Tidtabellsapplikationen (TTA)

Tidtabellsapplikationen (TTA) är en modell för att beräkna kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet och ta fram tilläggstid för persontågstrafikeringen.

Modellen hanterar samband mellan antal tåg (både gods och persontåg), kapacitetsberäkning och tidtabellstider. Till exempel ju fler tåg man stoppar in desto högre blir kapacitetsutnyttjandet som i sin tur resulterar i ökade tidtabellstider för persontågen.

TTA är kodat i Python och implementerat i EMME som olika verktyg (tools) i Trafikverkets verktygslåda (toolbox) TRV_TTA i Emme Modeller.

Användningsområde

Vid körningar av järnvägsobjekt eller generellt vid förändringar av järnvägen i Sampers/Samkalk behöver TTA först köras. Detta för att ta fram den slutgiltiga restiden för persontåg baserat på kapacitetsutnyttjandet i järnvägsnätet. Data från TTA används även av andra modeller så som Samgods, Bangods och Bansek. I Bansek görs även samma kapacitetsberäkningar som i TTA.

Schematisk bild över användningsområdet för TTA med dess indata och utdata ser ut så här.

 

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar TTA, och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.