Tekniska dokument

På denna sida finns information och länkar till dokument och publikationer som är framtagna av Vägverket, Banverket och Trafikverket.

Tekniska krav och råd (VVK/TK och VVR/TR)

Här finns dokument med Vägverkets tekniska krav, samt Vägverkets tekniska råd avseende anläggningsteknik.

Allmän material- och arbetsbeskrivning AMA

AMA är det samlade begreppet för ett antal publikationer med syfte att få enhetliga och välstrukturerade tekniska beskrivningar och att rationalisera framtagningen av dessa. AMA-dokument underlättar och effektiviserar beskrivningsarbetet.

Standarddokumentation

Standarddokument utgörs av detaljritningar samt övrig dokumentation över Trafikverkets system och komponenter.
Endast senast gällande version publiceras. Behöver man tillgång till äldre versioner, kontakta: ritningsbestallning@trafikverket.se

För att ta del av standarddokumentation som rör system och komponenter, följ länken nedan och välj datakällan System och komponenter.
System och komponenter

Bro och tunnel

Broar och tunnlar ingår som en väsentlig del av vägnätet. Bro- och tunnelteknik innebär att med kunskap om utformningskrav, materialfrågor, konstruktions- och byggmetoder detaljutforma byggnadsverk så att de ställda kraven uppfylls under den önskade livslängden. De dokument och tekniska beskrivningar som vi har samlat här är hjälpmedel för dig som arbetar med broar och tunnlar.

Drift och underhåll

Här finns information för dig som är intresserad av eller arbetar med drift och underhåll av vägar. Mera information finns via länken nedan.

Drift & underhåll väg

Geoteknik

Med geoteknik avses byggteknik i jord för att förebygga skred och begränsa sättningar. För en väg sträcker sig geotekniken från terrassytan och ner till berg. Vi har här samlat dokument och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för dig som arbetar med geoteknik.

Vägteknik

Vägteknik handlar om hur en väg är uppbyggd och hur den bryts ned. I begreppet ingår även kunskap om hur de material som används då en väg byggs och underhålls fungerar. Vi har här samlat dokument och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för dig som arbetar med vägteknik.

Utformning av vägar och gator

Vägutformning handlar om metoder och kriterier för hur man väljer att utforma gator och vägar geometriskt utifrån samhällsekonomisk grund, de transportpolitiska delmålen samt miljö- och arkitekturpolitiska mål. Vi har här samlat dokument och tekniska beskrivningar som hjälpmedel för dig som arbetar med vägutformning.

Allmänna tekniska beskrivningar (ATB)

Du hittar allmänna tekniska beskrivningar (ATB) under respektive kunskapsområde.