Grunddata inom transportsystemet

Trafikverket ska tillsammans med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utveckla en nationell grunddatadomän för transportsystemet.

För transportsystemets fortsatta digitalisering, behövs data från många håll, från många aktörer. Därför behöver vi skapa en gemensam syn på information/data, för att den ska kunna användas verksamhetsöverskridande så att datan blir användbar.

Syftet är att skapa ett säkert, effektivt och enkelt informationsutbyte inom och med offentlig förvaltning.

Vad är grunddata? 

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nationella grunddata är grunddata som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer. En grunddatadomän avser område för grunddata som pekas ut i kommande förordning om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Varför gör vi detta?

Vi ser att grunddata för transportsystemet kan främja hantering och utbyte av data från och med offentlig verksamhet för transportsystemet, främst nationellt men även inom EU. Dessutom kan vi genom att dela data bli effektivare i planeringen av transportsystemet som en del av hela samhällsbyggnadsprocessen.

Delad data inom transportsystemet ger stor samhällsnytta

Nu ska vi myndigheter inom transportsystemet enas om hur vi ska beskriva och märka upp data så att den kan hittas, förstås och kopplas ihop. Tillsammans ska vi bedöma om och hur data kan och får delas under villkor som skapar tillit.

Vi kan jämföra det med olika länders elsystem, med olika uttag kontakter och strömstyrkor. Vi behöver göra datan som två hål i väggen, så att det blir enklare att förstå och kunna använda den.

En standardiserad hantering av data kan ge stor samhällsnytta på flera sätt:

 • Hållbara investeringsåtgärder genom bättre och mer exakt data till grund för analyser och planering.
 • Vi kan ”bygga” projekt virtuellt när vi planerar för en stor investering, vilket skulle göra processen mer effektiv.
 • Säkrare transporter genom standardiserade och delade data för att möjliggöra exempelvis geofencing och maskinläsbara trafikregler.
 • När transportmyndigheterna tar fram standardiserade lösningar tillsammans i stället för att parallellt utveckla detta på respektive myndighet, sparar vi miljarder kronor i och med att vi  undviker dubbelarbete, enligt uträkningar från DIGG.

Nästa steg

Målet är att utveckla en grunddatadomän för transportsystem under 2023, vilket skapar förutsättningar att lyfta in datamängder i grunddatadomänen. Denna grunddatadomän ska vara bemannad och finnas på plats i början av år 2024.   

För frågor om arbetet med att utveckla en grunddatadomän för transportsystemet kontakta Britt-Marie Calles, uppdragsledare på Trafikverket. Se mörkröda rutan Kontaktuppgifter uppe till höger på webbsidan.

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som följer det nationella ramverket.

Egenskaper:

 • Egenskaperna beskriver de kriterier eller förutsättnigar som ska vara uppfyllda för att uppgifter ska kunna beaktas av grunddatadomänansvarig som kandidater för nationella grunddata.
 • Egenskaperna utgår från definitionen och de delar som ingår i den: uppgifter inom offentlig förvaltning som fler aktörer har behov av och som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Nationella grunddata:

 • Produceras av offentliga aktörer.
 • Användas av fler konsumenter.
 • Är viktiga i samhället.
 • Följer överenskomna regler.

Överenskomna principer och riktlinjer – grunddata ska:

 • Ge samhällsnytta.
 • Kunna nyttjas effektivt och enkelt.
 • Stödja "en uppgift en gång".
 • Följa fastställda krav.
 • Vara kombinerbara.
 • Beskrivas.
 • Behandlas på ett säkert sätt.