys (pdf, 482 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 3: Risk för miljöpåverkan (pdf, 314 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 4: Risker i byggskedet (pdf, 287 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 5: Säkerhetsjämförelse befintliga stambanor – ny stambana (pdf, 254 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 6: Kartmaterial (pdf, 437 kb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf, 9,3 mb)
Blad 0100 (pdf, 2,9 mb)
Blad 0200 (pdf, 3,5 mb)
Blad 0201 (pdf, 2,1 mb)
Blad 0202 (pdf, 2,8 mb)
Blad 0300 (pdf, 4,3 mb)
Blad 0400 (pdf, 4,7 mb)
Blad 0500 (pdf, 4,6 mb)
Blad 0501 (pdf, 3,4 mb)
Blad 0502 (pdf, 3,3 mb)
Blad 0600 (pdf, 4,3 mb)
Blad 0700 (pdf, 4,7 mb)
Blad 0701 (pdf, 3,7 mb)
Blad 0702 (pdf, 3,6 mb)
Blad 0800 (pdf, 4,5 mb)
Blad 0900 (pdf, 4,7 mb)
Blad 1000 (pdf, 4,5 mb)
Blad 1100 (pdf, 4,4 mb)
Blad 1101 (pdf, 3,4 mb)
Blad 1200 (pdf, 4,8 mb)
Blad 1300 (pdf, 4,4 mb)
Blad 1400 (pdf, 4,7 mb)
Blad 1401 (pdf, 3,6 mb)
Blad 1500 (pdf, 4,6 mb)
Blad 1600 (pdf, 5,0 mb)
Blad 1700 (pdf, 4,4 mb)
Blad 1800 (pdf, 4,7 mb)
Blad 1900 (pdf, 4,8 mb)
Blad 1901 (pdf, 4,2 mb)
Blad 2000 (pdf, 4,4 mb)
Blad 2100 (pdf, 5,2 mb)
Blad 2200 (pdf, 5,1 mb)
Blad 2300 (pdf, 4,7 mb)

Bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 10,9 mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativet (pdf, 11,4 mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 5,6 mb)
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 6,0 mb)

Kartor - järnvägens placering i korridoren, maj 2020

Karta del 1 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 1,8 mb)
Karta del 2 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 1,9 mb)
Karta del 3 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 2,4 mb)
Karta del 4 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 2,4 mb)
Karta del 5 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 2,3 mb)
Karta del 6 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 2,0 mb)
Karta del 7 - Skavsta-Stavsjö 2020-05-20 (pdf-fil, 1,6 mb)

Samrådsredogörelse, oktober 2021

Samrådsredogörelse Skavsta-Stavsjö 2021-10-29 (pdf, 693 kb)

Samrådsredogörelse, november 2017

Samrådsredogörelse Skavsta-Stavsjö 2017-11-27 (pdf, 1,7 MB)

Samråd järnvägsplan Skavsta-Stavsjö, juni 2017

Inbjudan till Öppet hus
Inbjudningsbrev (pdf, 458 kB)

Informationsblad
Informationsblad (pdf, 471 kB)

Kartor Skavsta-Stavsjö
Ortofoto översikt- och boendekarta (pdf, 3,4 MB) 
Ortofoto karta 1 (pdf, 5 MB)
Ortofoto karta 2 (pdf, 4,4 MB)
Ortofoto karta 3 (pdf, 5 MB)
Ortofoto karta 4 (pdf, 5,1 MB)
Ortofoto karta 5 (pdf, 4,7 MB)
Ortofoto karta 6 (pdf, 5,1 MB)
Ortofoto karta 7 (pdf, 6 MB)
Ortofoto karta 8 (pdf, 5,7 MB)
Ortofoto karta 9 (pdf, 6,8 MB)
Karta friluftsliv del 1 (pdf, 1,7 MB)
Karta friluftsliv del 2 (pdf, 1,9 MB)
Karta naturmiljö del 1 (pdf, 1,8 MB)
Karta naturmiljö del 2 (pdf, 1,9 MB)
Karta kulturmiljö del 1 (pdf, 2,1 MB)
Karta kulturmiljö del 2 (pdf, 2 MB)

Information om buller, Skavsta-Stavsjö
Informationsblad om buller (pdf, 305 kb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Sillekrog-Sjösa, Nyköpings kommun

Planläggningsbeskrivning, mars 2022

Planläggningsbeskrivning Sillekrog-Sjösa_OLP3_2022-03-04.pdf

Samrådsredogörelse, december 2021

Samrådsredogörelse Sillekrog-Sjösa,_2021-12-22 (pdf, 1,1 mb)

Samrådsredogörelse, april 2021

Samrådsredogörelse Sillekrog–Sjösa 2021-04-21 (pdf, 826 kb)

Samråd järnvägsplan Sillekrog–Sjösa, maj 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Sillekrog–Sjösa (pdf, 6,3 mb)

Planbeskrivning för samråd
Planbeskrivning för samråd (pdf, 4,3 mb) 

Miljökonsekvensbeskrivning för samråd
Kapitel 1-6 (pdf, 8,6 mb)
Kapitel 7-7.2.1 (pdf, 6,9 mb)
Kapitel 7.2.2 (pdf, 32,8 mb)
Kapitel 7.2.3-7.5 (pdf, 6,2 mb)
Kapitel 8-14 (pdf, 864 kb)
Bilaga 1: PM Bedömningsskala (pdf, 854 kb)

Temakartor miljö
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark (pdf, 5,3 mb)
Temakartor naturmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar (pdf, 4,7 mb)

Underlagsrapport: PM Förslag till spårlinje
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning (pdf, 5,8 mb)
PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7,2 mb)

Underlagsrapport: Fördjupad landskapsanalys
Kapitel 1 (pdf, 1,9 mb)
Kapitel 2 (pdf, 12,2 mb)
Kapitel 3-3.1 (pdf, 11,5 mb)
Kapitel 3.2-3.3 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 3.4-3.6 (pdf, 11 mb)
Kapitel 3.7-3.9 (pdf, 14,2 mb)
Kapitel 3.10-3.11 (pdf, 14,3 mb)
Kapitel 4 (pdf, 5,9 mb)

Underlagsrapport: PM Naturvärdesinventering
PM Naturvärdesinventering land (pdf, 5,7 mb)
PM Naturvärdesinventering vatten (pdf, 3,7 mb)

Underlagsrapport: Kulturarvsanalys
Kapitel 1-3 (pdf, 6 mb)
Kapitel 4-4.1 (pdf, 9,6 mb)
Kapitel 4.2-4.3 (pdf, 14,6 mb)
Kapitel 4.4 (pdf, 12,9 mb)
Kapitel 4.5 (pdf, 12,3 mb)
Kapitel 4.6 (pdf, 11,9 mb)
Kapitel 4.7 (pdf, 5,3 mb)
Kapitel 4.8 (pdf, 11,7 mb)
Kapitel 5-6 (pdf, 3,3 mb)

PM Risk och säkerhet 
PM Risk och säkerhet (pdf, 1,4 mb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 1: Grovriskanalys (pdf, 770 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 2: Farligt gods och urspårning (pdf, 1,4 mb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 3: Risk för miljöpåverkan (pdf, 498 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 4: Risker i byggskedet (pdf, 257 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 5: Säkerhetsjämförelse befintliga stambanor – ny stambana (pdf, 266 kb)
PM Risk och säkerhet, bilaga 6: Kartmaterial (pdf, 299 kb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf, 7,5 mb)
Blad 0100 (pdf, 5,2 mb)
Blad 0101 (pdf, 4,7 mb)
Blad 0200 (pdf, 4,9 mb)
Blad 0201 (pdf, 4 mb)
Blad 0202 (pdf, 4,5 mb)
Blad 0300 (pdf, 4,7 mb)
Blad 0400 (pdf, 3,5 mb)
Blad 0500 (pdf, 4,2 mb)
Blad 0501 (pdf, 3,6 mb)
Blad 0600 (pdf, 4,6 mb)
Blad 0601 (pdf, 3,6 mb)
Blad 0700 (pdf, 4,6 mb)
Blad 0800 (pdf, 5,2 mb)
Blad 0900 (pdf, 2,7 mb)
Blad 0901 (pdf, 2,1 mb)
Blad 1000 (pdf, 2,3 mb)
Blad 1001 (pdf, 1,9 mb)
Blad 1100 (pdf, 4,2 mb)
Blad 1200 (pdf, 4,9 mb)
Blad 1300 (pdf, 4,7 mb)
Blad 1301 (pdf, 4 mb)
Blad 1400 (pdf, 2,5 mb)
Blad 1500 (pdf, 4,8 mb)
Blad 1600 (pdf, 5 mb)
Blad 1700 (pdf, 4,7 mb)
Blad 1800 (pdf, 4,6 mb)
Blad 1900 (pdf, 4,4 mb)
Blad 2000 (pdf, 4 mb)

Bullerutbredningskartor
Läsanvisningar bullerutbredningskartor (pdf, 890 kb)
Ekvivalent ljudnivå 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 12,9 mb)
Ekvivalent ljudnivå 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 16,6 mb)
Maximal ljudnivå 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 12,8 mb)
Maximal ljudnivå 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 15,2 mb)
Översikt bullerberörda byggnader (pdf, 2,6 mb)

Kartor - järnvägens placering i korridoren, juni 2020

Karta del 1 - Sillekrog-Sjösa 2020-06-15 (pdf-fil, 2,1 mb)
Karta del 2 - Sillekrog-Sjösa 2020-06-15 (pdf-fil, 2,6 mb)
Karta del 3 - Sillekrog-Sjösa 2020-06-15 (pdf-fil, 2,3 mb)
Karta del 4 - Sillekrog-Sjösa 2020-06-15 (pdf-fil, 2,6 mb)
Karta del 5 - Sillekrog-Sjösa 2020-06-15 (pdf-fil, 2,6 mb)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Sillekrog-Sjösa 20171127 (pdf, 1,7 MB)

Samråd järnvägsplan Sillekrog-Sjösa, maj 2017

Inbjudan till Öppet hus
Inbjudningsbrev (pdf, 480 kB)

Informationsblad
Informationsblad (pdf, 596 kB)

Kartor Sillekrog-Sjösa
Ortofoto översikt- boendekarta (pdf, 2,8 MB)
Ortofoto översiktskarta (pdf, 1,8 MB)
Karta Ortofoto del 1 (pdf, 3,5 MB)
Karta Ortofoto del 2 (pdf, 3,5 MB)
Karta Ortofoto del 3 (pdf, 5,7 MB)
Karta Ortofoto del 4 (pdf, 6,3 MB)
Karta Friluftsliv del 1 (pdf, 2,5 MB)
Karta Friluftsliv del 2 (pdf, 2,5 MB)
Karta Kulturmiljö del 1 (pdf, 2,2 MB)
Karta Kulturmiljö del 2 (pdf, 2,2 MB)
Karta Naturmiljö del 1 (pdf, 2,1 MB)
Karta Naturmiljö del 2 (pdf, 2 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun

Granskning järnvägsplan Nyköpings resecentrum, december 2019-januari 2020

Plankartor
Plankarta 1 (pdf, 2,1 Mb) 
Plankarta 2 (pdf 737 kB) 
Plankarta 3 (pdf, 426 kB) 
Plankarta 4 (pdf, 322 kB) 

Planbeskrivning
Järnvägsplanbeskrivning (pdf, 6,6 MB)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse (pdf, 638 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning
MKB (pdf, 13,4 MB) 
PM Buller MKB Bilaga 1 (pdf, 7,2 MB) 
PM Buller Bilaga 1 (pdf, 5,5 MB) 
PM Buller Bilaga 2a (pdf, 3,4 MB) 
PM Buller Bilaga 2b (pdf, 5,2 MB) 
PM Buller Bilaga 3 (pdf, 1 MB) 
PM Buller Bilaga 4 (pdf, 1 MB) 
PM Risk MKB Bilaga 2 (pdf, 5,2 MB)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsens beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 163 kB)

Översiktskarta
Översiktskarta (pdf, 6,9 MB)

Illustrationskartor
llustrationskarta 1 (pdf, 5,2 MB) 
Illustrationskarta 2 (pdf, 4,1 MB) 
Illustrationskarta 3 (pdf, 3,2 MB) 
Illustrationskarta 4 (pdf, 2,9 MB)

