Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Utökad budget för 2022

Budgeten för den befintliga stödordningen ökas med 697 miljoner kronor avseende godstransporter utförda under perioden 1 april – 31 december 2022. Den totala budgeten för miljökompensation till järnvägsföretag för 2022 uppgår därmed till 1 247 miljoner kronor. Den första utbetalningen av den utökade budgeten görs således avseende godstransporter utförda under perioden 1 april – 30 juni (2022 Q2) och uppgår till ca 370 miljoner kronor.
Den första utbetalningen av den utökade budgeten uppgående till 369 833 333 kronor för godstransporter utförda under perioden 1 april – 30 juni (2022 Q2) har gjorts i december 2022.

  • För godstransporter utförda under perioden 1 juli – 30 september (2022 Q 3) är budgeten 369 833 333 kronor. Utbetalning beräknas ske i mars 2023, vilket följer de tidpunkter för beslut och utbetalning som framgår av tabellen nedan.
  • För godstransporter utförda under perioden 1 oktober – 31 december (2022 Q 4) är budgeten 369 833 334 kronor. Utbetalning beräknas ske senast i juni 2023, vilket följer de tidpunkter för beslut och utbetalning som framgår av tabellen nedan.

Läs mer om miljökompensation för godstransport på järnväg

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 550 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har notifierat stödet. 

Nyheter från och med 2021:

  • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
  • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
  • Utbetalningen sker kvartalsvis.
  • Följande tidpunkter gäller för ansökan och beslut för respektive kvartalsvis utbetalning:

Ansökningar inkomna senast

Period för utfört godstransportarbete Beslut och utbetalning
20xx-04-30 1 jan–31 mars september
20xx-08-15 1 april–30 juni december
20xx-10-31 1 juli–30 sep mars
20xy-01-31 1 okt–31 dec juni år 2


Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Uppgiftslämnare 2020-2 2021–Q1 2021–Q2 2021–Q3 2021–Q4 2022–Q1 2022-Q2 Total
Green Cargo AB 85 926 307 57 559 970 85 528 907 84 901 945 86 903 870 80 987 087 214 799 954 696 608 040
LKAB Malmtrafik AB 47 350 163 0 0 0 711 006 0 0 48 061 169
Hector Rail AB 26 376 817 19 030 642 28 010 888 29 753 462 26 426 853 21 993 531 59 375 259 210 967 452
Real Rail Sweden AB 11 658 546 7 048 372 11 270 331 9 423 915 9 778 568 9 734 753 27 463 726 86 378 211
Cargo Net AS 7 331 663 5 198 174 7 639 832 8 423 799 7 892 028 7 915 670 21 197 354 65 598 520
TX Logistik AB 6 299 736 4 254 816 6 440 189 6 530 961 6 302 303 6 026 621 15 627 247 51 481 873
Railcare T AB 3 952 917 0 0 0 0 0 0 3 952 917
CFL Cargo Sverige AB 3 362 337 2 218 268 4 170 277 4 335 670 4 879 178 4 132 845 11 024 172 34 122 747
DB Cargo Scandinavia A/S 3 186 012 1 637 398 2 454 477 2 330 356 2 238 021 1 846 655 5 589 128 19 282 047
Tågåkeriet i Bergslagen AB 3 155 414 2 269 088 3 355 834 3 063 143 3 622 841 3 465 376 10 551 032 29 482 728
Tågfrakt Produktion AB 670 449 426 455 660 081 809 622 753 847 766 870 2 106 036 6 193 360
Inlandståget AB 351 666 70 704 109 231 127 867 131 115 170 447 835 516 1 796 546
Nordic Train AB 211 193 187 222 239 929 167 805 226 385 210 892 587 956 1 831 382
Baneservice Skandinavia AB 157 966 90 307 111 050 124 041 122 625 233 426 646 751 1 486 166
Hitachi-Powergrids – ABB Transformer 8 814 8 584 8 974 7 414 11 360 15 827 29 202 90 175
Totalt:  200 000 000 100 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 137 500 000 369 833 333 1 257 333 333

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien