Foto: Mostphotos.com

Forum och mötesplatser

Inom forskningen samverkar Trafikverket med många parter i olika forum både nationellt och internationellt. Här följer ett urval.

Nationellt

Forskning- och innovationsdagen

Trafikverket arrangerar varje år en dag om forskning- och innovation som vänder sig till forskare och externa samarbetspartners. 
Forskning- och innovationsdagen

Bana väg för framtiden

I detta program deltar Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, KTH, Lunds tekniska högskola och Ramböll. Frågeställningarna berör bygge av väg, järnväg, och underhåll på väg.
Bana väg för framtiden (extern webbplats)

Closer

Closer är en nationell arena för effektivare transporter. Deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor ingår. Arbetet berör både effektivare transporter av gods och av människor.
Closers webbplats

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Här möts akademi, offentliga aktörer för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafiken i Sverige. Centret drivs av Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms läns landsting, Västra götalandsregionen, Region Skåne och Väg- och transportforskningsinstitutet. Stöd kommer också från forskningsrådet Formas och Vinnova samt Trafikverket.
Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (extern webbplats)

Byggnadsverk i transportsektorn BBT

Detta program vill minska kostnaderna för infrastrukturbyggen inom infrastruktur, genom hållbart och effektivt arbete. Trafikverket, Sveriges Bygguniversitet och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut står bakom programmet.
Byggnadsverk i transportsektorn BBT (extern webbplats)

Branschsamverkan i grunden BIG

Fokus i detta program är på geoteknik för väg och järnväg. Målet är att sänka kostnader för byggande och underhåll av infrastruktur. Parterna är Chalmers, Luleå tekniska universitet, Statens geotekniska institut, KTH och Trafikverket.
Branschsamverkan i grunden BIG (extern webbplats)

Centrum för Hållbar Luftfart CSA – KTH

Detta program vill framförallt utveckla metoder för att minska buller, men även andra miljöeffekter, från flygtrafiken kring flygplatser.
Centrum för hållbar luftfart (KTH:s webbplats)

Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo

Här möts akademi, beställare och industri för att tillsammans genom forskning och utveckling skapa förbättrade och hållbara lösningar inom berg- och tunnelområdet.
Stiftelsen Bergteknisk Forskning – BeFo (extern webbplats)

Internationellt

The international Transport Forum, ITF

ITF är ett mellanstatligt samarbete inom OECD:s ram. De 54 medlemsstaterna samarbetar för att hantera frågor inom transportområdet.
The international Transport Forum, ITF (extern webbplats)

High Capacity Transport Årskonferens

Konferensen arrangeras av CLOSER och i år kommer den att vara vid Volvo Trucks Experience Center i Göteborg för att även kunna visa upp HCT-fordon.
High Capacity Transport Årskonferens 2017 (extern webbplats)

Transporteffektivitetsdagen

Hur ska godstransporter kunna vara effektiva i framtidens urbana områden och hur kan digitaliseringen påverka godsflöden, planering och affärsmodeller? Vilka hållbara alternativ finns redan och hur ser den framtida utvecklingen för energieffektivisering ut på transportsidan? Detta och mycket mer kommer att presenteras och diskuteras på årets konferens.
Transporteffektivitetsdagen 2017 (extern webbplats)