Klimatanpassning

När klimatet förändras påverkas transportsystemet. Trafikverket anpassar succesivt transportinfrastrukturen till klimatförändringarna. Det innebär att vi arbetar strategiskt och operativt med anpassning av infrastrukturen till ett förändrat klimat.

Klimatets förändring sker succesivt. Klimatanpassning inom transportsystemet handlar om att anpassa dess infrastruktur till dagens och framtidens klimat. För en myndighet som Trafikverket, som arbetar med långa tidshorisonter, är det nödvändigt att ta hänsyn till hur klimatet förväntas ändras under en lång tid framåt.

Kontinuerlig analysering och anpassning

Trafikverket utgår ifrån expertmyndigheters bedömningar och underlag för att identifiera och analysera nuvarande och kommande klimatförändringar som kan innebära ökade risker för, extrema väderhändelser såsom kraftiga regn och värmeböljor vilket kommer få stora följdeffekter för samhället. Anpassningen kan till exempel vara att höja befintlig infrastruktur, minska skredrisker och ta höjd för havsnivåförändringar i planeringsarbetet.

Trafikverket är en av många aktörer i arbetet med klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning genomförs med transparens och samverkan sker med alla delar av Trafikverket och med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

En film om klimatanpassning

Malin Lind, nationell samordnare för klimatanpassning, berättar om Trafikverkets arbete med att successivt anpassa infrastrukturen till klimatförändringarna.

 

Trafikverkets klimatanpassningsstrategi handlar om hur Trafikverket ska:

  • Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning.
  • Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta anläggningar.
  • Hantera effekter av klimatets påverkan.

2018 fick Sverige en nationell klimatanpassningsstrategi och den följdes upp med en klimatanpassningsförordning (2019). Förordningen berör ett stort antal aktörer, inklusive Trafikverket. Vårt klimatanpassningsarbete fokuserar i stora delar på krav som ställs i förordningen.

 

Klimatanpassningsportalen

Trafikverket är sedan 2014 med i Myndighetsnätverket för klimatanpassning. Nätverket leds av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och arbetet finns presenterat på webbplatsen Klimatanpassning.se (se under länkar nedan).