Snabba bilar på natten.

Långsiktig planering av infrastruktur

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen omfattar det nationella stamvägnätet, de statliga järnvägarna samt slussar och farleder. Perspektivet ska vara trafikslagsövergripande.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Planeringen av transportinfrastrukturen utgår från det övergripande transportpolitiska målet som riksdagen har beslutat om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbart transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.