BT POS - samverkan i branschen för beredskapssektorn Transporter

Transportsektorn ska ha förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar och leverera samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd. Därför samarbetar privata och offentliga aktörer inom transportsektorn.

Frukostseminarier

Beredskapsarbetet inom transportområdet förutsätter en god kunskap om det svenska beredskapssystemet, i sin helhet och inom olika områden.

I formatet frukostseminarier avser vi lyfta aktuella och frågor och fördjupningar som berör beredskapssektor Transporter. Seminarierna är öppna för alla som vill delta, de spelas in och kan ses direkt via länken högst upp på sidan. Frukostseminarierna hålls med viss regelbundenhet fredagar kl. 08.15-09.00.

Långvariga elavbrott, svåra stormar och översvämningar är exempel på händelser som kan drabba transportsektorn hårt. Det krävs också planering för den värsta tänkbara samhällsstörningen; höjd beredskap och krig.

Om BT POS

Trafikverket leder samverkansstrukturen ”Beredskapssektor Transporter Privat – Offentlig samverkan (BT POS), med samverkan mellan Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, andra sektorsansvariga myndigheter och företrädare från näringslivet inom transportsektorn.

Trafikverket koordinerar, stödjer och driver på arbetet inom transportslagsgrupperna Land, Sjö och Luft, där representanter för såväl näringslivet som den offentliga sektorn ingår.

Transportslagsgrupperna har en planerande, genomförande och rådgivande funktion. För en gemensam inriktning och samordning krävs att förutsättningarna är etablerade i det dagliga arbetet, genom bland annat samverkan, kompetenshöjning genom utbildning, övning och gemensam planering.

Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv inom transportområdet och bidrar aktivt med information, kunskap, erfarenhet och resurser.

Ansvarsfördelning

Samverkan präglas av öppenhet, tillit och handlingskraft. Arbetet bygger på frivillig medverkan, där alla aktörer representerar sin organisation med ett ansvar att delta och bidra i enlighet med organisationens ansvar, uppdrag, förmåga och förutsättningar. Arbetet inom BT POS ersätter därmed inte respektive aktörs eget ansvar.

Om beredskapssektor Transporter

Trafikverket har ansvaret som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektor Transporter sedan den 1 oktober 2023. Det innebär en tydlig roll och uppgift att driva på och samordna utvecklingen av krisberedskap och civilt försvar inom transportsektorn. Sektorsansvaret omfattar planering, hantering och uppföljning i alla samhällstillstånd. BT POS arbete ingår i samordningsstrukturen för beredskapssektor Transporter. 

Vision för beredskapssektor Transporter

”Aktörerna inom Beredskapssektor Transporter har tillsammans förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar och leverera samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd.”

Visionen är fastställd i Struktur för aktörsgemensam samverkan i beredskapssektor Transporter (Del 1 i kommande inriktning) med ärendenummer TRV 2022/05295 och återfinns i överenskommelsen om arbetsformer för deltagande i Beredskapssektor Transporter Privat-Offentlig Samverkan TRV 2023/97095. Länk till dokumenten hittar du längre ner på sidan.

Överenskommelse inom beredskapssektorn Transporter

I december 2022 tecknade beredskapssektorns generaldirektörer ner en myndighetsgemensam överenskommelse, med mål för arbetet inom beredskapssektorn och principer för samverkan samt hur den ska genomföras. Syftet med överenskommelsen är att arbetet ska bli effektivare och möjligheterna till samverkan och gemensam planering ska stärkas.

Länk till myndighetsgemensam överenskommelse för beredskapssektorn Transporter hittar du under ”Länkar”.

 

Har du frågor eller vill komma i kontakt med BT POS?

Hör gärna av dig via kontaktformuläret längre upp på sidan.