Samhällsplanering

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen och utvecklingen av samhället. Planering av bebyggelse och transportsystem behöver gå hand i hand.

Trafikverket ansvarar dels för vår egen planering som sker i samverkan med andra aktörer. Vi deltar också som sakägare och som rådgivande i andra aktörers planering.

Samverkan och samarbete är en förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till fossilfrihet.

Vår ambition är att vara en aktiv dialogpart, inte minst i samhällsplaneringens tidiga skeden, och kunskap inom respektive samhällsaktörs planeringsprocess lägger grunden för vårt gemensamma arbete.

Om rapporten: Transportsystemet i samhällsplaneringen

Senaste versionen av rapporten är publicerad i september 2020. Den beskriver hur Trafikverket önskar att trafikplaneringen ska integreras i samhällsplaneringen och hur transportsystemets behov bör beaktas i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. I den nya versionen finns ett utökat avsnitt om planering för sjöfart.