Inriktningsunderlag

Den långsiktiga planeringsprocessen inleds med att regeringen ger Trafikverket ett direktiv att ta fram ett inriktningsunderlag. Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Huvudsyftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen ett underlag till en kommande infrastrukturproposition. Inriktningsplaneringen omfattar bedömning av ekonomiska ramar och ger vägledning för prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen.

I inriktningsunderlaget beskrivs möjliga långsiktiga inriktningar för transportsystemets utveckling med övergripande beskrivningar av åtgärder och deras konsekvenser för infrastrukturen och måluppfyllelse. Inriktningsunderlaget tas fram utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv, och fyrstegsprincipen är vägledande.

Underlaget redovisas till regeringen och går samtidigt på extern remiss. Remissynpunkter lämnas till regeringen.

Den 15 juni 2023 fattade regeringen beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037.

Den 15 januari 2024 redovisade Trafikverket uppdraget till regeringen. Samtidigt gick underlaget på extern remiss. Remissynpunkterna går till regeringen. I missivet (se nedan) finns information om hur man skickar ett remissvar.