Samhällsekonomiskt underlag – förslag till nationell plan 2018–2029

På den här sidan samlas de mest relevanta underlagen till Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.

Underlaget består av dels

  • en samlad effektbedömning av Trafikverkets förslag till åtgärder i nationell plan 2018–2029 samt remissversionerna av länsplanerna som även fördjupats med en systemkalkyl, dels
  • en samlad effektbedömning för respektive investeringsobjekt.

 Även andra typer av dokument kan förekomma.

De åtgärder som Trafikverket föreslagit baseras på mer än beräkningsbara och bedömda effekter och nyttor. Vid prioritering av åtgärder har en sammanvägning gjorts av bland annat kopplingen till regeringens utmaningar, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional prioritering, fördelning över landet, planeringsmognad och kostnad i relation till tillgängliga medel. Inte minst har prioriterade brister i transportsystemet, såsom kapacitetsproblem på järnvägen, varit en tungt vägande prioriteringsgrund för val av de namngivna åtgärderna.

Samlade effektbedömningar för specifika åtgärder beskriver vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs, och utgör ett av flera stöd för planering, beslut och uppföljning.

  • Den samlade effektbedömningen av förslagen i nationell plan och i länsplanernas remissversioner överlämnades till regeringen den 31 januari 2018. Den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 fastställdes av regeringen den 31 maj 2018.