Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Utökad budget för 2022

Budgeten för den befintliga stödordningen ökas med 697 miljoner kronor avseende godstransporter utförda under perioden 1 april – 31 december 2022.

Den totala budgeten för miljökompensation till järnvägsföretag för 2022 uppgår därmed till 1 247 miljoner kronor.

Utbetalningar på 369 833 333 kronor avseende godstransporter utförda under 1 april – 30 juni (2022 Q2) och på 369 833 333 kronor avseende godstransporter utförda under 1 juli – 30 september (2022 Q3) har gjorts i december 2022 respektive i mars 2023.

  • För godstransporter utförda under perioden 1 oktober – 31 december (2022 Q 4) är budgeten 369 833 334 kronor. Utbetalning beräknas ske senast i juni 2023, vilket följer de tidpunkter för beslut och utbetalning som framgår av tabellen nedan.

Läs mer om miljökompensation för godstransport på järnväg

Miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025

Regeringen har budgeterat 550 miljoner kronor per år under 2021–2025.
EU-kommissionen har notifierat stödet. 

Nyheter från och med 2021:

  • Transport av järnmalm får inte utgöra underlag för miljökompensationen.
  • Beviljad kompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar, genom att priset blir lägre än det hade varit om kompensationen inte hade beviljats.
  • Utbetalningen sker kvartalsvis.
  • Följande tidpunkter gäller för ansökan och beslut för respektive kvartalsvis utbetalning:

Ansökningar inkomna senast

Period för utfört godstransportarbete Beslut och utbetalning
20xx-04-30 1 jan–31 mars september
20xx-08-15 1 april–30 juni december
20xx-10-31 1 juli–30 sep mars
20xy-01-31 1 okt–31 dec juni år 2


Trafikverkets PM om utformning av miljökompensation till järnvägsföretag 2021–2025 (pdf, 5,8 MB)

Beslutad miljökompensation från och med 2020

Stödmottagare 2020-2021 2022–Q1 2022–Q2 2022–Q3 2022–Q4** Total
Green Cargo AB 400 820 999 80 987 087 214 799 054 212 314 519   908 922 559
Hector Rail AB 129 598 662 21 993 531 59 375 259 58 316 573   269 284 025
Real Rail Sweden AB 49 179 732 9 734 753 27 463 726 24 259 383   110 637 594
Cargo Net AS 36 485 496 7 915 670 21 197 354 24 418 461   90 016 981
TX Logistik AB 29 828 005 6 026 621 15 627 247 15 629 406   67 111 279
LKAB Malmtrafik AB 48 061 169     5 006 659   53 067 828
CFL Cargo Sverige AB 18 965 730 4 132 845 11 024 172 9 918 508   44 041 255
Tågåkeriet i Bergslagen AB 15 466 320 3 465 376 10 551 032 9 553 696   39 036 424
DB Cargo Scandinavia A/S 11 846 264 1 846 655 5 589 128 5 908 610   25 190 657
Tågfrakt Produktion AB 3 320 454 766 870 2 106 036 2 673 198   8 866 558
Railcare T AB 3 952 917     472 461   4 425 378
Nordic Train AB 1 032 534 210 892 587 956 365 879   2 197 261
Inlandståget AB 790 583 170 447 835 516 190 894   1 987 440
Grenland Rail AB 605 989 233 426 646 751 773 119   2 259 285
Hitachi Energy Sweden AB 45 146 15 827 29 202 31 967   122 142
Totalt:  750 000 000 137 500 000 369 833 333 369 833 333   1 627 166 666

** Beslut juni 2023

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker fyra gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderkvartal. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien.