Underhållsplan

I underhållsplanen redovisar vi hur tilldelade medel för underhållsåtgärder på väg och järnväg används och vilka effekter det ger. De finansiella ramarna har ökat betydligt på järnväg de senaste åren, medan ökningen för vägunderhållet inte är lika stor.

Fordonen som trafikerar vägarna blir fler och tyngre och fler vill resa med tåg och använda järnvägen för att transportera varor. I underhållsplanen berättar vi hur vi vårdar det statliga väg- och järnvägsnätet. I kartor och tabeller finns till exempel planerade åtgärder på nationell och regional nivå. Åtgärderna prioriteras och planeras utifrån den effekt de ger för medborgare och näringsliv.

Behovet av vägunderhåll ökar och upprustningen av järnvägen fortsätter

Behovet av underhållsåtgärder på väg ökar. Stora delar av vägnätet byggdes för mer än 50 år sedan och är dimensionerat för dåtidens trafik och laster. Allt fler vägar börjar uppnå sin tekniska livslängd, även om själva vägytan förstärks genom beläggningsunderhåll. Samtidigt har slitaget på vägarna ökat med fler fordon och tyngre transporter. Fler vägar och tunnlar med tekniskt avancerade system innebär också att underhållsbehoven blir större.

Gapet mellan underhållsbehov och budget ökar. Som en följd behöver vi prioritera att vidmakthålla vägnätets funktion på kort sikt, och allt fler underhållsåtgärder måste ställas mot varandra. Basunderhållet är en stor andel av underhållsverksamheten och vi prioriterar alltid åtgärder såsom vinterväghållning och akut felavhjälpning. 

Framkomligheten på vägarna upprätthålls men det eftersläpande underhållet byggs upp

Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2023 till 2026 ryms inte inom de finansiella ramarna för denna underhållsplan, och viktiga underhållsbehov kommer att behöva senareläggas. Vi har inte möjlighet att åtgärda vägarna i den takt de bryts ned, det vill säga det eftersläpande underhållet på väg fortsätter att byggas upp. Anläggningen kommer därmed långsamt att försämras.

Vi fortsätter byta ut sliten anläggning på viktiga transportflöden

Ökade anslag för järnvägsunderhåll ger utrymme för åtgärder inom samtliga delar av anläggningen. Vi kan göra fler spår-, räls- och växelbyten med fokus på att återställa hastighets- och bärighetsnedsättningar. Även upprustning av kontaktledningar kommer att kunna göras i snabbare takt, vilket behövs eftersom anläggningen är sliten. Med de ökade ekonomiska ramarna kan vi till exempel också renovera och byta ut flera broar.

Ökade medel gör det möjligt för Trafikverket att i högre utsträckning prioritera det förebyggande underhållet som förhindrar att funktionsbrister uppstår på sikt, istället för att åtgärda akuta brister. Planerade åtgärder kommer att öka järnvägsnätets robusthet, och till exempel kan det eftersläpande underhållet återtas på viktiga transportflöden.

Prioriteringarna av åtgärder i underhållsplanen som utgår från den nationella planen för transportsystemet, är framtagna av Trafikverket och beslutade av regeringen.