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram (pdf, 5,4 MB)

PM Produktion med etapputbyggnadsbeskrivning
PM Produktion med etapputbyggnadsbeskrivning NkRC (pdf, 530 kB) 
Översiktsplaner byggetapper Nyköpings resecentrum Bilaga 1 till PM Produktionsplanering med etapputbyggnadsbeskrivning (pdf, 5,2 MB)

Samråd järnvägsplan Nyköpings resecentrum, januari 2017

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse Nyköpings resecentrum (pdf, 647 kB)

Inbjudan till öppet hus och informationsfolder
Inbjudningsbrev (pdf, 418 kB)
Informationsfolder (pdf, 1,2 MB)

Information om buller
Bullernivå 2015 ekvivalentnivå (pdf, 4,3 MB)
Bullernivå 2015 maxnivå (pdf, 4,5 MB)
Bullernivå 2040 ekvivalentnivå (pdf, 4,3 MB)
Bullernivå 2040 maxnivå (pdf, 4,4 MB)

Kartor Nyköpings resecentrum
Illustrationskarta del 1 (pdf, 1 MB)
Illustrationskarta del 2 (pdf, 570 kB)
Illustrationskarta del 3 (pdf, 492 kB)
Illustrationskarta del 4 (pdf, 305 kB)
Intressekarta friluftsliv (pdf, 3,6 MB)
Intressekarta kulturmiljö (pdf, 3,6 MB)
Intressekarta naturmiljö (pdf, 3,5 MB)
Plankarta del 1 (pdf, 235 kB)
Plankarta del 2 (pdf, 167 kB)
Plankarta del 3 (pdf, 125 kB)
Plankarta del 4 (pdf, 118 kB)
Ortofotokarta (pdf, 5,3 MB)
skiss_centrala_passage_plattform (pdf, 829 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järnvägsplan för Sjösa-Skavsta, Nyköpings kommun

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning, mars 2023

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 2,1 mb)

Planläggningsbeskrivning, mars 2022

Planläggningsbeskrivning Sjösa-Skavsta, 2022-03-04 (pdf, 187 kb)

Samrådsredogörelse, juni 2022

Samrådsredogörelse Sjösa-Skavsta, 2022-06-23 (pdf, 1,2 mb)

Samråd, januari 2022

Samrådsredogörelse Sjösa-Skavsta, 2022-01-14 (pdf, 974 kb)

Informationsfolder om samråd_Sjösa-Skavsta (pdf, 1,7 mb)

Samrådshandlingar järnvägsplan Sjösa-Skavsta, januari 2022

Planbeskrivning (pdf, 14,3 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning för samråd (MKB)
MKB,_kap 1-6 (pdf, 14,7 mb)
MKB, kap 7 - 7.1.2.2 (pdf, 14,8 mb)
MKB, kap 7.1.2.3 - 7.1.2.6 (pdf, 6,34 mb)
MKB,_kap 7.1.3 (pdf, 14,3 mb)
MKB,_kap 7.2 - 7.2.2.2 (pdf, 14,9 mb)
MKB, kap 7.2.2.3 - 7.2.2.4 (pdf, 8,94 mb)
MKB,_kap 7.2.2.5 - 7.2.6 (pdf, 12,7 mb)
MKB, kap 7.3 - 7.3.3 (pdf, 12,1 mb)
MKB, kap 7.3.4 - 15 (pdf, 13,6 mb)
Bilaga 1, PM Bedömningsskala (pdf, 854 kb)
Bilaga 2, PM Buller (pdf, 5,88 mb)

Temakartor miljö
Temakartor landskapets värden, rekreation och jordbruksmark (pdf, 8,84 mb)
Temakartor naturmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar, del 1 (pdf, 14,6 mb)
Temakartor naturmiljövärden, kulturmiljöklassning och fornlämningar, del 2 (pdf, 8,83 mb)

Underlagsrapporter
PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning (pdf, 5,8 mb)
Bilaga 1: Spårlinjealternativ (pdf, 7,2 mb)

Fördjupad landskapsanalys, kap 1 (pdf, 1,92 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 2 (pdf, 12,2 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3 - 3.1 (pdf, 11,5 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3.10 - 3.11 (pdf, 14,3 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3.2 - 3.3 (pdf, 11,6 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3.4 - 3.6 (pdf, 10,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3.7 - 3.9 (pdf, 14,2 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 4 (pdf, 5,9 mb)

PM Naturvärdesinventering land (pdf, 5,71 mb)
PM Naturvärdesinventering vatten (pdf, 3,69 mb)

PM Kulturarvsanalys, kap 1-3 (pdf, 5,99 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4 - 4.1 (pdf, 9,55 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.2 - 4.3 (pdf, 14,6 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.4 (pdf, 12,8 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.5 (pdf, 12,3 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.6 (pdf, 11,9 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.7 (pdf, 5,3 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 4.8 (pdf, 11,6 mb)
PM Kulturarvsanalys, kap 5-6 (pdf, 3,26 mb)

Underlagsrapporter kompletterande spårlinjevalsutredning, delen Bibana Skavsta
PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning (pdf, 5,5 mb)

Fördjupad landskapsanalys, kap1 (pdf, 7,89 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 2 (pdf, 7,71 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 3 (pdf, 12,9 mb)
Fördjupad landskapsanalys, kap 4 (pdf, 4,5 mb)

PM Naturvärdesinventering (pdf, 2,82 mb)
Kulturarvsanalys (pdf, 6,55 mb)

PM Risk och säkerhet
PM Risk och säkerhet (pdf, 1,06 mb)
Bilaga 1: Grovriskanalys (pdf, 647 kb)
Bilaga 2: Farligt gods och urspårning (pdf, 1,96 mb)
Bilaga 3: Risk för miljöpåverkan (pdf, 546 kb)
Bilaga 4: Risker i byggskedet (pdf, 260 kb)
Bilaga 5: Säkerhetsjämförelse befintliga stambanor - ny stambana (pdf, 264 kb)
Bilaga 6: Kartmaterial (pdf, 962 kb)

Förslag till plankartor, illustrationskartor och profilkartor
Bladindelningskarta (pdf, 8,31 mb)
Blad_0100 (pdf, 4,64 mb)
Blad_0101 (pdf, 4,29 mb)
Blad_0102 (pdf, 3,86 mb)
Blad_0200 (pdf, 5,07 mb)
Blad_0300 (pdf, 5,53 mb)
Blad_0400 (pdf, 6,11 mb)
Blad_0500 (pdf, 5,6 mb)
Blad_0501 (pdf, 6,14 mb)
Blad_0600 (pdf, 5,37 mb)
Blad_0601 (pdf, 4,3 mb)
Blad_0700 (pdf, 4,95 mb)
Blad_0701 (pdf, 4,28 mb)
Blad_0800 (pdf, 4,89 mb)
Blad_0900 (pdf, 4,88 mb)
Blad_1000 (pdf, 5,29 mb)
Blad_1100 (pdf, 4,21 mb)
Blad_1200 (pdf, 5,83 mb)
Blad_1201 (pdf, 758 kb)
Blad_1300 (pdf, 6,05 mb)
Blad_1301 (pdf, 4,19 mb)
Blad_1400 (pdf, 5,65 mb)
Blad_1500 (pdf, 5,57 mb)
Blad_1600 (pdf, 6,68 mb)
Blad_1700 (pdf, 5,23 mb)
Blad_1800 (pdf, 4,87 mb)
Blad_1900 (pdf, 5,11 mb)
Blad_2000 (pdf, 4,98 mb)
Blad_2100 (pdf, 4,58 mb)
Blad_2200 (pdf, 4,99 mb)
Blad_2300 (pdf, 4,57 mb)

Bullerutbredningskartor
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nuläge (pdf, 9,37 mb)
Ekvivalent ljudnivå från statlig väg och järnväg 2040 med åtgärder jämfört med nollalternativet (pdf, 9,51 mb)
Ekvivalent ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 5,1 mb)
Maximal ljudnivå från Ostlänken 2040 med åtgärder jämfört med utan åtgärder (pdf, 5,88 mb)

Kartor - järnvägens placering i korridoren, juni 2020

Karta del 1 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 2,7 mb) 
Karta del 2 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 2,7 mb)
Karta del 3 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 1,8 mb)
Karta del 4 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 2,3 mb)
Karta del 5 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 2,0 mb)
Karta del 6 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 1,7 mb)
Karta del 7 - Sjösa-Skavsta 2020-06-15 (pdf-fil, 2,0 mb)

Samrådsredogörelse, november 2017

Samrådsredogörelse Sjösa-Skavsta (pdf, 1,4 MB)

Samråd järnvägsplan Sjösa-Skavsta, maj 2017

Inbjudan till Öppet hus
Inbjudningsbrev (pdf, 454 kB)

Informationsblad
Informationsblad (pdf, 573 kB)

Kartor Sjösa-Skavsta
Översiktskarta Sjösa-Skavsta (pdf, 926 kB)
Ortofotokarta Sjösa (pdf, 3,80 MB)
Ortofoto översikts- och boendekarta (pdf, 2,4 MB)
Ortofoto översikt kartindelning (pdf, 926 kB)
Ortofoto del 1 (pdf, 3,6 MB)
Ortofoto del 2 (pdf, 2,1 MB)
Ortofoto del 3 (pdf, 1,6 MB)
Ortofoto del 4 (pdf, 3,8 MB)
Ortofoto del 5 (pdf, 5,5 MB)
Karta friluftsliv (pdf, 2,5 MB)
Karta kulturmiljö (pdf, 2,5 MB)
Karta naturmiljö (pdf, 2,2 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samrådsunderlag allmänna vägar, Sjösa-Skavsta, Nyköpings kommun

Samråd om berörda allmänna vägar november 2017. Om du är intresserad av samrådsunderlaget, maila till diariet@trafikverket.se

Samrådsunderlag allmänna vägar, Sillekrog-Sjösa, Nyköpings kommun

Samråd om berörda allmänna vägar november 2017. Om du är intresserad av samrådsunderlaget, maila till diariet@trafikverket.se

Samrådsunderlag allmänna vägar, Skavsta-Stavsjö, Nyköpings kommun

Samråd om berörda allmänna vägar november 2017. Om du är intresserad av samrådsunderlaget, maila till diariet@trafikverket.se

Vattenverksamhet för Skavsta-Stavsjö, Nyköpings kommun

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken Skavsta-Stavsjö, mars 2024

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Ostlänken delsträckan Sillekrog-Sjösa (pdf, 8 mb)
Innehållsförteckning Skavsta-Stavsjö 2024-03-13 (pdf, 160 kB)
Bilaga 1: Översiktskarta (pdf, 768 kB)
Bilaga 2: Detaljkartor och sammanställning av vattenverksamheter (pdf, 92 mb)
Bilaga 5: Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken enligt kap 17 Miljöbalken (pdf, 20 mb)
Bilaga 6: Dom Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till passage av ny järnväg genom Natura 2000-området Kilaån-Vretaån (pdf, 8 mb)
Bilaga 7: Beslut Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till passage av ny järnväg genom Natura 2000-området Kilaån-Vretaån (pdf, 15 mb)

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning (pdf, 122 mb)
Bilaga 1: Lista vattemverksamheter.pdf, 462 mb)
Bilaga 2: Kartor vattenverksamheter (pdf, 71 mb)
Bilaga 3: Kartor utsläppspunkter (pdf, 71 mb)

PM yt- och grundvatten

PM yt- och grundvatten (pdf, 8,4 mb)
Bilaga 1: Kartor grundvatten påverkansområde (pdf, 19 kB)
Bilaga 2: PM beräkningar påverkansområde (pdf, 585 kB)
Bilaga 3: Kartor områdesbeskrivning ytvatten (pdf, 16 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 137 mb)
Bilaga 1: Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan delen Skavsta-Stavsjö (pdf, 360 mb)
Bilaga 2: Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 874 kB)
Bilaga 3: Samrådsredogörelse (pdf, 8 mb)

