Sampers

Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter.

Sampers beräknar framtida trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera infrastruktur, BNP, bränslepris, sysselsättning, befolkningstillväxt med mera. Scenarierna kan ställas mot varandra i en samhällsekonomisk kalkyl.

De främsta användningsområdena för Sampers är:

  • prognoser för framtida trafikflöden
  • konsekvensanalyser och investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt med nygenererade flöden eller med trafikomfördelningar mellan trafikslag
  • konsekvensanalyser för tänkbara transportpolitiska åtgärder
  • tillgänglighetsanalyser och konsekvensanalyser av omfattande förändringar i markanvändning och transportsystem i städer och regioner

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Sampers och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Gällande basprognoser med Sampers och andra tillämpningar hittar du här:
Trafik- och transportprognoser