Trafikalstringsverktyg

Verktyget för att beräkna trafikalstring samlar den kunskap som finns i dag om trafikalstring. Det leder till mer enhetliga resultat, ökad förståelse för användningen och möjligheten att påverka trafikalstringen i planeringsskedet.

Användningsområde

Trafikalstringsverktyget är ett planeringsstöd utformat för att underlätta skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollektivtrafik, gång och cykel är inkluderat. Verktyget bygger på den kunskap vi har idag kring alstring av persontransporter beroende på lokalisering och markanvändning. Viktigt att observera är att trafikalstringsverktyget inte är ett prognosverktyg.

Utöver det kan färdmedelsfördelningar justeras baserat på hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, gång, cykel, bil och mobility management. Verktyget underlättar även för att inkludera nyttotrafik.

Beräkningarna som genomförs av trafikalstringsverktyget innefattar inte godstrafik, övrig nyttotrafik samt besöksresor till bostäder. I verktyget finns möjlighet att separat beräkna nyttotrafiken utifrån uppskattade värden som finns angivna i verktyget.

De resultat som beräknas i verktyget kan ses som riktvärden, det vill säga de ska alltid granskas kritiskt utifrån den specifika planeringssituationen.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar trafikalstringsverktyget och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Ansvar

Trafikverket ansvarar för trafikalstringsverktyget. Den enskilde användaren ansvarar för data som läggs in och tolkningen av resultatet.

Trafikverket ansvarar inte för borttappat resultat. Användaren ska vara medveten om att vid borttagande av cookies på datorn försvinner eventuellt sparade resultat på webben.

Information kring GDPR

Cookies sparas på användarens dator. De innehåller den data som matas in och resultat för respektive projekt. Eventuella personuppgifter som skrivs in under till exempel anteckningar, kommer att lagras i Cookies på den egna datorn.