PM Kompletterande underlag

PM Kompletterande underlag (pdf, 1,2 mb)
Bilaga 1: Kartor buller och vibrationer (pdf, 8,2 mb)
Bilaga 2: Kartor grundvattenpåverkan i jord och berg (pdf, 55 mb)
Bilaga 3: Karta vattenverksamhet och fastighetsbeteckning (pdf, 45 mb)
Bilaga 4: Plan och profilkartor MAF (pdf, 31 mb)
Bilaga 6: Fastigheter inom påverkansområde med skogs- ocheller jordbruksmark (pdf, 240 kB)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga 3 Fastighetsförteckning och Bilaga 4 Sakägarförteckning, samt Bilaga 5 Delägare/kontaktperson markavvattningsföretag på Trafikverkets webbplats.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Sillekrog–Sjösa, Nyköpings kommun

Komplettering tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken Sillekrog-Sjösa, mars 2024

Komplettering (pdf, 1,7 mb)
Bilaga 1: Fastigheter inom påverkansområde med skogs- och/jordbruksmark (pdf, 1 kB)
Bilaga 2: Fastställelse av järnvägsplan för anläggning av Ostlänken delen Sillekrog-Sjösa (pdf, 2 kB)

Komplettering tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken Sillekrog-Sjösa, januari 2024

Komplettering (pdf, 5,7 kB)
Bilaga 1: Kartor, buller och vibrationer (pdf, 5,2 kB)
Bilaga 2: Kartor grundvattenpåverkan i jord och berg (pdf, 11 mb)
Bilaga 3: Karta vattenverksamhet och fastighetsbeteckning (pdf, 34,6 mb)
Bilaga 5: Plan och profilkartor MAF (pdf, 15,6 mb)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga 4 Förteckning över delägare för berörda markavvattningsföretag på Trafikverkets webbplats

Tillståndsansökan vattenverksamhet Ostlänken Sillekrog-Sjösa, maj 2023

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Ostlänken delsträckan Sillekrog-Sjösa (pdf, 8,5 mb)
Innehållsförteckning ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Sillekrog-Sjösa (pdf, 328 kB)
Bilaga 1: Översiktskarta (pdf, 704 kB)
Bilaga 2: Detaljkartor och sammanställning av vattenverksamhet (pdf, 4,9 mb)
Bilaga 5: Regeringens beslut om tillåtlighet för Ostlänken enligt kap 17 Miljöbalken (pdf, 20 mb)

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning vattenverksamhet Nyköping kommun (pdf, 65,7 mb)
Bilaga 1: Lista vattenverksamheter (pdf, 322 kB)
Bilaga 2: Kartor vattenverksamheter (pdf, 6,3 mb)
Bilaga 3: Kartor utsläppspunkter (pdf, 6 mb)

PM yt- och grundvatten

PM yt- och grundvatten vattenverksamhet Nyköping kommun (pdf, 25 mb)
Bilaga 1: kartor grundvatten påverkansområde (pdf, 25 mb)
Bilaga 2: PM beräkningar påverkansområde (pdf, 423 kB)
Bilaga 3: Inventerade värden och objekt inom utredningsområdet (pdf, 350 kB)
Bilaga 4: Kartor områdesbeskrivning ytvatten (pdf, 18 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 13 mb)
Bilaga 1: Miljökonsekvensbeskrivning järnvägsplan delen Sillekrog-Sjösa (pdf, 579 kB)
Bilaga 2: Bedömningsgrunder vattenverksamhet (pdf, 538 kB)
Bilaga 3: Samrådsredogörelse (pdf, 580 kB)

På grund av GDPR publicerar vi inte vissa bilagor, så som Bilaga 3 Fastighetsförteckning och Bilaga 4 Sakägarförteckning på Trafikverkets webbplats

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Sjösa–Skavsta, Nyköpings kommun

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Sjösa–Skavsta, januari 2022

Informationsfolder
Informationsfolder Sjösa–Skavsta (pdf, 1,74 mb)

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf, 8,78 mb)

Bilagor
Bilaga 1, Sammansställning planerade vattenverksamheter (pdf, 11,4 mb)
Bilaga 2, Översikt grundvatten, geologi (pdf, 1,43 mb)
Bilaga 3, Översikt ytvatten och markavvattningsföretag (pdf, 2,06 mb)
Bilaga 4, Områdesskydd (pdf, 1,05 mb)
Bilaga 5A, Grundvattenberoende objekt - vattenförsörjning, energiförsörjning och anläggningar (pdf, 14,4 mb)
Bilaga 5B, Grundvattenberoende objekt - naturvärden (pdf, 11,1 mb)
Bilaga 5C, Grundvattenberoende objekt - kulturvärden (pdf, 2,12 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Bibana Nyköping, Nyköpings kommun

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd Natura 2000, Bibana Nyköping, mars 2023

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag Natura 2000-område Svärtaån och dess biflöde Tunsättersbäcken (pdf, 27 mb) 

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Bibana Nyköping, december 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Bibana Nyköping (pdf, 2,9 mb)

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf, 8,2 mb)

Bilagor
Bilaga 1, Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 14,3 mb)
Bilaga 2, Översikt grundvatten, geologi (pdf, 535 kb)
Bilaga 3, Översikt ytvatten och markavvattningsföretag (pdf, 12,2 mb)
Bilaga 4, Områdesskydd (pdf, 764 kb)
Bilaga 5A, Grundvattenberoende objekt – vattenförsörjning, energiförsörjning och anläggningar (pdf, 13,5 mb)
Bilaga 5B, Grundvattenberoende objekt – naturvärden (pdf, 11,1 mb)
Bilaga 5C, Grundvattenberoende objekt – kulturvärden (pdf, 11,9 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Skavsta–Stavsjö, Nyköpings kommun

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Skavsta–Stavsjö, november 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Skavsta-Stavsjö (pdf, 1,6 mb)

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf, 11,3 mb)

Bilagor
Bilaga 1, Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 2,8 mb)
Bilaga 2, Översikt grundvatten, geologi (pdf, 2,0 mb)
Bilaga 3, Översikt ytvatten och markavvattningsföretag (pdf, 1,6 mb)
Bilaga 4, Områdesskydd (pdf, 4,4 mb)
Bilaga 5A, Grundvattenberoende objekt – vattenförsörjning, energiförsörjning och anläggningar (pdf, 14,1 mb)
Bilaga 5B, Grundvattenberoende objekt – naturvärden (pdf, 14,4 mb)
Bilaga 5C, Grundvattenberoende objekt – kulturvärden (pdf, 14,1 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken, Nyköpings resecentrum (pdf, 1886 kb)
Bilaga 4 och 5 publiceras inte på Trafikverkets webbplats med hänsyn till GDPR. 
Bilaga 1 Översiktskarta (pdf, 945 kb)
Bilaga 2 Detaljkarta (pdf, 560 kb)
Bilaga 3 Fixpunktsbeskrivning (pdf, 783 kb)
Bilaga 6 Teknisk beskrivning (pdf, 3,7 mb)
Bilaga 7 PM Hydrogeologi (pdf, 3,5 mb)
Bilaga 7.1 Hydrogeologiska Fältarbeten (pdf, 3,4 mb)
Bilaga 7.2 PM Modellbeskrivning grundvatten (pdf, 1,7 mb)
Bilaga 7.3 Grundläggningsinventering (pdf, 203 kb)
Bilaga 8 Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 2654 kb)
Bilaga 8.1 Samrådsredogörelse (pdf, 7,7 mb)
Bilaga 8.2 PM Länshållningsvatten (pdf, 368 kb)
Bilaga 9 Beslut om fastställd järnvägsplan (pdf, 15,4 mb)

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Nyköpings resecentrum, oktober 2021

Samrådsredogörelse, december 2021
Samrådsredogörelse Nyköpings resecentrum (pdf, 7,5 mb)

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag vattenverksamhet Nyköpings resecentrum (pdf, 2,2 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenverksamhet för Sillekrog–Sjösa, Nyköpings kommun

Samrådshandlingar för avgränsningssamråd vattenverksamhet, Sillekrog–Sjösa, maj 2021

Informationsfolder
Informationsfolder Sillekrog–Sjösa (pdf, 6,3 mb)

Samrådsunderlag
Samrådsunderlag vattenverksamhet Sillekrog-Sjösa (pdf, 4,5 mb)

Bilagor 
Bilaga 1, Sammanställning planerade vattenverksamheter (pdf, 2,5 mb)
Bilaga 2, Översikt grundvatten (pdf, 1,7 mb)
Bilaga 3, Översikt ytvatten och markavvattningsföretag (pdf, 1,7 mb)
Bilaga 4, Områdesskydd (pdf, 852 kb)
Bilaga 5A, Grundvattenberoende objekt, vattenförsörjning, energiförsörjning och anläggningar (pdf, 2,1 mb)
Bilaga 5B, Grundvattenberoende objekt, naturvärden (pdf, 1,4 mb)
Bilaga 5C, Grundvattenberoende objekt, kulturvärden (pdf, 1,4 mb)

Miljökonsekvensbeskrivning Sillekrog - Sjösa, Nyköpings kommun, september 2022

Länsstyrelsen Södermanlands godkännande av miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan projekt Ostlänken delsträcka Sillekrog-Sjösa (pdf, 220 kb)

Vattenverksamhet för Nyköpings resecentrum, Nyköpings kommun

Samrådshandlingar om vattenverksamhet, september-oktober 2017

Beslut om betydande miljöpåverkan (pdf, 137 kb) 
Samrådsredogörelse - tillfällig grundvattenbortledning (pdf, 9,7 mb) 
Samrådsunderlag - tillfällig grundvattenbortledning (pdf, 3,6 mb)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura 2000: Kilaån, Vretaån och Svärtaån, Nyköpings kommun

MKB Natura 2000-området Kilaån-Vretaån 20140611 (pdf-fil, 3 MB)
MKB Natura 2000-området Svärtaån 20140611 (pdf-fil, 1 MB)

 

Norrköping

Åby omformarstation

Samrådsunderlag järnvägsplan Åby omformarstation, 26 april-29 maj 2024

Samrådsunderlag Åby omformarstation 20240418 (pdf, 4,5 MB)

Stavsjö-Loddby (norr om Norrköpings tätort)

Fastställelsehandlingar järnvägsplan Stavsjö-Loddby, april 2024

Järnvägsplanen består av olika handlingar. Vissa är juridiskt bindande när planen har vunnit laga kraft och andra har en förklarande roll. Järnvägsplanen består av plankartor samt underlag. 

Översiktskarta

Översiktskarta (pdf, 1,8 MB)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning (pdf, 79 kB)

Plankartor och profilritningar redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde. 
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. Plankartor och profilritningar fastställs och blir juridiskt bindande när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Plankarta 3301 (pdf, 279 kB)
Plankarta 3302 (pdf, 341 kB)
Plankarta 3303 (pdf, 566 kB)
Plankarta 3304 (pdf, 805 kB)
Plankarta 3305 (pdf, 420 kB)
Plankarta 3306 (pdf, 414 kB)
Plankarta 3307 (pdf, 440 kB)
Plankarta 3308 (pdf, 443 kB)
Plankarta 3309 (pdf, 540 kB)
Plankarta 3310 (pdf, 466 kB)
Plankarta 3311 (pdf, 506 kB)
Plankarta 3312 (pdf, 703 kB)
Plankarta 3313 (pdf, 549 kB)
Plankarta 3314 (pdf, 488 kB)
Plankarta 3315 (pdf, 561 kB)
Plankarta 3316 (pdf, 445 kB)
Plankarta 3317 (pdf, 491 kB)
Plankarta 3318 (pdf, 694 kB)
Plankarta 3319 (pdf, 544 kB)
Plankarta 3320 (pdf, 483 kB)
Plankarta 3321 (pdf, 441 kB)
Plankarta 3322 (pdf, 515 kB)
Plankarta 3323 (pdf, 464 kB)
Plankarta 3324 (pdf, 517 kB)
Plankarta 3325 (pdf, 584 kB)
Plankarta 3326 (pdf, 488 kB)
Plankarta 3327 (pdf, 454 kB)
Plankarta 3328 (pdf, 456 kB)
Plankarta 3329 (pdf, 550 kB)
Plankarta 3330 (pdf, 556 kB)
Plankarta 3331 (pdf, 746 kB)
Plankarta 3332 (pdf, 591 kB)

Profilritningar

Profilritning 3301 (pdf, 221 kB)
Profilritning 3302 (pdf, 264 kB)
Profilritning 3303 (pdf, 318 kB)
Profilritning 3304 (pdf, 245 kB)

Planbeskrivning
Planbeskrivningen förklarar i text vad planen visar i kartform. I planbeskrivningen hittar du bland annat motiv för lokalisering, utformning, beskrivning av vilka skyddsåtgärder kommer att genomföras. Planbeskrivningen fastställs inte.

