Ersättning till kollektivtrafik på grund av covid-19

Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken för år 2022.

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på en miljard kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd. Trafikverket har fått in ansökningar om 1,2 miljarder kronor i år. Beloppet överstiger de medel om en miljard kronor som regeringen har beslutat i stöd till kollektivtrafiken 2022. Trafikverket ska därför sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Den procentuella neddragningen medför att respektive myndighet får cirka 86 procent av vad de har ansökt om. Nederst på webbsidan finns en förteckning över vilken ersättning var och en av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fått.

Syftet är att skapa tillgänglighet och trygghet

Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet även i tider av påverkan från utbrottet av covid-19. Kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Regeringen har avsatt en miljard i riktade statsstöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter under 2022 för minskade biljettintäkter på grund av corona.

Under 2020 och 2021 avsatte regeringen tre miljarder per år för det riktade stödet till kollektivtrafiken. Totalt har därmed sju miljarder avsatts för det aktuella stödet.

Beräkning av ersättningen

Ersättningen utgår från minskade biljettintäkter. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken har ersättningen, på samma sätt som under 2021, justerats utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

Så här har ersättningen beräknats:

  • Ersättningen har beräknats utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden 1 januari 2022 – 30 juni 2022 jämförd med motsvarande period 2019, och därefter justerats i förhållande till hur trafikutbudet, mätt i platskilometer (tillgängliga sitt- och ståplatser multiplicerade med färdade kilometer), förändrats mellan dessa perioder.
  • Eftersom tillgängliga medel understiger den ersättning som kan ges, har ersättningen satts ned med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning.

Ersättningen lämnas enligt förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19.