Samspel mellan trafik och bebyggelse i samhällsplaneringen

Här hittar du information om tidiga skeden och samverkan, transportsnål samhällsplanering, urbana stråk, lokaliseringsprinciper samt åtgärder för att nå de transportpolitiska målen.

Trafikverket ska stötta kommuner i samband med den fysiska planeringsprocessen och vi ska medverka till en samhällsplanering som koordinerar infrastruktur, bebyggelse och kollektivtrafik. Vi ska samverka med kommuner i tidiga skeden, det vill säga redan innan kommunens formella planprocess börjat, och vi ska verka för att de transportpolitiska målen uppfylls.

Urbana stråk

Rapporten ”Urbana stråk” beskriver de förhållningssätt som bör tillämpas vid avvägningar av hur vägar ska utformas i relation till stadsbebyggelse, till exempel om en kommun vill förtäta eller ändra markanvändningen längs en statlig väg.

Den centrala frågeställningen är när nationella transportfunktioner bör prioriteras framför lokala, och i vilka fall kompromisser kan vara möjliga. I rapporten beskrivs hur avvägning mellan olika intressen görs i tre steg:

  1. Framtagande av underlag
  2. Val av utformningsinriktning
  3. Val av utformning