Planbeskrivning JP Stavsjö-Loddby 20240118 (pdf, 30 MB)

PM ändringar efter granskning av järnvägsplan

PM Ändringar efter granskning av plan Stavsjö-Loddby 2023-11-13 (pdf, 1.3 MB)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Ostlänken delen Stavsjö-Loddby 2023-05-15 (pdf, 791 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)

Miljökonsekvensbeskrivning Stavsjö-Loddby 2023-05-02 (pdf, 78 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Buller (pdf, 2,6 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Bedömningsskala (pdf, 830 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby resultattabeller bullerberörda 2022-03-17 (pdf, 45 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby ljudutbredningskartor 2022-03-17 (pdf, 24 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 12 MB)

Länsstyrelsernas godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Östergötland (pdf, 140 kB)
Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Södermanland (pdf, 140 kB)

Illustrationskartor som illustrerar järnvägens utbredning efter utbyggd anläggning
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. På illustrationskartorna kan du se förslag på åtgärder som kanske berör dig, som till exempel dragning av enskilda vägar och stängning av utfart. Dessa handlingar fastställs inte.

Illustrationskarta 3301 (pdf, 855 kB)
Illustrationskarta 3302 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3303 (pdf, 877 kB)
Illustrationskarta 3304 (pdf, 1 MB)
Illustrationskarta 3305 (pdf, 854 kB)
Illustrationskarta 3306 (pdf, 824 kB)
Illustrationskarta 3307 (pdf, 788 kB)
Illustrationskarta 3308 (pdf, 853 kB)
Illustrationskarta 3309 (pdf, 724 kB)
Illustrationskarta 3310 (pdf, 886 kB)
Illustrationskarta 3311 (pdf, 837 kB)
Illustrationskarta 3312 (pdf, 796 kB)
Illustrationskarta 3313 (pdf, 709 kB)
Illustrationskarta 3314 (pdf, 568 kB)
Illustrationskarta 3315 (pdf, 849 kB)
Illustrationskarta 3316 (pdf, 1,2 MB)
Illustrationskarta 3317 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3318 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3319 (pdf, 1 MB)
Illustrationskarta 3320 (pdf, 1,4 MB)

Särskilda utredningar

Gestaltningsprogram Ostlänken Stavsjö-Loddby 2023-05-15 (pdf, 45 MB)

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor (pdf, 4,3 MB)

_____________________________________________________________________

Loddby-Klinga (centrala Norrköping)

OBS! Delsträckan har från och med april 2024 delats upp i två järnvägsplaner (Loddby-Butängen och Butängen-Klinga).

Följebrev linjesamråd särskilt berörda Loddby-Klinga 230215 (pdf, 466 kB)
Informationsfolder linjesamråd 2023 Loddby-Klinga (pdf, 2,6 MB)

Samrådshandlingar, mars 2023

Plan- och profilkartor

Plan- och profilkarta 1 Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 5 MB)
Plan- och profilkarta 2 Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 5 MB)
Plan- och profilkarta 3 Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 5 MB)

Översiktskarta

Översiktskarta samrådskrets Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 1,7 MB)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Loddby-Klinga: Förslag till spårlinje 20230622 (pdf, 27 Mb)
Samrådsredogörelse Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 362 kB)

Temakartor

Förutsättningar rekreation och friluftsliv Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 1,7 MB)
Förutsättningar kulturmiljö Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 1,2 MB)
Förutsättningar naturmiljö Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 1,7 MB)

PM Förslag till spårlinje

PM Förslag till spårlinje Loddby-Klinga 20230216 (pdf, 7,2 MB)

_____________________________________________________________________

Klinga-Bäckeby (sydväst om Norrköpings tätort)

Granskningshandlingar för järnvägsplan Klinga-Bäckeby, 1 juni-4 juli 2022

Järnvägsplanen består av olika handlingar. Vissa är juridiskt bindande när planen har vunnit laga kraft och andra har en förklarande roll. Järnvägsplanen består av plankartor samt underlag. 

Översiktskarta

Översiktskarta Klinga-Bäckeby (pdf, 762 kB)

Plankartor som redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde. Längst ner finns en pdf med alla plankartor 3101-3113 samlade.
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. Plankartorna fastställs och blir juridiskt bindande när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Plankarta 3101 (pdf, 681 kB)
Plankarta 3102 (pdf, 515 kB)
Plankarta 3103 (pdf, 353 kB)
Plankarta 3104 (pdf, 397 kB)
Plankarta 3105 (pdf, 650 kB)
Plankarta 3106 (pdf, 761 kB)
Plankarta 3107 (pdf, 755 kB)
Plankarta 3108 (pdf, 603 kB)
Plankarta 3109 (pdf, 542 kB)
Plankarta 3110 (pdf, 923 kB)
Plankarta 3111 (pdf, 988 kB)
Plankarta 3112 (pdf, 594 kB)
Plankarta 3113 (pdf, 609 kB)

Sammanslagna plankartor 3101-3113
Plankartor 3101-3113 (pdf 8,3 MB)

Planbeskrivning
Planbeskrivningen förklarar i text vad planen visar i kartform. I planbeskrivningen hittar du bland annat motiv för lokalisering, utformning, beskrivning av vilka skyddsåtgärder kommer att genomföras. Planbeskrivningen fastställs inte.

Planbeskrivning Klinga-Bäckeby (pdf, 25 MB)

Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelsen sammanfattar och bemöter synpunkterna och kommentarer som har kommit in under samrådet för järnvägsplanen. Samrådsredogörelsen fastställs inte.

Samrådsredogörelse Klinga-Bäckeby (pdf, 857 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver effekter och konsekvenser av anläggningen samt föreslår skyddsåtgärder. De skyddsåtgärderna som fastställs finns redovisade på plankartorna samt beskrivs i planbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen fastställs inte men har godkänts av berörd länsstyrelse.

Miljökonsekvensbeskrivning Klinga-Bäckeby (pdf, 70 MB)
PM Buller Klinga-Bäckeby (pdf, 2 MB)
PM Buller bilaga 1 Klinga-Bäckeby (pdf, 19 kB)
PM Buller bilaga 2 Klinga-Bäckeby (pdf, 46 MB)

Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning Klinga-Bäckeby (pdf, 165 kB)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning Klinga-Bäckeby (pdf, 139 kB)

Illustrationskartor med profil som illustrerar järnvägens utbredning efter utbyggd anläggning. Längst ner finns en pdf med alla illustrationskartor 3101-3117 samlade.
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. På illustrationskartorna kan du se förslag på åtgärder som inte kommer att fastställas men kanske berör dig, som till exempel dragning av enskilda vägar och stängning av utfart. Dessa handlingar fastställs inte.

Illustrationskarta 3101 (pdf, 32 MB)
Illustrationskarta 3102 (pdf, 32 MB)
Illustrationskarta 3103 (pdf, 33 MB)
Illustrationskarta 3104 (pdf, 32 MB)
Illustrationskarta 3105 (pdf, 32 MB)
Illustrationskarta 3106 (pdf, 35 MB)
Illustrationskarta 3107 (pdf, 35 MB)
Illustrationskarta 3108 (pdf, 32 MB)
Illustrationskarta 3109 (pdf, 30 MB)
Illustrationskarta 3110 (pdf, 28 mB)
Illustrationskarta 3111 (pdf, 25 MB)
Illustrationskarta 3112 (pdf, 24 MB)
Illustrationskarta 3113 (pdf, 24 MB)
Illustrationskarta 3114 (pdf, 62 MB)
Illustrationskarta 3115 (pdf, 64 MB)
Illustrationskarta 3116 (pdf, 59 MB)
Illustrationskarta 3117 (pdf, 62 MB)

Sammanslagna illustrationskartor med profil 3101-3117
Illustrationskartor 3101-3117 (pdf, 20 MB)

Särskilda utredningar

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor Ostlänken (pdf, 2 MB)
Gestaltningsprogram Klinga-Bäckeby (pdf, 25 MB)

_____________________________________________________________________

Norrköpings godsbangård

Fastställelsehandlingar för anläggande av Norrköpings godsbangård, oktober 2020

Fastställelsebeslut Norrköpings godsbangård 2020-10-18 (pdf, 6 MB)
Fastställelsehandling-2019-11-25 (pdf, 4 MB)

Plankartor

Plankarta_blad 2002 2019-11-25 (pdf, 160 kB)
Plankarta_blad 2003 2019-11-25 (pdf, 290 kB)
Plankarta_blad 2004 2019-11-25 (pdf, 179 kB)
Plankarta_blad 2005 2019-11-25 (pdf, 176 kB)

Kulturarvs- och landskapsanalyser

Underlagsrapport till samråd

Fördjupad landskapsanalys Loddby-Bäckeby (pdf, 15 MB)
Kulturarvsanalys Motala ström-Bäckeby (pdf, 5,8 MB)
Fördjupad kulturarvsanalys Stavsjö-Loddby (pdf, 5,8 MB)
Kulturarvsanalys Stavsjö-Loddby (pdf, 5,8 MB)

Stavsjö-Loddby (norr om Norrköpings tätort)

Granskningshandlingar järnvägsplan Stavsjö-Loddby, 9 juni-9 juli 2023

Järnvägsplanen består av olika handlingar. Vissa är juridiskt bindande när planen har vunnit laga kraft och andra har en förklarande roll. Järnvägsplanen består av plankartor samt underlag. 

Översiktskarta

Översiktskarta (pdf, 1,8 MB)

Ritningsförteckning

Ritningsförteckning (pdf, 21 kB)

Plankartor och profilritningar redovisar markanspråk för kommande järnvägsområde. Längst ner finns en pdf med alla plankartor och profilritningar samlade för enklare läsning.
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. Plankartor och profilritningar fastställs och blir juridiskt bindande när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Plankarta 3301 (pdf, 279 kB)
Plankarta 3302 (pdf, 341 kB)
Plankarta 3303 (pdf, 360 kB)
Plankarta 3304 (pdf, 457 kB)
Plankarta 3305 (pdf, 271 kB)
Plankarta 3306 (pdf, 275 kB)
Plankarta 3307 (pdf. 300 kB)
Plankarta 3308 (pdf, 299 kB)
Plankarta 3309 (pdf, 367 kB)
Plankarta 3310 (pdf, 321 kB)
Plankarta 3311 (pdf, 334 kB)
Plankarta 3312 (pdf, 437 kB)
Plankarta 3313 (pdf, 359 kB)
Plankarta 3314 (pdf, 282 kB)
Plankarta 3315 (pdf, 318 kB)
Plankarta 3316 (pdf, 309 kB)
Plankarta 3317 (pdf, 333 kB)
Plankarta 3318 (pdf, 465 kB)
Plankarta 3319 (pdf, 343 kB)
Plankarta 3320 (pdf, 326 kB)
Plankarta 3321 (pdf, 271 kB)
Plankarta 3322 (pdf, 344 kB)
Plankarta 3323 (pdf, 305 kB)
Plankarta 3324 (pdf, 381 kB)
Plankarta 3325 (pdf, 358 kB)
Plankarta 3326 (pdf, 291 kB)
Plankarta 3327 (pdf, 337 kB)
Plankarta 3328 (pdf, 300 kB)
Plankarta 3329 (pdf, 339 kB)
Plankarta 3330 (pdf, 406 kB)
Plankarta 3331 (pdf, 635 kB)
Plankarta 3332 (pdf, 362 kB)

Sammanslagna plankartor 3301-3332

Plankartor 3301-3332 (pdf, 5 MB)

Profilritningar

Profilritning 3301 (pdf, 299 kB)
Profilritning 3302 (pdf, 331 kB)
Profilritning 3303 (pdf, 371 kB)
Profilritning 3304 (pdf, 319 kB)

Sammanslagna profilritningar 3301-3304

Profilritningar 3301-3304 (pdf, 19 MB)

Planbeskrivning
Planbeskrivningen förklarar i text vad planen visar i kartform. I planbeskrivningen hittar du bland annat motiv för lokalisering, utformning, beskrivning av vilka skyddsåtgärder kommer att genomföras. Planbeskrivningen fastställs inte.

