Samkalk

Trafikverkets huvudsyfte med trafikprognoser är ofta att ta fram underlag för att göra kalkyler som ger indikationer om en åtgärds samhällsekonomiska lönsamhet i syfte att kunna prioritera olika åtgärder.

För att kunna göra en samhällsekonomisk kalkyl av en åtgärd krävs dels att man förstår vilka konsekvenser eller effekter åtgärden för med sig, dels vilket värde de har. Det monetära värdet tas fram i Sampers delmodul Samkalk. Hur människor värderar utsläpp, säkerhet och restider görs i värderingsstudier där resenärerna får göra avvägningar mellan tid och kostnad.

I en samhällsekonomisk kalkyl av förändringar i väg- eller järnvägsnätet är fokus det samhällsekonomiska utfallet som åtgärden medför. Åtgärden, till exempel en ny bro eller en ny vägsträckning, införs i modellen i ett utredningsalternativ (UA) som i den samhällsekonomiska kalkylen ställs mot ett annat scenario, där allt annat är som i utredningsalternativet förutom att den aktuella åtgärden inte finns med, ett så kallat jämförelsealternativ (JA).

Sampers beräknar personresandet både för UA och JA. Den samhällsekonomiska modulen Samkalk värderar sedan resultatet i form av skillnader i restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor och trafikberoende underhållskostnad för att man ska kunna avgöra om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller inte.

Samhällsekonomisk kalkyl med Sampers/Samkalk