Samhällsekonomi, trafikprognoser och effektsamband

Trafikverket har uppdrag av regeringen att utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet samt ta fram och tillhandahålla trafikprognoser. Dessa utgör viktiga underlag för planering av transportsystemet.

Trafikverket tar fram underlag för beslut om val av infrastrukturåtgärder i transportsektorn. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att skapa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. De beslutsunderlag som Trafikverket tar fram syftar därför till att utforma ett transportsystem som är till största möjlig nytta för hushåll och företag i Sverige.

Detta analyseras med hjälp av en samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys, som väger samman en åtgärds effekter på bland annat tillgänglighet, trafiksäkerhet, hälsa samt natur- och kulturmiljö, för att avgöra om åtgärden är värd vad den kostar, det vill säga är samhällsekonomiskt lönsam. Dessa samhällsekonomiska nyttokostnadsanalyser används sedan för att rangordna åtgärder och hitta de åtgärder som ger mest nytta per satsad skattekrona. Viktigt att notera är att den samhällsekonomiska nyttokostnadsanalysen inkluderar alla relevanta effekter av en åtgärd, även de som inte går att beräkna och värdera i monetära termer.

Den samhällsekonomiska nyttokostnadsanalysen behöver kompletteras av en målanalys som tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska delmålen, som pekar ut nyttor som Sveriges riksdag bedömt som särskilt beaktningsvärda. Funktionsmålet berör effekter avseende tillgänglighet till arbetsplatser och service för medborgare i hela landet medan hänsynsmålet berör effekter på trafiksäkerhet och miljö. För att avgöra om de åtgärder som Trafikverket slutligen föreslår till regeringen bidrar till de transportpolitiska målen behövs trafikprognoser och effektsamband, som används för att beräkna vilka effekter olika åtgärder ger. Dessa utgör, tillsammans med information om hur individer och företag värderar effekterna, de huvudsakliga ingångsvärdena i en samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys.

 

Modell med tre block med text: Trafikprognoser Effektsamband Ekonomiska värderingar Beräknade effekter + Ej beräknade effekter Samhällsekonomisk lönsamhet
 

Trafikverket redovisar sina åtgärdsanalyser i ett format som kallas Samlad effektbedömning (SEB). I en SEB beskrivs en åtgärds effekter med utgångspunkt i tre analyser:

  1. samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys
  2. en fördelningsanalys med avseende på åtgärders effekter på olika grupper i samhället och
  3. en målanalys av åtgärders effekter med avseende på bidrag till de transportpolitiska målen.

Termer som förekommer inom samhällsekonomi, trafikprognoser och effektsamband finns förklarade i ordlistan Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt, se länk nedan. Ordlistan är ett hjälpmedel för dig som:

  • Tar del av transportekonomiska beslutsunderlag, texter och föredrag.
  • Undrar vad en term på engelska motsvarar på svenska eller tvärtom.
  • Behöver hjälp med att i skrift och tal uttrycka dig på ’klarspråk’.
  • Vill skaffa dig en samlad överblick eller helt enkelt bara är intresserad.

Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt (Diva)