ENVA (Enkel samhällsekonomisk väganalys)

ENVA är en schablonmodell för samhällsekonomiska beräkningar av väginvesteringar. Modellen kan användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter av hastighetssänkning, mittseparering, ATK (automatisk trafiksäkerhetskamera) samt viltstängsel.

Beräkningarna för hastighetssänkning, mittseparering samt ATK baseras på effektberäkningar från Trafikverkets samhällsekonomiska kalkylverktyg EVA. Medan beräkningar av viltstängsel baseras på effektsambandet för viltstängsel som implementerats direkt i modellen.

Modellen får användas för samhällsekonomiska beräkningar i tidiga skeden inklusive åtgärdsvalsstudier och för ej namngivna objekt med totalkostnad lägre än angivna lägsta nivåer för planobjekt i nationellplan/länsplan.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar ENVA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget