Järnväg och väg, landskap

Genomförandeplan – åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet

Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren, 2022-2027.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Planen redovisar de åtgärder som har stor trafikpåverkan under genomförandet, ger störst effekt när de är färdigställda eller där koordinering ger stor nytta.

Genomförandeplanen är trafikslagsövergripande och utgår från gällande nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur. Genomförandeplanen tar inte upp alla åtgärder, utan har fokus på hur transportsystemet förändras och hur de som använder systemet påverkas.

I kartor och tabeller finns de viktigaste åtgärderna i investerings- och underhållsplanerna för vägstråk och järnvägsflöden presenterade. Tanken är att överbrygga avståndet mellan den långsiktiga nationella planeringen och den korta och medellånga, samt synliggöra samplanering av åtgärder inom investering och underhåll.

Planen kan underlätta för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering.

Genomförandeplanen uppdateras en gång per år och presenteras i början av året. Som bilaga finns Trafikverkets inriktning för forskning och innovation.

Synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på genomförandeplanen, så kan du göra det via formuläret under "Kontakta oss" på denna sida.