Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS

Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att driva på järnvägens förbättringsarbete. JBS arrangerar årligen en konferens och ett strategiseminarium.

För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns därför hela järnvägsbranschen representerad – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer.

Följande parter ingår i JBS:

Vossiah, Byggföretagen, Skånetrafiken, Västtrafik, Tågföretagen, Green cargo, Jernhusen, SJ, Svensk kollektivtrafik, MTR, Region Stockholm och Trafikverket.

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett välfungerande transportsystem, där järnvägen utgör ryggraden. Därför har JBS tillsammans med alla ledande aktörer inom järnvägsbranschen tagit fram en gemensam vision.

Visionen är framtagen i dialog med transportsektorns intressenter

– Medan Europa blir alltmer sammanflätat riskerar Sverige att tappa både i tillgänglighet och konkurrenskraft. Vi är övertygade om att utvecklingen går att vända och att järnvägen har en nyckelroll som ryggrad i ett integrerat och sömlöst transportsystem för ett växande, klimatsmart och mer dynamiskt Sverige. För att lyckas, krävs ett tänkande bortom nuvarande svenska järnvägssystem. Vi behöver se oss själva som en del av ett större system, tillsammans med andra transportslag i Sverige, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS).

Vision 2050: Transportsystemet för oss närmare - Sverige växer med järnvägen

Vår vision för 2050 är att den svenska järnvägen är ryggraden som säkerställt att EU:s transportpolitiska mål har uppnåtts. Multimodala gränsöverskridande transportlösningar och ny kapacitet för järnvägen har blivit en framgångssaga för Sverige. Kortare restider har skapat ett tillgängligare och mer konkurrenskraftigt Sverige. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar och utnyttjar järnvägens fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag.

Vår vision för 2050 är också ett transportsystem som för oss närmare. Närmare varandra, närmare inom och mellan våra regioner samt närmare mellan våra grannländer och övriga Europa. Och inte minst närmare kopplingar mellan olika trafikslag. Det handlar om att växla upp och ta språnget till en helt ny nivå av integration, effektivitet och smarta lösningar i transportsystemen.

Vi sätter ribban högt och vill se följande fyra områden uppfyllda senast 2050:

 • Vi bygger svenskt välstånd genom ökad ekonomisk tillväxt och starkare internationell konkurrenskraft.
 • Vi erbjuder kundanpassade lösningar för pålitliga och smidiga resor och godsflöden.
 • Vi har ett integrerat transportsystem som kopplar ihop Sverige och förbinder oss med omvärlden.
 • Vi har en robust teknisk infrastruktur och en organisation präglad av systemsyn, långsiktighet och helhetstänkande.

Resan mot 2050 – färdplan och strategiska initiativ

Resan mot 2050 är mångbottnad. Dels behöver alla vi aktörer inom järnvägen tillsammans ta ansvar och lösa några av de mest kritiska knäckfrågorna. Det krävs också att omgivningen ger oss rätt förutsättningar. Resan kräver ett väsentligt större ansvarstagande och engagemang från såväl politik som myndigheter och näringsliv.

För att nå visionen kommer JBS under våren 2024 ta fram en färdplan som adresserar både långsiktiga utvecklingsområden och åtgärder som ger resultat i närtid. Arbetet görs i bred dialog med transportsektorns intressenter.

– Vi aktörer inom järnvägen vill se ett Sverige som satsar mot framtiden – som investerar i områden som lägger grunden till möjligheter, välstånd och utveckling mot ett mer levande, tryggt och konkurrenskraftigt Sverige. Det är vad vår vision handlar om, säger Kristoffer Tamsons.

Vision 2050: Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen (pdf, 2 MB)

Vision 2050: The transport system brings us closer – Sweden grows with the railway (pdf, 3 MB)

Utöver de prioriterade initiativen sker samverkan inom ytterligare ett antal områden.

Stärkt branschsamverkan

Flera av parterna inom JBS ingår också i initiativet Stärkt branschsamverkan som funnits sedan 2015. Initiativet bygger på en ambition om att stärka samverkan kring planering av åtgärder och trafik. Trafikverket bjuder tre  gånger per år in till en så kallad strategisk dialog runt infrastrukturplaneringen för kommande år. Vid två av dessa möten förs också samtal kring kapacitetstilldelningsprocessen och de större trafikpåverkande åtgärder som planeras under de närmaste två till tre åren. Dessutom finns ett fokusområde där strategiska frågor runt införandet av ERTMS diskuteras utifrån ett planeringsmässigt perspektiv.

