Säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskydd innebär att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet genom förebyggande åtgärder skyddar det som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydd – skyddar Sveriges säkerhet

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddad upphandling

När Trafikverket ska genomföra en upphandling där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet i övrigt exponeras för en leverantör ska Trafikverket enligt säkerhetsskyddslagen teckna ett säkerhetsskyddsavtal eller en säkerhetsskyddsöverenskommelse.

Genom att ingå ett säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse förbinder sig leverantören att uppfylla de krav på säkerhetsskyddsåtgärder som Trafikverket bedömer är nödvändiga.

I säkerhetsskyddsavtalet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen regleras skyddet av säkerhetsskydds­klassificerade uppgifter eller skyddet av den säkerhetskänsliga verksamheten i övrigt, oavsett hur och var uppdraget skall utföras.

Säkerhetsskyddsavtal finns i tre nivåer

Säkerhetsskyddsavtal ska ingås på någon av följande nivåer (1-3) beroende på var uppdraget ska genomföras och i vilken omfattning leverantören får del av säkerhetskänsliga uppgifter:

Leverantören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet utanför Trafikverkets områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt.

Leverantören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet inom Trafikverkets områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt.

Leverantören kan komma att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet inom Trafikverkets områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt.

 

Säkerhetsskyddsöverenskommelse

Om leverantören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet, reglerar Trafikverket skyddet för den säkerhets­känsliga verksamheten i en säkerhetsskyddsöverenskommelse.

Trafikverket använder två typer av säkerhetsskyddsöverenskommelser beroende på var uppdraget ska genomföras:

Leverantören kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet utanför Trafikverkets områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt.

Leverantören kan komma eller kommer att få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen begränsat hemlig eller få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet inom Trafikverkets områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt.

 

Säkerhetsskyddsavtal med underleverantörer

Trafikverket ska även ingå ett säkerhetsskyddsavtal eller säkerhets­skyddsöverens­kommelse med en underleverantör som anlitas för att fullgöra huvudleverantörens förpliktelse, om under­leverantören genom sitt uppdrag får tillgång till säkerhetskänslig verksamhet eller säkerhets­skydds­klassificerade uppgifter.

Utbildning för dem som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet

Trafikverket ska innan uppdraget påbörjas se till att tillräcklig utbildning i säkerhetsskydd ges till de personer hos leverantören som deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten. Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår. 

Trafikverket kontrollerar säkerhetsskyddsarbetet

Trafikverket ska inför tecknande av säkerhetsskyddsavtal i nivå 1 inspektera leverantörens säkerhetsskydd beträffande aktuella lokaler eller utrymmen. Vidare ansvarar Trafikverket för att kontrollera att leverantören uppfyller kraven i säkerhetsskyddsavtalet eller säkerhets­skydds­överenskommelsen.

Leverantören ska genom egenkontroll fortlöpande följa upp efterlevnaden av kraven i det ingångna säkerhetsskyddsavtalet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen. Leverantören ska i enlighet med säkerhetsskyddsavtalet eller säkerhetsskyddsöverenskommelsen genomföra och dokumentera egna kontroller och ska på begäran kunna redovisa dessa för Trafikverket.

Läs mera om säkerhetsskyddad upphandling

Du hittar mera information om säkerhetsskyddad upphandling på Säkerhetspolisens webbsida, se "Relaterade länkar" längre ner på sidan.