Planbeskrivning Stavsjö-Loddby 2023-05-15 (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Ostlänken delen Stavsjö-Loddby 2023-05-15 (pdf, 791 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor)

Miljökonsekvensbeskrivning Stavsjö-Loddby 2023-05-02 (pdf, 78 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Buller (pdf, 2,6 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM Bedömningsskala (pdf, 830 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby resultattabeller bullerberörda 2022-03-17 (pdf, 45 kB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby ljudutbredningskartor 2022-03-17 (pdf, 24 MB)
Bilaga MKB Stavsjö-Loddby PM miljökvalitetsnormer för vatten (pdf, 12 MB)

Länsstyrelsernas godkännande av miljökonsekvensbeskrivning

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Östergötland (pdf, 140 kB)
Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan Södermanland (pdf, 140 kB)

Illustrationskartor som illustrerar järnvägens utbredning efter utbyggd anläggning. Längst ner finns en pdf med alla illustrationskartor 3301-3320 samlade för enklare läsning.
Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. På illustrationskartorna kan du se förslag på åtgärder som kanske berör dig, som till exempel dragning av enskilda vägar och stängning av utfart. Dessa handlingar fastställs inte.

Illustrationskarta 3301 (pdf, 855 kB)
Illustrationskarta 3302 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3303 (pdf, 877 kB)
Illustrationskarta 3304 (pdf, 1 MB)
Illustrationskarta 3305 (pdf, 854 kB)
Illustrationskarta 3306 (pdf, 824 kB)
Illustrationskarta 3307 (pdf, 788 kB)
Illustrationskarta 3308 (pdf, 853 kB)
Illustrationskarta 3309 (pdf, 724 kB)
Illustrationskarta 3310 (pdf, 886 kB)
Illustrationskarta 3311 (pdf, 837 kB)
Illustrationskarta 3312 (pdf, 887 kB)
Illustrationskarta 3313 (pdf, 709 kB)
Illustrationskarta 3314 (pdf, 568 kB)
Illustrationskarta 3315 (pdf, 849 kB)
Illustrationskarta 3316 (pdf, 1,2 MB)
Illustrationskarta 3317 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3318 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3319 (pdf, 1,2 MB)
Illustrationskarta 3320 (pdf, 1,4 MB)

Sammanslagna illustrationskartor 3301-3320

Illustrationskartor 3301-3320 (pdf, 19 MB)

Särskilda utredningar

Gestaltningsprogram Ostlänken Stavsjö-Loddby 2023-05-15 (pdf, 45 MB)

Redovisning av tillåtlighetsprövad korridor (pdf, 4,3 MB)

Samrådshandlingar för järnvägsplan Stavsjö-Loddby, november 2019 och kompletterade samråd februari 2021

Tillkomna samrådshandlingar kompletterande samråd februari 2021
Handlingar under denna rubrik är aktuella för samrådet tillsammans med handlingar för samrådet november 2019.

Samrådsredogörelse, Ostlänken delen Stavsjö-Loddby 2021-06-02 (pdf, 1,6 MB)
Utskriftsversion av digital samrådsportal Stavsjö-Loddby 2021-02-02 (pdf, 11 MB)

Samrådshandlingar november 2019

Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser (pdf, 8 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning för samråd (pdf, 60 MB)
Informationsfolder samråd Stavsjö-Loddby (pdf, 6 MB)
Samrådsredogörelse Stavsjö-Loddby 2019-11-04 (pdf, 718 kB)

Kartorna över samrådskrets illustrerar vilka enskilda som antas bli särskilt berörda grund av järnvägsplanen och dess vattenverksamheter.

Karta 1, Samrådskrets (pdf, 9 MB)
Karta 2 Samrådskrets (pdf, 9 MB)

Temakartor - Sammanfattning av förutsättningar och påverkan på miljö

Kulturmiljö (pdf, 2 MB)
Friluftsliv (pdf, 2 MB)
Vatten (pdf, 2 MB)
Naturmiljö (pdf, 2 MB)

Förslag till plan- och illustrationskartor samt anläggningens profil

Bladindelningskarta (pdf, 5 MB)

Plan-, illustrations- och profilkartor längs med järnvägsspåret (Röda rutor i bladindelningskartan)

Blad 3301 (pdf, 3 MB)
Blad 3302 (pdf, 10 MB)
Blad 3303 (pdf, 3,3 MB)
Blad 3304 (pdf, 3 MB)
Blad 3305 (pdf, 4 MB)
Blad 3306 (pdf, 11 MB)
Blad 3307 (pdf, 4 MB)
Blad 3308 (pdf, 4 MB)
Blad 3309 (pdf, 4 MB)
Blad 3310 (pdf, 4 MB)
Blad 3311 (pdf, 4 MB)
Blad 3312 (pdf, 4 MB)
Blad 3313 (pdf, 4 MB)
Blad 3314 (pdf, 3 MB)
Blad 3315 (pdf, 4 MB)
Blad 3316 (pdf, 4 MB)

Kompletterande plankartor i anslutning till järnvägsspåret (Blå rutor i bladindelningskartan)

Blad 3317 (pdf, 427 kB)
Blad 3318 (pdf, 651 kB)
Blad 3319 (pdf, 468 kB)
Blad 3320 (pdf, 434 kB)
Blad 3321 (pdf, 446 kB)
Blad 3322 (pdf, 418 kB)
Blad 3323 (pdf, 423 kB)
Blad 3324 (pdf, 526 kB)
Blad 3325 (pdf, 546 kB)
Blad 3326 (pdf, 475 kB)
Blad 3327 (pdf, 441 kB)

Kompletterande illustrationskartor i anslutning till järnvägsspåret (Gröna rutor i bladindelningskartan)

Blad 3317 (pdf, 5 MB)
Blad 3318 (pdf, 6 MB

Bullerutbredningskartor

Nuläge, ekvivalent ljudnivå från trafik på befintlig statlig väg och järnväg jämfört med utbyggnadsalternativ 2040, ekvivalent ljudnivå från trafik på befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (dBA) (pdf 26.7 MB)

Kartfilen nedan är uppdaterad 2020-09-21. I tidigare kartfil redovisades bullernivåer som var 5dB högre än det beräknade värdet. Det är nu justerat och de uppdaterade kartorna visar därmed ett lägre bullervärde än de tidigare. Inga beräkningar är förändrade och vi bedömer inte att samrådets utfall i denna aspekt har förändrats på grund av den felaktiga redovisningen:
Nuläge, maximal ljudnivå från befintlig statlig järnväg jämfört med utbyggnadsalternativ 2040, maximal ljudnivå från trafik på befintlig statlig väg och järnväg samt Ostlänken med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (dBA) (pdf, 5 MB)

Kartfilen nedan är uppdaterad 2020-09-21. I tidigare kartfil redovisades bullernivåer som var 5dB högre än det beräknade värdet. Det är nu justerat och de uppdaterade kartorna visar därmed ett lägre bullervärde än de tidigare. Inga beräkningar är förändrade och vi bedömer inte att samrådets utfall i denna aspekt har förändrats på grund av den felaktiga redovisningen:
Utbyggnadsalternativ 2040, maximal ljudnivå från Ostlänken jämförelse med och utan järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (dBA) (pdf, 5 MB)

Buller bostadshus (pdf, 11 MB)

Utvärdering av möjliga alternativ samt underlag för vald spårlinje

PM förslag till spårlinje-samlad bedömning (pdf, 4 MB)
PM Bortvalt tunnelalternativ Böksjö-länsgräns (pdf, 3 MB)

Samrådshandlingar för järnvägsplan Stavsjö-Loddby, november 2019

Redogörelse för samråd detaljutformning Stavsjö Loddby 2020-04-02 (pdf, 600 kB) 

Samrådshandlingar, mars 2017

Inbjudan samråd (pdf, 104,8 kB)
Informationsblad samråd (pdf, 3,3 MB)
Översiktskarta (pdf, 6 MB)

Ortofoton

Ortofotokarta del 1 (pdf, 5 MB)
Ortofotokarta del 2 (pdf, 4 MB)
Ortofotokarta del 3 (pdf, 5 MB)

Temakartor

Karta friluftsliv (pdf, 2 MB)
Karta kulturmiljö (pdf, 1,4 MB)
Karta naturmiljö (pdf, 1,5 MB)

Boendekarta (pdf, 5,5 MB)

Allmänna vägar 

Kartor berörda allmänna vägar (pdf, 5 MB)
Ostlänken-samrådsunderlag berörda allmänna vägar (pdf, 780 kB)
Berörda allmänna vägar (pdf, 781 kB)
Berörda allmänna vägar bilagor (pdf, 5 MB)

_______________________________________________________________________

Klinga-Bäckeby (sydväst om Norrköpings tätort)

Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, februari 2022

Beslut om godkännande av reviderad MKB för Ostlänken delsträcka Klinga-Bäckeby 2022-03-09 (pdf, 113 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning Klinga-Bäckeby 2022-02-23 (pdf, 87 MB)
PM Buller Klinga-Bäckeby 2021-12-09 (pdf, 2 MB)
Resultattabeller bilaga 1 till PM Buller Klinga-Bäckeby 2021-12-09 (pdf, 24 kB)
Ljudutbredningskartor Bilaga 2 till PM Buller Klinga-Bäckeby 2021-12-09 (pdf, 46 MB)
PM Bedömningsskala - Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplan (pdf, 830 kB)

Samrådshandlingar för järnvägsplan Klinga-Bäckeby, februari 2020

Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser (pdf, 10 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 18 MB)
Informationsfolder samråd Klinga-Bäckeby februari 2020 (pdf, 6 MB)
Samrådsredogörelse Klinga-Bäckeby (pdf, 1 MB)

Karta över samrådskrets illustrerar vilka enskilda som antas bli särskilt berörda på grund av järnvägsplanen och dess vattenverksamheter

Karta över samrådskrets (pdf, 1,5 MB)

Temakartor - Sammanfattning av förutsättningar och påverkan på miljö

Temakarta friluftsliv (pdf, 4 MB)
Temakarta kulturmiljö (pdf, 4 MB)
Temakarta Naturmiljö (pdf, 4 MB)
Temakarta Vatten (pdf, 4,5 MB)

Granskningshandlingar för järnvägsplan Klinga-Bäckeby, 1 juni-4 juli 2022

Järnvägsplanen består av olika handlingar. Vissa är juridiskt bindande när planen har vunnit laga kraft och andra har en förklarande roll. Järnvägsplanen består av plankartor samt underlag. 

