Riksintressen

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar. Vi har allmän information om lagar och förhållningssätt vid planering samt beslut, kartor, preciseringar och handledningar för beslutade riksintressen.

Enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera ska Trafikverket efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Det gäller de fyra trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket stöttar länsstyrelsen i deras arbete med att bevaka utpekade riksintressen.

Remiss

Under 2024 ser Trafikverket över dokumentet ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande”. Syftet med översynen är att se till så att dokumentet är aktuellt. Mellan den 18 juni och 13 september 2024 är materialet på remiss. Remissmaterialet finns tillgängligt här nedan.