Så upphandlar vi

Trafikverket är en myndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens.

Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Dessa lagar bygger på EG-direktiv om upphandling. Vid varje offentlig upphandling inom EU ska därför ett antal grundläggande EG-principer följas. Det innebär att vi ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Vi ska också genomföra våra upphandlingar på ett öppet vis.

Upphandlingsprocessen

 Schematisk bild av upphandlingsprocessen, från behov till avtal och uppföljning.

Ett behov av en vara, tjänst eller entreprenad uppstår inom Trafikverket. Behovet definieras i ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på anbudsgivaren och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas.

Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel upphandlingsföreskrifter, administrativa föreskrifter, tekniska kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser.

Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas och på Trafikverkets webbplats. Upphandlingar med lågt värde, så kallade direktupphandlingar, behöver inte annonseras. Vid upphandlingar enligt LUF (järnvägsrelaterad verksamhet) som är över tröskelvärdena används ett prekvalificeringssystem. Det medför att dessa upphandlingen inte heller behöver annonseras.

För att kunna lämna anbud på någon av Trafikverkets upphandlingar måste ni först registrera er. Detaljerad information återfinns på sidan:
Aktuella upphandlingar

Leverantören skickar in sitt anbud. Det är viktigt att anbudet kommer in i rätt tid för att vara giltigt.

Anbuden utvärderas enligt utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget.

Ett tilldelningsmeddelande skickas till alla anbudsgivare där det framgår vilken, eller vilka, leverantörer som vunnit upphandlingen. Kontrakt kan tecknas tidigast tio dagar efter att tilldelningsmeddelandet skickats ut.

Kontrakt tecknas med vinnande leverantör eller leverantörer.

Uppföljning av kontrakten sker kontinuerligt under avtalsperioden.