Investeringsstöd för överflyttning av gods

Ett nytt investeringsstöd för intermodala transporter kommer introduceras inom kort. Trafikverket inväntar fortfarande beslut från EU-kommissionen.

Mer information om det planerade stödet kommer inom kort, under våren 2024.

Syftet med stödet är att bidra till effektivare omlastning av godstransporter mellan väg, järnväg och sjöfart och stärka de intermodala transportuppläggens konkurrenskraft och på så sätt bidra till mindre klimatpåverkan från transporter.

Om stödet

Företag som är en del av den intermodala transportkedjan i Sverige är berättigade att söka stödet. Detta kan t ex vara järnvägsföretag, åkerier, speditörer, hamnar och terminaler. Stödmottagare kan få upp till 50% av investeringskostnaden, mellan 500 000 kr till 10 000 00 kr för investeringar som bidrar till effektivare byten mellan trafikslag i godstransportkedjorna och som därmed minskar godstransporterna på väg.

Merparten av kostnaderna för intermodala godstransporter uppstår i noder där omlastningen mellan trafikslag sker. Stödet riktar sig därför till investeringar som bidrar till effektivare hantering och omlastning av gods mellan trafikslag och som därmed förbättrar konkurrenskraften för intermodala transportupplägg.

Vad kan man få stöd för?

Stödet omfattar investeringar inom följande områden:

  • omlastningsutrustning,
  • utrustning för intermodala transporter
  • teknik- och systemstöd.

Sökanden behöver i sin ansökan kunna visa att och hur investeringen förväntas generera en ökad andel intermodala godstransporter, till exempel vilka volymer som kan attraheras och flyttas över från vägnätet till andra trafikslag.

Med omlastningsutrustning avses bland annat truckar och lyftlinjer som kan effektivisera omlastningen mellan trafikslag. Utrustning för intermodala transporter avser bland annat lyftbara trailers, växelflak och SIMA-lyft som kan ingå i en intermodal transportkedja där flera trafikslag är involverade. Med teknik- och systemstöd avses exempelvis system för effektivare lager- och terminalhantering eller ruttplanering.

Investeringar som kan komma i fråga för stöden måste leda till en påvisbar och kvantifierbar nytta beskriven i termer av antal överflyttade ton gods eller uppskattade transportvolymer, uttryckta i minskat ton/km godstransporter på väg.

Ansökningsperiod

Mer information kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Eventuella frågor kan dessförinnan besvaras av Jonas Bergström, se kontaktuppgifter längre upp på sidan.