Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Om du tänker ansöka om miljökompensation för 2024 Q2 – dvs från den 1 april till den 30 juni - behöver din ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti 2024.

Du skickar in ansökan som vanligt på adressen trafikverket@trafikverket.se.
När du skickat in ansökan ska du få ett automatiskt svarsmail där det framgår att Trafikverket tagit emot din ansökan samt det ärendenummer som ansökan fått.

Givetvis kan du skicka in er ansökan under hela sommaren.
Under semesterperioden är vi som arbetar med miljökompensationen bemannade samtliga veckor förutom under v. 30-31.

Uppföljning av miljökompensation 2021-2022

Trafikverket har genomfört en uppföljning av utbetald miljökompensation som avser utfört godstransportarbete 2021-2022.

 

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 550 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har notifierat stödet. 

Nyheter från och med 2021:

  • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
  • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
  • Utbetalningen sker kvartalsvis.
  • Följande tidpunkter gäller för ansökan och beslut för respektive kvartalsvis utbetalning:

Ansökningar inkomna senast

Period för utfört godstransportarbete Beslut och utbetalning
20xx-04-30 1 jan–31 mars september
20xx-08-15 1 april–30 juni december
20xx-10-31 1 juli–30 sep mars
20xy-01-31 1 okt–31 dec juni år 2


Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Stödmottagare 2020-2022 2023–1 2023–2 2023–3 2023–4 Total
Green Cargo AB 1 121 588 842 80 108 048 78 289 230 75 542 128 74 425 438 1 429 953 686
Hector Rail AB 330 431 330 22 526 454 23 531 072 24 856 842 25 396 457 426 742 155
Real Rail Sweden AB 134 110 528 8 744 101 8 872 779 9 505 325 8 776 417 170 009 150
Cargo Net AS 113 411 932 8 273 039 8 228 045 9 087 861 8 714 828 147 715 705
TX Logistik AB 82 817 089 6 267 012 6 760 505 6 751 992 6 904 115 109 500 713
CFL Cargo Sverige AB 54 877 555 3 515 917 3 149 923 3 137 860 3 476 767 68 158 022
Tågåkeriet i Bergslagen AB 48 687 090 3 575 215 3 785 907 3 423 744 3 731 945 63 203 901
LKAB Malmtrafik AB 56 190 664       516 885 56 707 549
DB Cargo Scandinavia A/S 29 962 009 1 782 755 1 700 063 1 821 259 1 703 899 36 969 985
Tågfrakt Produktion Sverige AB 11 861 421 910 434 945 516   1 050 545 14 767 916
Railcare T AB 4 425 378     54 591 94 539 4 574 508
Grenland Rail AB 3 199 404 250 419 376 989 460 649 362 596 4 650 057
Inlandståget AB 2 272 079   300 876 237 633 234 038 3 044 626
BLS Rail AB   422 541 761 701 1 050 784 1 217 955 3 452 981
Nordic Train AB 2 197 261 498 420*       2 695 681
Väte Rail AB   308 702 477 785 1 224 378 531 278 2 542 143
Nordiska Tåg AB 814 935 305 349 300 022 328 345 345 136 2 093 787
Hitachi Energy Sweden AB 152 483 11 594 19 587 16 609 17 162 217 435
Totalt:  1 997 000 000 137 500 000 137 500 000 137 500 000 137 500 000 2 547 000 000

* Beslut till Nordic Train AB på 498 420 kronor för utfört godstransportarbete för 2022 Q4 belastar budgeten för 2023 Q1. Detta då Nordic Train AB:s ansökan om miljökompensation 2022 Q4 behövde kunna hanteras i särskild ordning då Trafikverkets mottagande av Nordic Train AB:s ansökan skett på ett avvikande sätt jämfört med gängse hantering.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien.