Kapacitet

Här kan du läsa om hur kapacitetssituationen och kapacitetsutnyttjandet på järnvägen ser ut.

alt=""Grön – små eller inga begränsningar  

alt=""Gul – medelstora begränsningar

alt=""Röd – stora begränsningar  

alt=""Blå – banor som var avstängda på grund av banarbeten   

Kapacitetsituationen 2021

Kapacitetsutnyttjandet under året för både dygn och max 2 timme har generellt minskat. Detta beror till stor del på de reduceringar i främst persontrafiken som skett på grund av pandemin. Reduceringarna har successivt minskat under året, full trafik uppnåddes inte förrän vid tidtabellskiftet till Tågplan 2022.

Det innebär att denna rapport speglar kapacitetsutnyttjandet under pandemin vilket gör att 2021 års rapport kan ses som ett mellanår jämfört med övriga år. Till tågplan 2022 annonseras att trafiken kommer att återgå till mer normala nivåer. 

Flera åtgärder som förbättrar kapaciteten i järnvägssystemet har tagits i bruk under året, främst samtidiga infarter, hastighetshöjningar, nya mellanblocksignaler och nya mötes- och förbigångsspår.