Precisering av riksintressen

En precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen.

Preciseringar initieras och utförs av Trafikverkets regioner. En precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av riksintressets markanspråk och influensområden.

Riksintressepreciseringar tas främst fram för flygplatser och hamnar.

Gällande preciseringar och preciseringar för tidigare utpekade riksintressen hittas under rubrikerna nedan.