Översiktskarta

Översiktskarta Klinga-Bäckeby (pdf, 762 kB)

Plankartor

Plankarta 3101 (pdf, 677 kB)
Plankarta 3102 (pdf, 601 kB)
Plankarta 3103 (pdf, 465 kB)
Plankarta 3104 (pdf, 504 kB)
Plankarta 3105 (pdf, 793 kB)
Plankarta 3106 (pdf, 974 kB)
Plankarta 3107 (pdf, 755 kB)
Plankarta 3108 (pdf, 773 kB)
Plankarta 3109 (pdf, 714 kB)
Plankarta 3110 (pdf, 1 MB)
Plankarta 3111 (pdf, 1,2 MB)
Plankarta 3112 (pdf, 701 kB)
Plankarta 3113 (pdf, 679 kB)

Sammanslagna plankartor 3101-3113

Plankartor 3101-3113 (pdf, 10 MB)

Förslag till plan- och illustrationskartor samt anläggningens profil

Bladindelningskarta (pdf, 1 MB)

Plan-, illustrations- och profilkartor längs med järnvägsspåret

Blad 3101 (pdf, 2 MB)
Blad 3102 (pdf, 7 MB)
Blad 3103 (pdf, 3 MB)
Blad 3104 (pdf, 1,5 MB)
Blad 3105 (pdf, 2 MB)
Blad 3106 (pdf, 1,5 MB)
Blad 3107 (pdf, 5 MB)
Blad 3108 (pdf, 2 MB)
Blad 3109 (pdf, 3 MB)
Blad 3110 (pdf, 2 MB)
Blad 3111 (pdf, 2,5 MB)
Blad 3112 (pdf, 2 MB)
Blad 3113 (pdf, 2 MB)

Bullerutbredningskartor

Ekvivalent ljudnivå från trafik på statlig väg och järnväg–Nuläge jämfört med Ostlänken med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder i utbyggnadsalternativ 2040 (dBA) (pdf, 3 MB)

Kartfilen nedan är uppdaterad 2020-07-10. I tidigare kartfil redovisades bullernivåer som var 5dB högre än det beräknade värdet. Det är nu justerat och de uppdaterade kartorna visar därmed ett lägre bullervärde än de tidigare. Inga beräkningar är förändrade och vi bedömer inte att samrådets utfall i denna aspekt har förändrats på grund av den felaktiga redovisningen.
Nuläge, maximal ljudnivå från befintlig statlig järnväg jämfört med utbyggnadsalternativ 2040, maximal ljudnivå från Ostlänken samt befintlig statlig järnväg med järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (dBA) (pdf, 4,3 MB)

Kartfilen nedan är uppdaterad 2020-07-10. I tidigare kartfil redovisades bullernivåer som var 5dB högre än det beräknade värdet. Det är nu justerat och de uppdaterade kartorna visar därmed ett lägre bullervärde än de tidigare. Inga beräkningar är förändrade och vi bedömer inte att samrådets utfall i denna aspekt har förändrats på grund av den felaktiga redovisningen.
Utbyggnadsalternativ 2040, maximal ljudnivå från Ostlänken -Jämförelse med och utan järnvägsnära bullerskyddsåtgärder (dBA) (pdf, 4,3 MB)

Utvärdering av möjliga alternativ samt underlag för vald spårlinje

PM förslag till spårlinje-samlad bedömning 2.0 (pdf, 10 MB)

_____________________________________________________________________

Loddby-Klinga (centrala Norrköping)

Samrådshandlingar Riksvägen-Bäckeby, april 2019

Våren 2019 genomfördes samråd för två järnvägsplaner samtidigt. Samrådet omfattade hela järnvägsplanen Klinga-Bäckeby samt en del av järnvägsplanen Loddby-Klinga. Delen av järnvägsplanen Loddby-Klinga som samråddes sträcker sig från Riksvägen i centrala Norrköping till den södra gränsen av järnvägsplanen, dvs vid Klinga. Det mest aktuella materialet för delen Riksvägen-Klinga når du nedan

Redogörelse för samråd om förslag till spårlinje (pdf, 1 MB)
Följebrev om nytt förslg till spårlinje (pdf, 77 kB)
Informationsblad om nytt förslag till spårlinje (pdf, 397 kB)

Plan- och profilkartor

Plan- och profilkarta (pdf, 12 MB)
Plan- och profilkarta 2 (pdf, 11 MB)
Plan- och profilkarta 3 (pdf, 11 MB)
Plan- och profilkarta 4 (pdf, 12 MB)

Samrådskartor

Samrådskarta förutsättningar kulturmiljö (pdf, 2 MB)
Samrådskarta förutsättningar naturmiljö (pdf, 2 MB)
Samrådskarta förutsättningar rekreation och friluftsliv (pdf, 934 kB)
Samrådskarta översikt järnvägsplan (pdf, 21 MB)

Samrådshandlingar Loddby-Klinga, mars 2018

Samrådsbrev (pdf, 69 kB)
Informationsfolder samråd (pdf, 2 MB)

Plan- och profilkartor

Plan- och profilkarta 1 (pdf, 10 MB)
Plan- och profilkarta 2 (pdf, 10 MB)
Plan- och profilkarta 3 (pdf, 8,4 MB)

Samrådskartor

Samrådskarta kulturmiljö (pdf, 1 MB)
Samrådskarta naturmiljö (pdf, 1 MB)
Samrådskarta rekreation och friluftsliv (pdf, 1 MB)
Samrådskarta översikt järnvägsplan (pdf, 800 kB)

_____________________________________________________________________

Norrköpings godsbangård

Granskningshandlingar för anläggning av Norrköpings godsbangård, februari 2019

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse järnvägsplan 2019-02-12 (pdf, 190 kB)

Granskningshandling

Innehållsförteckning järnvägsplan (pdf, 59 kB)
Planbeskrivning 2019-02-12 (pdf, 4 MB)
Länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan 2016-09-22 (pdf, 1,4 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen i Östergötlands beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 2018-09-17 (pdf, 92 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan ny godsbangård 2018-06-12 (pdf, 3 MB)
Bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivning, bedömningsgrunder (pdf, 546 kB)
Bilaga 3 till miljökonsekvensbeskrivning, möjliga områden för användning av massor (pdf, 11 MB)

Plan- och illustrationskartor

Plankarta blad 2002 (pdf, 163 kB)
Plankarta blad 2003 (pdf, 217 kB)
Plankarta blad 2004 (pdf, 182 kB)
Plankarta blad 2005 (pdf, 178 kB)

Illustrationskarta 2002 (pdf, 16 MB)
Illustrationskarta 2003 (pdf, 18 MB)
Illustrationskarta 2004 (pdf, 16 MB)
Illustrationskarta 2005 (pdf, 16 MB)

Samrådshandlingar Norrköpings godsbangård, februari 2018

Samrådsredogörelse 2018-06-08 (pdf, 55 kB)
Informationsblad (pdf, 274 kB)
Projektets miljöfrågor (pdf, 586 kB)

Illustrationskartor

Illustrationskarta 1 (pdf, 1 MB)
Illustrationskarta 2 (pdf, 1,4 MB)
Illustrationskarta 3 (pdf, 1,3 MB)
Illustrationskarta 4 (pdf, 1,3 MB)

Kartor

Karta naturmiljö (pdf, 2,7 MB)
Karta landskapsanalys (pdf, 2,5 MB)
Karta bullerutbredning (pdf, 1,9 MB)

Samrådshandlingar Norrköpings godsbangård, april 2017

Samrådsunderlag Norrköpings godsbangård (pdf, 2,8 MB)

Loddby-Bäckeby

Berörda allmänna vägar (pdf, 2 MB)
Berörda allmänna vägar bilagor (pdf, 8 MB)

Klinga-Bäckeby

Samrådshandlingar, maj 2016

Inbjudan öppet hus (pdf, 169 kB)
Informationsblad (pdf, 5 MB)
Översiktskarta (pdf, 5 MB)
Ortofotokarta info del 1 (pdf, 5 MB)
Ortofotokarta info del 2 (pdf, 5 MB)
Ortofotokarta info del 3 (pdf, 5 MB)
Karta naturmiljö (pdf, 431 kB)
Karta kulturmiljö (pdf, 431 kB)
Karta friluftsliv (pdf, 449 kB)
Boendekarta (pdf, 6 MB)

Stavsjö-Loddby (norr om Norrköpings tätort)

Kompletterande samråd november 2022

Handlingar under denna rubrik är aktuella för det kompletterande avgränsningssamrådet för vattenverksamhet tillsammans med handlingar för samrådet november 2022.

Samrådsunderlag vattenverksamhet november 2022 (pdf, 529 kB)

Kartan över utökat utredningsområde november 2022 (pdf, 6,5 MB)

Tillkomna samrådshandlingar kompletterande samråd februari 2021

Handlingar under denna rubrik är aktuella för samrådet tillsammans med handlingar för samrådet november 2019.

Utskriftsversion av digital samrådsportal Stavsjö-Loddby 2021-02-02 (pdf, 11 MB)

Redogörelse för samråd vattenverksamhet Stavsjö–Loddby 2021-06-09 (pdf, 1 mb)

Avgränsningssamråd, november 2019

Ordlista vattenverksamhet, Ostlänken (pdf, 0,2 MB)
Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf, 3,7 MB)
Redogörelse för samråd vattenverksamhet Stavsjö-Loddby 2020-04-15 (pdf, 849 kB)

Klinga-Bäckeby (sydväst om Norrköpings tätort)

Komplettering Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Klinga-Bäckeby, maj 2024

Kompletteringarna avser vattenverksamheter på delsträckan Klinga-Bäckeby, vilka är uppdelade i ytterligare fyra delområden:

 • Klinga-Vänningen
 • Vänningen–Norsskogen
 • Göta kanal
 • Rosenlund–Bäckeby

Komplettering Klinga-Vänningen (pdf, 320 kb)

Komplettering Vänningen-Norsskogen (pdf, 1,1 mb)

Komplettering Göta kanal (pdf, 320 kb)

Komplettering Rosenlund-Bäckeby (pdf, 337 kb)

Bilagorna 1-11 är gemensamma för samtliga fyra delsträckor.

Bilaga 1: Tillåtlighetsbeslut (pdf, 20,7 mb)

Bilaga 2: Sakägarförteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Bilaga 3: Bilaga 3 Fastighetsbeteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Bilaga 4: PM Buller (pdf, 2,3 mb)

Bilaga 5: Strategisk masshanteringsplan (pdf, 1,5 mb)

Bilaga 6: Miljöklassificering av massor (pdf, 858 kb) 

Bilaga 7: Naturvärdesinventering (pdf, 355 mb)

Bilaga 7.1: Objektskatalog till naturvärdesinventering (pdf, 314 mb)

Bilaga 7.2: Skyddade arter (pdf, 823 kb)

Bilaga 8: Naturvärdesinventering komplettering (pdf, 29 mb)

Bilaga 9: Fördjupad artinventering (pdf, 12 mb)

Bilaga 10: Fördjupad artinventering komplettering (pdf, 19 mb)

Bilaga 11: Riskexponerade objekt (pdf, 35 mb)

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Klinga-Bäckeby, december 2023

Ansökningarna avser vattenverksamheter på delsträckan Klinga-Bäckeby, vilka är uppdelade i ytterligare fyra delområden:

 • Klinga-Vänningen
 • Vänningen–Norsskogen
 • Göta kanal
 • Rosenlund–Bäckeby

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Klinga-Vänningen

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (pdf, 1,37 mb)

Bilaga A: Översiktskarta (pdf, 832 kb)

Bilaga B: Sammanställning vattenverksamheter (pdf, 524 kb)

Underbilaga B.1: Foton på berörda ytvatten (pdf, 4 mb)

Bilaga C: Teknisk beskrivning vattenverksamhet (pdf, 3,4 mb)

Underbilaga C1: Plan- och profilkartor (pdf, 13,3 mb)

Underbilaga C2: Ritningar (pdf, 117 kb)

Bilaga D: Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet (pdf, 6,95 mb)

Underbilaga D.1: PM Bedömningsgrunder (pdf, 939 kb)

Underbilaga D.2: PM Yt- och grundvatten (pdf, 56,3 mb)

Underbilaga D.2.1: Riskexponerade objekt (pdf, 35,8 mb)

Underbilaga D.2.2: PM Beräkningar (pdf, 3,1 mb)

Underbilaga D.3: Samrådsredogörelse för vattenverksamhet (pdf, 779 kb)

Bilaga E: Fastighetsförteckning och sakägarförteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Vänningen-Norsskogen

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (pdf, 1,4 mb)

Bilaga A: Översiktskarta (pdf, 779 kb)

Bilaga B: Sammanställning vattenverksamheter (pdf, 530 kb)

Underbilaga B.1: Foton på berörda ytvatten (pdf, 11,4 mb)

Bilaga C: Teknisk beskrivning vattenverksamhet (pdf, 15,7 mb)

Underbilaga C1: Plan- och profilkartor (pdf, 18,6 mb)

Underbilaga C2: Ritningar (pdf, 286 kb)

Bilaga D: Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet (pdf, 6,9 mb)

Underbilaga D.1: PM Bedömningsgrunder (pdf, 939 kb)

Underbilaga D.2: PM Yt- och grundvatten (pdf, 56,3 mb)

Underbilaga D.2.1: Riskexponerade objekt (pdf, 35,8 mb)

Underbilaga D.2.2: PM Beräkningar (pdf, 3,1 mb)

Underbilaga D.3: Samrådsredogörelse för vattenverksamhet (pdf, 779 kb)

Bilaga E: Fastighetsförteckning och sakägarförteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Göta Kanal

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (pdf, 1,2 mb)

