Bansek

Bansek är ett excelbaserat verktyg som används för analyser av infrastrukturåtgärder och banavgifter inom järnvägssystemet.

Bansek används för att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom järnvägssystemet som berör person- och godstrafik. Modellen kan hantera åtgärder som innebär:

  • Avståndsförändringar
  • gångtidsförändringar
  • byte av drivmedelstyp
  • mindre förändringar i persontågens turtäthet vid given linjestruktur
  • förändrat antal godståg på delsträckor
  • förändringar i infrastrukturkapacitet
  • förändrade banavgifter
  • buller från godståg (typ av bromsar).

Bansek bygger på att beräkning av trafikeffekter (tidtabellstider och förseningar) görs med hjälp av de matematiska kapacitetsberäkningar och effektsamband om finns inbyggda i modellen.

Modellen baseras på ett prognosscenario för person- respektive godstrafiken. Förändringar i transportefterfrågan beräknas med hjälp av elasticiteter. Det finns två versioner av modellen med olika prognosscenarier:

  • Bansek bas 2020.1 – innehåller basprognoser för år 2040 och används vid investeringskalkyler och långsiktiga beräkningar.
  • Bansek jnb 2020.1 – innehåller jnb-prognos för år 2022 och används vid banavgiftsanalyser och effektberäkningar av åtgärder i närtid.

Bansek jnb 2020.1 med JNB-prognosen kommer att finnas tillgänglig från slutet av augusti 2020.

JNB-prognosen finns beskriven här:
Trafik- och transportprognoser 

Vid åtgärder som innebär förändringar av trafikstrukturen, såsom ändrad linjesträckning, ändrad uppehållsbild och liknande, ska modellsystemet SampersSamkalk användas.

I modellen kan effekter av förändrat antal godståg på godsprognosens delsträckor till följd av möjlighet att framföra längre eller tyngre tåg samt omledningar beräknas vad gäller kapacitetsutnyttjande, externa kostnader och banavgifter. Däremot kan inte direkta kostnadsförändringarna av detta beräknas i nuvarande version.

Samhällsekonomisk kalkyl med Bansek

Dokumentation

Arbets-PM: Vid upprättande av samhällsekonomiska kalkyler i EVA, Bansek och Sampers ska alltid ett arbets-PM skrivas enligt Trafikverkets mallar nedan. Arbets-PM ska bifogas SEB som bilaga.
Mall arbetspm Bansek 150401 (Word, 59 kB)
Användarhandledning Bansek (pdf, 1,4 MB)

Beräkningsex Bansek bas2020 elektrifiering (pdf, 876 kB)
Beräkningsex Bansek bas2020 högre kap fyrspår förändringar linjedelar (pdf, 1 MB)
Beräkningsex Bansek bas2020 kapacitetsförändringar utanför dim.sträcka (pdf, 914 kB)
Beräkningsex Bansek bas2020 partiellt dubbelspår (pdf, 1 MB)

Introduktion till Bansek 2021-01-25 (pdf, 6,1 MB)
Användning av Bansek i kombination med Sampers eller Samgods (pdf, 733 kB)

Trafikuppräkningstal Bansek

Godstrafik: 
Instruktion om tillväxttal för godstrafik på järnväg 2017-2040-2065 200615 (pdf, 72 kB)

Persontrafik:
Tillväxttal transportarbetetågtrafik 2017–2040–2065, 200615 (pdf. 776 kB)

Investeringskostnader

Indexomräkning och kapitalisering av investeringskostnad: 
Lathund: Indexomräkning och kapitalisering av investeringskostnad (excel, 62 kB)

Fördelning av investeringskostnader över byggår, se rekommendationer i ASEK:
Kapitel 5 Tillämpade kalkylmodeller och generella kalkylvärden

Känslighetsanalyser

se rekommendationer i ASEK:
Kapitel 5 Tillämpade kalkylmodeller och generella kalkylvärden

Övrigt

Förbigångsspår (pdf, 384 kB)