Järnvägens uppförandekod

Ett av de ursprungliga initiativen inom JBS var ”Kultur”, och inom ramen för det har en uppförandekod tagits fram. JBS styrelse har beslutat att anta förslaget och åtagit sig att säkerställa implementering av uppförandekoden i respektive organisation.

Under länkar kan du läsa mer om Järnvägsbranschens uppförandekod.

Säkerhet

Säkerhetsansvariga inom JBS parter samverkar för lyfta fram och utveckla särskilda områden inom säkerhet. En grupp med aktörer från Jernhusen, Trafikverket, Tågföretagen, Trafikhuvudmän, Svensk kollektivtrafik samt FSJ har tagit fram förslag till insatser för att gemensamt stärka säkerhetsarbetet.

Styrelse

Järnvägen är ett system där många olika aktörer behöver samverka för att de högt ställda kvalitetsmålen ska nås och för att öka andelen nöjda resenärer och godstransportköpare. Därför består JBS styrelse av ledande företrädare för hela järnvägsbranschen. Styrelsens ledamöter träffas fyra gånger per år för att få de gemensamma initiativens utveckling och resultat redovisade, samt för att ta beslut om förändringar i prioriteringar och målsättningar.

Ordförande
Kristoffer Tamsons

Sekretariat
Sofia Lundberg

Ledamöter

 • Byggföretagen, Catharina Elmsäter Svärd, vd
 • Green Cargo, Henrik Dahlin, vd samt vice ordförande Tågföretagen
 • Jernhusen, Kerstin Gillsbro, vd
 • MTR Nordic, Caroline Åstrand, vd 
 • SJ, Monica Lingegård, vd samt ordförande Tågföretagen
 • Svensk Kollektivtrafik, Johan Wadman, vd
 • Trafikförvaltningen Stockholm, Västtrafik och Skånetrafiken, David Lagneholm, Förvaltningschef i trafikförvaltningen Stockholm
 • Trafikverket, Roberto Maiorana, gd Trafikverket
 • Trafikverket, Anna Ericsson, verksamhetsområdeschef Trafik
 • Tågföretagen, Pierre Sandberg, Förbundsdirektör
 • Vossloh, Bertrand Gryspeert, vd

Västtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och Skånetrafiken delar på en plats i styrelsen.

Minnesanteckningar 2024 

Minnesanteckningar 2024-02-07 (pdf, 145kB)

Minnesanteckningar 2023 

Minnesanteckningar 2023-12-06 (pdf, 865 kB) 

Minnesanteckningar 2023-09-21 (pdf, 168 kB) 

Minnesanteckningar 2023-04-26 (pdf, 351 kB)  

Minnesanteckningar 2023-01-26 (pdf, 646 kB) 

Minnesanteckningar 2022 

Minnesanteckningar 2022-12-01 (pdf, 789 kB)

Minnesanteckningar 2022-10-19 (pdf, 562 kB)

Minnesanteckningar 2022-09-16 (pdf, 618 kB)

Minnesanteckningar 2022-05-03 (pdf, 612 kB) 

Minnesanteckningar 2022-03-09 (pdf,580 kB)

Minnesanteckningar 2022-01-27 (pdf, 601 kB)


Minnesanteckningar 2021

Minnesanteckningar 2021-12-02 (585 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2021-10-18 (349 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2021-09-09 (611 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2021-05-26 (599 kB, pdf  öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2021-02-02 (572 kB, pdf öppnas i nytt fönster)


Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2020-11-19 (612,2 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2020-10-21 (605,6 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2020-09-01 (623,3 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2020-05-13 (623 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2020-02-11 (615,7 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2019-09-12 (513,6 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2019-05-15 (509 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2019-04-10 (588,6 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2019-02-20 (516,9 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 2018-12-04 (310,9 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2018-09-18 (547,7 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2018-05-17 (386,8 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2018-02-14 (384,6 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2017-12-06 (148,9 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2017-09-12 (473,7 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2017-06-19 (444,9 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2017-03-09 (301,2 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 2016-11-09 (347 kB, pdf öppnas i nytt fönster)

Minnesanteckningar 2016-09-14 (225,7 kB, pdf öppnas i nytt fönster)