Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverket har pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Arbetet har gjorts tillsammans med berörda aktörer, främst länsplaneupprättare.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Det ska också bidra till utvecklingskraft i hela landet. Trafikverket använder det funktionella prioriterade vägnätet som ett av flera planeringsunderlag i en rad olika verksamheter och projekt.

Det är också ett underlag i dialoger med andra aktörer i samhällsplaneringens olika skeden och när vi svarar på remisser. Det funktionellt utpekade vägnätet kan till exempel användas vid:

  • prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen vid investeringar, mindre åtgärder och drift- och underhållsåtgärder
  • beskrivning av behov och brister utifrån de utpekade vägarnas funktioner
  • regionala hastighetsanalyser där inriktningen är att hastighetshöjande åtgärder ska ske på det prioriterade nätet
  • underlag för vilka vägar som bör pekas ut som riksintressen

 

Fyra viktiga funktioner är grunden till indelningen

Trafikverket har i samverkan med berörda aktörer pekat ut det funktionellt prioriterade vägnätet. Fyra funktioner har utgjort underlag för utpekandet och dessa är:  

  • godstransporter
  • långväga personresor
  • dagliga personresor
  • kollektivtrafik

Funktionerna överlappar varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där. Syftet med indelningen i funktioner är att man bättre ska kunna tillgodose trafikanternas krav och behov vid till exempel drift och underhåll av vägen. Samtidigt förenklas arbetet med att analysera vägarnas brister och behov samt prioritera åtgärder för att bevara eller höja tillgängligheten.

Det funktionellt prioriterade vägnätet togs fram 2013 – 2016. Under 2019 genomfördes en översyn av det funktionellt prioriterade vägnätet. En översyn av vägnätet görs vart fjärde år och mindre justeringar görs löpande.