Säkerhet och konflikter i samhällsplaneringen

Här har vi samlat fakta om säkerhet och konfliktområden vid planering. Det handlar om riskhantering, riskanalyser och säkerhetsavstånd till infrastruktur.

Riskanalyser gör att kommunen kan förhålla sig till riskerna och väga dessa mot andra intressen i översiktsplanen och enskilda detaljplaneärenden.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ge underlag för en samlad bedömning av hur en planerad förändring påverkar människors hälsa, säkerhet och miljö samt hushållning med naturresurser. Med hänsyn till bestämmelser om högsta tillåtna nivåer på störning, klimatanpassning, buller, vatten, förorenad mark, renhållningsanläggning för avfall, risker nära flygplatser, riskfyllda anläggningar, trafiksäkerhet, plankorsningar, obehörigt spårbeträdande i järnvägsanläggningen och transporter av farligt gods.