Sjöfart

Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i hanteringen av ärenden som rör sjöfart enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar för sjöfartsfrågor. Trafikverket ansvarar för den strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

Exempel på strategiska och operativa frågor

Strategiska frågor som Trafikverket ansvarar för kan till exempel gälla hur trafikslagen samverkar på en viss sträcka, var hamnar och andra terminaler lokaliseras och vilka kapacitetsförändringar som nya tvärförbindelser leder till. Aktuella exempel på sådana frågor är godstransporter till och från Vänerregionen och lokaliseringen av Stockholms nya hamnterminal till Norvik i Nynäshamn.

Operativa synpunkter som Sjöfartsverket lämnar kan till exempel gälla framkomligheten, utmärkningen och kapaciteten i ett sjötrafikstråk eller en farled. Andra frågor kan vara hur sjötrafiken påverkas av planerad byggnation i närheten av farleder och av sträckning, lokalisering och fri höjd på broar, kraftledningar etc. som korsar farleder.

Remisser som gäller kuster, sjöar och kanaler skickas till båda verken

Alla ärenden som berör transportsystemet ska skickas till Trafikverket. De ärenden som berör kust- och havsområden, de stora insjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och kanalerna ska också skickas till Sjöfartsverket.

För att fastställa inom vilka områden Sjöfartsverket ska ha möjlighet att besvara ärenden med synpunkter på sjöfartens operativa behov (influensområden) har en avgränsning gjorts. Gränsen har satts till

  • fem kilometer från stranden för havs- och kustområden och Vänern
  • två kilometer från stranden för Vättern, Mälaren och Hjälmaren
  • en kilometer från stranden för kanaler som är allmän farled.

Sjöfartsverkets svar på översiktsplaner skickas vidare till Trafikverket för att där vägas in i trafikslagsövergripande yttranden. En identifierad brist på exempelvis kapacitet eller säkerhet, i eller i anslutning till en allmän farled ska anmälas med nedanstående blankett. Skicka blanketten till bristanmalan@trafikverket.se.

Blankett: Anmälan om brist i allmän farled