Bilaga A: Översiktskarta (pdf, 601 kb)

Bilaga B: Sammanställning vattenverksamheter (pdf, 519 kb)

Underbilaga B.1: Foton på berörda ytvatten (pdf, 56,3 mb)

Bilaga C: Teknisk beskrivning vattenverksamhet (pdf, 14,3 mb)

Underbilaga C1: Plan- och profilkartor (pdf, 9,6 mb)

Underbilaga C2: Ritningar (pdf, 276 kb(

Bilaga D: Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet (pdf, 6,9 mb)

Underbilaga D.1: PM Bedömningsgrunder (pdf, 939 kb)

Underbilaga D.2: PM Yt- och grundvatten (pdf, 56,3 mb)

Underbilaga D.2.1: Riskexponerade objekt (pdf, 35,8 mb)

Underbilaga D.2.2: PM Beräkningar (pdf, 3,1 mb)

Underbilaga D.3: Samrådsredogörelse för vattenverksamhet (pdf, 779 kb)

Bilaga E: Fastighetsförteckning och sakägarförteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, delområde Rosenlund-Bäckeby

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (pdf, 1,9 mb)

Bilaga A: Översiktskarta (pdf, 838 kb)

Bilaga B: Sammanställning vattenverksamheter (pdf, 535 kb)

Underbilaga B.1: Foton på berörda ytvatten (pdf, 10,8 mb)

Bilaga C: Teknisk beskrivning vattenverksamhet (pdf, 23 mb)

Underbilaga C1: Plan- och profilkartor (pdf, 30 mb)

Underbilaga C2: Ritningar (pdf, 587 kb)

Bilaga D: Miljökonsekvensbeskrivning för vattenverksamhet (pdf, 6,9 mb)

Underbilaga D.1: PM Bedömningsgrunder (pdf, 939 kb)

Underbilaga D.2: PM Yt- och grundvatten (pdf, 56,3 mb)

Underbilaga D.2.1: Riskexponerade objekt (pdf, 35,8 mb)

Underbilaga D.2.2: PM Beräkningar (pdf, 3,1 mb)

Underbilaga D.3: Samrådsredogörelse för vattenverksamhet (pdf, 779 kb)

Bilaga E: Fastighetsförteckning och sakägarförteckning (publiceras ej på grund av GDPR)

Avgränsningssamråd, februari 2020

Ordlista vattenverksamhet, Ostlänken (pdf, 0,2 MB)
Samrådsunderlag vattenverksamhet (pdf, 3 MB)
Redogörelse för samråd vattenverksamhet Klinga-Bäckeby 2020-06-18 (pdf, 516 kB)

Stavsjö-Loddby

Trafikverket kommer inte söka ett separat tillstånd för arbetet med korsningen mellan Kardonbanan G1 och Ostlänken, enligt dokumentet nedan, utan inkludera detta i prövningen för delsträckan Stavsjö-Loddby. Anledningen är att korsningen kommer utföras samtidigt som byggnationen av Ostlänken, vilket gör en separat prövning onödig och missvisande.

Vattenverksamhet korsningen Kardonbanan G1,Ostlänken 2018-11-30 (pdf, 3 MB)

Natura 2000: Borg

MKB för Borg Natura 2000-område, Norrköpings kommun, Östergötlands län (pdf, 7 MB)

 

Linköping

I planläggningsbeskrivningen finns kortfattad information om hur delsträckan kommer att planläggas, vilka beslut som kommer att fattas och när du kan påverka. I samrådsredogörelsen svarar vi på de synpunkter vi fått in.

För tidigare samrådsredogörelse och samrådshandlingar m m gå till Arkiv Linköping: Järnvägsplan

Linköpings tätort, Linköpings kommun

Samrådshandling - val av lokalisering, lokaliseringsutredning februari 2022

OLP 1.2-Kompletterande ställningstagande lokalisering Linköpings tätort 20231027 (pdf, 1,7 MB)

OLP 1.2-Ställningstagande lokalisering Linköpings tätort signerat (pdf, 900 kB)

OLP1.2-Samrådshandling-Val av lokaliseringsalternativ_20220131 (pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelse Ostlänken Linköpings tätort 20220404 (pdf, 966 kB)

Bilagor

PM Naturmiljö 20220207 (8 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster

PM Kulturarvsanalys 2021 (56 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Gestaltningsavsikter 20211022 (39 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Fördjupad landskapsanalys 20210222 (30 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Samrådsunderlag, lokaliseringsutredning

Samrådsunderlag, Ostlänken, Linköpings tätort 2020-01-31 (20.1 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Inscanning kungörelse, inbjudan till samråd - tidigt skede 2020-02-12 (2,19 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Inscanning kungörelse, inbjudan till samråd - tidigt skede 2020-05-25 (1,05 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelse 2020-08-25 (618 kB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för Ostlänken delen Linköpings tätort 2020-05-27 (151kb, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Kompletterande dokument

Huvudrapport Komplettering till järnvägsutredning Linköping (18 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster

Bilaga 1 Samhällsek diffrenskalkyl 2014-02-06 Tryckversion (2,1 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2 Risk och Säkerhet 2014-01-29 (2,59 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 3 Samrådsredogörelse 2014-08-07 (pdf-fil, 1,07 MB, öppnas i nytt fönster)

Bilaga 4 övergripande gestaltningsprogram 2014-01-23 (pdf-fil, 16,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning utställningshandling 2014-01-29 tryck (57,6 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

 

 

 

Järnvägsplanen för Bäckeby-Tallboda, Linköpings kommun

Samrådsredogörelse Bäckeby-Tallboda 2018-02-09 (776 kB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Samrådshandling spårlinje, Bäckeby-Tallboda

Informationsblad med inbjudan

Informationsblad med inbjudan till samråd 2017 (pdf 0,5MB)

Underlag kultur- och naturmiljö

Förslag till plan och profil 2017-08-26  (pdf 2,3MB)

Förutsättningar kulturmiljö 2017-09-30 (pdf 4,4MB)

Förutsättningar naturmiljö 2017-09-30 (pdf 3,6MB)

Förutsättningar rekreation och friluftsliv 2017-09-30  (pdf 4,8MB)

PM Naturvärdesinventering Bäckeby-Tallboda 2017-08-18 (6,88 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

PM Kulturarvsanalys Bäckeby Tallboda 2017-04-20 (13,1 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 1-10 (4,95 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 11-20 (21,2 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 21-30 (18,1 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 31-40 (11,5 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 41-50 (16,5 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Fördjupad landskapsanalys Bäckeby-Tallboda 2017-04-07, sidorna 51-56 (218 Kb, pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Samrådsunderlag allmänna vägar, Bäckeby-Tallboda

Samrådsredogörelse allmänna berörda vägar i Linköpings kommun 2018-01-18 (482,9 kB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Samrådsunderlag allmänna berörda vägar 2017-12-07 (30 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Inbjudan

Inbjudningsbrev till samråd allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07 (155,6 kB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Kartor

Bilaga 1 Karta boendemiljö allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07  (pdf, 1,4 MB)

Bilaga 2 Karta landskap allmänna berörda vägar i Linköpings kommun 2017-09-07  (pdf, 1,1 MB)

Bilaga 3 Karta naturmiljö allmänna berörda vägar i Linköpings kommun 2017-09-07 (pdf, 1,3 MB)

Bilaga 4 Karta kulturmiljö allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07  (pdf, 1,4 MB)

Bilaga 5 Karta hydrologi allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07 (pdf, 1,7 MB)

Bilaga 6 Areella näringar allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07 (pdf, 2,1 MB)

Bilaga 7 Förorenade områden allmänna berörda vägar Linköpings kommun 2017-09-07 (pdf, 1,2 MB)

 

Ostlänken

Järnvägsutredningar

Slutrapporter

Slutrapport Norrköping (Loddby)-Linköping C (pdf-fil, 2 MB)

Slutrapport Järna-Norrköping (Loddby) mars 2010 (pdf-fil, 3 MB)

Kartor över vald korridor, Norrköping (Loddby)-Linköping C

Översiktskartor, vald korridor, Norrlöping C - Linköping C 2010 (pdf-fil, 1,96 MB, öppnas i nytt fönster)

Kartor över vald korridor, Järna-Norrköping

Översiktskarta, vald korridor Järna -Norrköping (pdf-fil 2 MB)

Järnvägsutredning Järna-Linköping, justerad utställningshandling

Justerade utställningshandlingar

Yttranden och synpunkter på järnvägsutredningen, som kom in under utställelsen, är nu inarbetade i de justerade utställningshandlingar som tagits fram.

Gemensam del Järna-Linköping

Justerad utställningshandling  Järna Linköping slutrapport september 2009 (pdf-fil 2 MB)

Järnvägsutredning. Avsnittsutredning Järna-Norrköping

Justerad utställningshandling 2009, framsida, innehållsförteckning (pdf-fil 167 kB) Sammanfattning och kap 1 (640 kB)

Kap. 2 Förutsättningar Marknad och Trafik (2 MB)

Kap. 3 & 4 Utredningsalternativ och Nedprioriterade alternativ (3 MB)

Kap. 5 Kvarvarande alternativ (2 MB)

Kap. 6 Förutsättningar bana och landskap (7 MB)

Kap. 7 - 11 (2 MB) 

Utvikskartor (6 MB)

Bilagor

1 Differenskalkyl (600 kB)

2 Risk och säkerhet (1 MB)

3 Samrådsredogörelse (1 MB)

Järnvägsutredning. Avsnittsutredning Norrköping C-Linköping C

Avsnittsutredning Norrköping C-Linköping C slutrapport september 2009 (8,50 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Bilagor

1 Samhällsekonomiska differenskalkyler (2,45 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

2 Riskanalys (2,13 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

3 Samrådsredogörelse (2,79 MB, pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Kartor från slutrapporter 2010

Vald korridor Norrköping (Loddby)-Linköping C

Vald korridor Norrköping C - Linköping C (pdf-fil, 1 MB)

Översiktskartor, vald korridor Norrköping C - Linköping C (pdf-fil, 6 MB)

Vald korridor Järna-Norrköping (Loddby)

Vald korridor Järna-Norrköping (pdf-fil 62 kB)

Översiktskartor, vald korridor Järna Norrköping (pdf-fil 2 MB)

Ett antal bilagor nedan går inte att ladda upp. Vi arbetar med att få dem att fungera men om du vill ha dessa bilagor nu, skriv till: diariet@trafikverket.se.

Del 1 (pdf-fil, 3 MB)  

Del 2 (pdf-fil, 3 MB)

Del 3 (pdf-fil, 3 MB)

Del 4 (pdf-fil, 2 MB)

Del 5 (pdf-fil, 2 MB)

Del 6 (pdf-fil, 3 MB)

Kartor från justerad utställelsehandling 2009

Järna - Norrköping C, avsnittsutredning (pdf-fil, 6 MB)

Norrköping C - Linköping C, avsnittsutredning (pdf-fil, 8 MB)

Utställelsehandlingens kartor 2008

Järna-Norrköping (pdf-fil, 8 MB)

Norrköping C - Linköping C, Översiktskarta 1 Linköping-Bäckeby (pdf-fil, 7 MB)

Norrköping C - Linköping C, Översiktskarta 2 Bäckeby-Norrköping (pdf-fil, 9 MB)

Järnvägsutredning Järna-Norrköping

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 1-22 (pdf-fil, 5 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 23-26 (pdf-fil, 11 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 27-39 (pdf-fil, 10 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 40-48 (pdf-fil, 4,2 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 49-74 (pdf-fil, 4,8 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 75-91 (pdf-fil, 6,4 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 92-107 (pdf-fil, 4,3 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 108-122 (pdf-fil, 8,6 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 123-157 (pdf-fil, 8,6 MB)

Ostlänken Järna-Norrköping sidan 158-190 (pdf-fil, 8,2 MB)

Bilaga 1: Differenskalkyl Järna Norrköping 2008 (pdf-fil, 2 MB)

Bilaga 1: Värdekärnor inom Ostlänken, Järna- Norrköping , dec 2008 (pdf-fil, 1 MB)

Bilaga 2: Ostlänken naturinventering, Järna-Norrköping, dec 2008 (pdf-fil, 10 MB)

Bilaga 2: Risk och säkerhet Järna Norrköping 2008 (pdf-fil, 5 MB)

Bilaga 6: Kultur Värdebeskrivning, Järna-Norrköping,dec 2008 (pdf-fil, 2,4 MB)

Bilaga 8: Natura 2000, Järna-Norrköping,dec 2008 (pdf-fil, 3,5 MB)

Bilaga 9: Länsstyrelsens beslut, Järna-Norrköping,dec 2008 (pdf-fil, 2 MB)

Järnvägsutredning Norrköping-Linköping

Ostlänken Norrköping-Linköping sidan 1-19 (pdf-fil, 4 MB)

Ostlänken Norrköping-Linköping sidan 20-34 (pdf-fil, 8,6 MB)

Ostlänken Norrköping-Linköping sidan 35-65 (pdf-fil, 6,1 MB)

Ostlänken Norrköping-Linköping sidan 66-106 (pdf-fil, 9,2 MB)

Ostlänken Norrköping-Linköping sidan 107-124 (pdf-fil, 509 kB)

Bilaga 1: Samhällsekonomiska diffkalkyler, Norrköping-Linköping, sept 2008 (pdf-fil, 1,5 MB) Bilaga 2: Riskanalys, Norrköping-Linköping, dec 2008 (pdf-fil, 6 MB)

Bilaga 1-9 till Gemensam del, dec 2008 (pdf-fil, 3,5 MB)

Bilaga 10 Övergripande gestaltningsprogram gemensam del 2008 (pdf-fil, 10 MB)

Ett antal bilagor är för tunga för att få plats här. Om du vill ha dessa bilagor, skriv till diariet@trafikverket.se.

