Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Om du tänker ansöka om miljökompensation för 2023 Q3 – det vill säga från den 1 juli till den 30 september - behöver din ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 31 oktober.

Du skickar in ansökan som vanligt på adressen trafikverket@trafikverket.se.
När du skickat in ansökan ska du få ett automatiskt svarsmail där det framgår att Trafikverket tagit emot din ansökan samt det ärendenummer som ansökan fått.

Uppföljning av miljökompensation 2021-2022

Trafikverket genomför en uppföljning av utbetald miljökompensation som avser utfört godstransportarbete 2021-2022.
Svaren ska vara Trafikverket tillhanda senast den 31 augusti 2023 på trafikverket@trafikverket.se.

Märk svaret ”TRV 2023/65759 Miljökompensation järnvägsföretag – uppföljning 2023”.

 1. Anser ni att miljökompensationen har stärkt järnvägens konkurrenskraft? Om ja, i så fall hur?
 2. Anser ni att miljökompensationen bidragit till en överflyttning från väg till järnväg? Om ja, i så fall hur?
 3. Enligt 7 § ska beviljad kompensation avspeglas i det pris som köparen för godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensation inte hade beviljats.
  a) Har priset för godstransporttjänsten blivit lägre eller kommer bli lägre än det hade varit om kompensation inte beviljats?
  b) Vänligen utveckla ert svar!
  c) När avspeglas kompensationen i det pris som transportköparna betalar?
 4. Har ni förslag på hur stödsystemet skulle kunna förbättras för att stärka järnvägens konkurrenskraft?Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 550 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har notifierat stödet. 

Nyheter från och med 2021:

 • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
 • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
 • Utbetalningen sker kvartalsvis.
 • Följande tidpunkter gäller för ansökan och beslut för respektive kvartalsvis utbetalning:

Ansökningar inkomna senast

Period för utfört godstransportarbete Beslut och utbetalning
20xx-04-30 1 jan–31 mars september
20xx-08-15 1 april–30 juni december
20xx-10-31 1 juli–30 sep mars
20xy-01-31 1 okt–31 dec juni år 2


Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Stödmottagare 2020-2021 2022–Q1 2022–Q2 2022–Q3 2022–Q4 Total
Green Cargo AB 400 820 999 80 987 087 214 799 954 212 314 519 212 666 283 1 121 588 842
Hector Rail AB 129 598 662 21 993 531 59 375 259 58 316 573 611 47305 330 431 330
Real Rail Sweden AB 49 179 732 9 734 753 27 463 726 24 259 383 23 472 934 134 110 528
Cargo Net AS 36 485 496 7 915 670 21 197 354 24 418 461 23 394 951 113 411 932
TX Logistik AB 29 828 005 6 026 621 15 627 247 15 629 406 15 705 810 82 817 089
LKAB Malmtrafik AB 48 061 169     5 006 659 3 122 836 56 190 664
CFL Cargo Sverige AB 18 965 730 4 132 845 11 024 172 9 918 508 10 836 300 54 877 555
Tågåkeriet i Bergslagen AB 15 466 320 3 465 376 10 551 032 9 553 696 9 650 666 48 687 090
DB Cargo Scandinavia A/S 11 846 264 1 846 655 5 589 128 5 908 610 4 771 352 29 962 009
Tågfrakt Produktion AB 3 320 454 766 870 2 106 036 2 673 198 2 994 863 11 861 421
Railcare T AB 3 952 917     472 461   4 425 378
Grenland Rail AB 605 989 233 426 646 751 773 119 940 119 3 199 404
Inlandståget AB 790 583 170 447 835 516 190 894 284 639 2 272 079
Nordic Train AB 1 032 534 210 892 587 956 365 879 * 2 197 261
Nordiska Tåg AB         814 935 814  935
Hitachi Energy Sweden AB 45 146 15 827 29 202 31 967 30 341 152  483
Totalt:  750 000 000 137 500 000 369 833 333 369 833 333 369 833 334 1 997 000 000

* Nordic Train AB beviljas 498 420 kronor för utfört godstransportarbete för 2022 Q4. Då Trafikverkets mottagande av Nordic Train AB:s ansökan skett på ett avvikande sätt jämfört med gängse hantering
och ansökan därmed inte kommit med i underlaget för miljökompensation för 2022 Q4, har Trafikverket fattat beslutet om miljökompensation i särskild ordning.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien.