Verksamhetsplanering

Trafikverket har ansvar för genomförande av den nationella planen och länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Anslag tilldelas i det årliga regleringsbrevet från regeringen.

 

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

I en rullande treårig verksamhetsplanering anger vi inriktning, mål och medel för vår samlade verksamhet. Verksamhetsplanen reglerar genomförandet av den nationella transportplanen för väg- och järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Den reglerar också genomförandet av länsplanerna såväl som insatserna till drift och underhåll på våra vägar och järnvägar.

De beslut och avvägningar som görs vilar bland annat på ett samspel med våra intressenter som vi träffar under strukturerade dialogomgångar. Vår strategiska inriktning som anger de viktigaste utmaningarna på upp till tio års sikt är också ett stöd i verksamhetsplaneringen. Likaså andra strategidokument som till exempel strategier för drift- och underhåll och godsstrategin.

Mycket av arbetet sker på regional nivå, Trafikverkets regioner i samverkan med regionala intressenter. Formerna för hur dialogen sker kan variera utifrån de regionala behov och förutsättningar. På nationell nivå förs dialog med olika branschorganisationer och inom till exempel Persontransportrådet och Näringslivsrådet.

Planerade och prioriterade investeringar, reinvesteringar samt underhållsåtgärder finns i Genomförandeplanen och Underhållsplanen.