Det gäller:

Bil. 3 Biologisk infrastruktur, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 3 Biologisk infrastruktur och vilt, MKB, Norrköping-Linköping

Bil. 4 Kulturmiljö delsträcka 3 del 1, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 4 Kulturmiljö delsträcka 3 del 2, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 4 Kulturmiljö delsträcka 3 del 3, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 5 Kulturmiljö delsträcka 1-2 del 1, MKB,Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 5 Kulturmiljö delsträcka 1-2 del 2, MKB,Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 5 Kulturmiljö delsträcka 1-2 del 3, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

Bil. 5 Kulturmiljö delsträcka 1-2 del 4, MKB, Järna-Norrköping,dec 2008

Bil. 7 Kulturmiljöfördjupning, MKB, Järna-Norrköping, dec 2008

 

Ostlänken är ett omfattande projekt som antas få betydande påverkan på intressen som miljöbalken ska främja. Mot den bakgrunden har Trafikverket föreslagit att regeringen ska pröva tillåtligheten, lokaliseringen, av Ostlänken enligt 17 kap. i miljöbalken.

Prövningen bygger på järnvägsutredningarna som beslutades 2010. I beslutet förordas en av tre korridorer. Det är i tillåtlighetsprövningen som regeringen slutligt tar ställning till val av korridor. Begäran om tillåtlighetsprövning skickades in till Miljödepartementet 2015-11-11.

Inför tillåtlighetsansökan skickades en så kallad beredningsremiss ut i juni 2014 till de länsstyrelser och kommuner som är direkt berörda av Ostlänken, samt till myndigheter vars intressen kan påverkas av projektet. Syftet var att remissinstanserna, som stöd för regeringens kommande avvägningar, skulle bidra med argument utifrån sina perspektiv. Med anledning av synpunkter som inkommit har Trafikverket tagit fram ytterligare material som i två omgångar under 2015 varit på remiss till de instanser som bedömts vara berörda av kompletteringarna.

Regeringens beslut om tillåtlighet juni, 2018

Regeringens beslut om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av Ostlänken, Södertälje, Trosa, Nyköpings, Norrköpings och Linköpings kommuner (pdf-fil, 20,24 MB, öppnas i nytt fönster)

Komplettering till Trafikverkets begäran om tillåtlighetsprövning, januari 2018

Trafikverkets yttrande (pdf-fil, 1,38 MB, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning yttranden beredningsremiss okt-dec 2017 (pdf-fil, 469 kB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_1 (pdf-fil, 3,32 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_2 (pdf-fil, 2,94 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_3 (pdf-fil, 3,10 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_4 (pdf-fil, 2,20 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_5 (pdf-fil, 1,97 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_6 (pdf-fil, 2,63 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_7 (pdf-fil, 1,94 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_8 (pdf-fil, 1,93 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_9 (pdf-fil, 2,07 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_10 (pdf-fil, 3,01 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_11 (pdf-fil, 2,99 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_12 (pdf-fil, 2,63 MB, öppnas i nytt fönster)

Ostlänken tillåtlighetsprövning 2017 karta A4_13 (pdf-fil, 3,95 MB, öppnas i nytt fönster)

Ställningstagande om rangordning Bibana Nyköping (pdf-fil, 4,66 MB, öppnas i nytt fönster)

Granskningsutlåtande Nyköping (pdf-fil, 973 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beredningsremiss inför komplettering till begäran om tillåtlighetsprövning, oktober 2017

(Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster)

Svar på kompletteringsbegäran

PM Bedömd påverkan på sjön Skiren till följd av dränering till tunnel

PM Justering av korridor med större avstånd till sjön Skiren

PM Påverkansrisk på vattenförsörjningen till följd av planerad tunneldragning genom Norrköping

PM Påverkan på grundvattenförekomster och större grundvattenmagasin

PM Påverkan av stängsling samt åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka barriär- och fragmenteringseffekter för människor, djur och växter

PM Ostlänkens påverkan på Bråvikens förkastningssystem

PM Fråga 5 RI Kulturmiljö

Övrigt 

PM Korridorjusteringar

Bilaga 1 Karta utvisande korridorjustering, Herrbeta A4 v1

Bilaga 2 - Karta utvisande korridorjustering Nyköpings resecentrum v2

PM Konsekvenser – dimensionerad hastighet 250 km/h

PM Järnvägssträckning genom Tullgarn N2000

Trafikverkets begäran om tillåtlighetsprövning hos regeringen, 2015

Begäran om tillåtlighetsprövning (Pdf-fil, 960kB)

Karta A3, Översikt korridor rang 1 (Pdf-fil, 480 kB)

Sammanfattning remissyttranden (Pdf-fil, 707kB)

Trafikverkets-yttrande-2015-11-10.(Pdf-fil, 715 kB)

Trafikverkets beredningsremiss inför komplettering till begäran om tillåtlighetsprövning, februari och september 2015

Missivbrev

PM Hantering av Linköpings tätort (2014-12-12)

PM Ostlänken Kulturmiljö i planläggning och genomförande (2015-02-11)

Missiv (pdf-fil, 651 KB)

PM Riksintressen Ostlänken (pdf-fil, 7 MB)

PM Riksintressen i Ostlänken Bilaga 1-4 (pdf-fil, 12 MB)

Sändlista (pdf-fil, 162 KB)

Trafikverkets beredningsremiss inför ansökan om tillåtlighetsprövning hos regeringen, juni 2014

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Beredningsremiss, informationsbrev (1 MB)

Beredningsremiss, missiv (1 MB)

Beslut om rangordning för studerade korridorer inom järnvägsutredning Ostlänken daterat 2014-05-27 (218 kB)


Kartor över samtliga korridorer för tillåtlighetsprövning

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Filerna är mellan 2 och 3 MB.)

Översikt kartor

Samtliga korridorer, karta 1

Samtliga korridorer, karta 2

Samtliga korridorer, karta 3

Samtliga korridorer, karta 4

Samtliga korridorer, karta 5

Samtliga korridorer, karta 6

Samtliga korridorer, karta 7

Samtliga korridorer, karta 8

Samtliga korridorer, karta 9

Samtliga korridorer, karta 10

Samtliga korridorer, karta 11

Samtliga korridorer, karta 12

Samtliga korridorer, karta 13


Kartor över korridoren med rang nummer ett i rangordningen

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Filerna är mellan 2 och 3 MB.)

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 1 

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 2

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 3

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 4

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 5

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 6

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 7

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 8

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 9

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 10

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 11

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 12

Korridor med rang nr ett i rangordningen, karta 13


Material från Järnvägsutredningen

Länkar till annan del av webbplatsen.

JU Ostlänken Gemensam del Järna – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

JU Ostlänken Järna – Norrköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

Samrådsredogörelse, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

MKB Ostlänken Järna – Norrköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

JU Ostlänken Järna – Norrköping (Loddby), slutrapport (val av alternativ) daterat mars 2010 med kartor över vald korridor finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

JU Ostlänken Norrköping – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

Samrådsredogörelse, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

MKB Ostlänken Norrköping – Linköping, slutrapport, daterat september 2009 finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning

JU Ostlänken Norrköping (Loddby) – Linköping C, slutrapport (val av alternativ), daterat 2010-06 med kartor över vald korridor finns under Dokument>Ostlänken övergripande: Järnvägsutredning


Kompletteringar gjorda mellan utställelsen av järnvägsutredningen och juni 2010

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Förteckning över kompletteringar gjorda mellan utställelsen av järnvägsutredningen och juni 2010 (230 kB)

PM – tunnel under Göta Kanal, daterat 2009-06-03 (1,4 MB)

PM – Översvämning Norrköping, daterat 2009-04-20 (399 kB)

PM – Svar MSB efter utställelse, daterat 2009-05-04 (118 kB)

PM – Sevesoanläggningar, daterat 2009-04-20 (513 kB)

Kompletterande utredningskorridor norr om Sjösa, daterat 2009-09-08 (1,2 MB)

Komplettering av MKB gällande kompletterande utredningskorridor norr om Sjösa, daterat september 2009 (4,2 MB)

PM – Korridorutvidgning Vagnhärad daterat 2010-02-08 (121 kB)

Miljökonsekvensutredning, särtryck komplettering av MKB avseende korridorjustering i Vagnhärad, daterat mars 2010 (5,4 MB)


Kompletteringar gjorda mellan juni 2010 och maj 2014

(Dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.)

Förteckning över kompletteringar gjorda mellan juni 2010 och maj 2014 (227 kB)

PM Korridorminskning, daterat 2014-05-23 (1 MB)

Artskyddsförordningen i Ostlänken, daterat 2014-04-07 (1,8 MB)

Analys av miljökvalitetsnormer för vatten inom projekt Ostlänken, daterat 2014-05-13 (4,8 MB)

Översiktlig bedömning av Ostlänkens konsekvenser för Natura 2000-områden med vattenanknutna naturtyper och arter PM Natura 2000 områden och vattenanknutna naturtyper och arter, daterat 2014-05-14 (2,8 MB)

PM – Ostlänken kulturmiljö och landskap, daterat 2014-05-18 (4,7 MB)

PM Översvämning Norrköping – uppdatering klimatrisker, daterat 2014-03-19 (1,2 MB)

Hantering av tillstånd Natura-2000 områden, daterat 2014-05-23 (92 kB)

PM hantering av befintlig bana Järna-Åby, daterat 2014-05-05 (1,3 MB)

PM kompletterande beskrivning av utformningsalternativ för bytespunkten Norrköping, daterat 2014-05-23 (564 kB)

PM Kompletterande beskrivning av buller för utformningsalternativ Norrköping, daterat 2014-05-08 (3,2 MB)

PM Hushållning med jordbruksmark, daterat 2014-05-23 (335 kB)

PM Hantering av Linköpings tätort, daterat 2014-05-31 (760 kB)

Landskapsanalys Stavsjö-Loddby

Fördjupad landskapsanalys Stavsjö-Loddby (pdf, 10 Mb)

Landskapsanalys Loddby-Bäckeby

Fördjupad landskapsanalys Loddby-Bäckeby (pdf, 15 Mb)

Viltanalys – Viltrörelser, kritiska sträckor och platser samt åtgärdsbehov

Pdf-filena öppnas i ett nytt fönser. Hela dokumentet är stort och därför uppdelat enligt nedan.

Viltanalys sidan 1-10
Viltanalys sidan 11-20
Viltanalys sidan 21-30
Viltanalys sidan 31-40
Viltanalys sidan 41-44

PM Behovsplan för viltpassager E4 Linköping-Järna (pdf-fil,1,45 MB)

Rapport Ekologiska samband (pdf-fil,7,26 MB)

 

 

Naturmiljö