Bansek

Bansek är ett Excelbaserat verktyg som används för analyser av infrastrukturåtgärder och banavgifter inom järnvägssystemet. Bansek gods är ny tilläggsversion av Bansek som är helt fokuserad på beräkning av godstrafikeffekter.

Samhällsekonomisk kalkyl med Bansek

Bansek används för att göra samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom järnvägssystemet som berör person- och godstrafik. Modellen kan hantera åtgärder som innebär:

 • Avståndsförändringar
 • gångtidsförändringar
 • byte av drivmedelstyp
 • mindre förändringar i persontågens turtäthet vid given linjestruktur
 • förändrat antal godståg på delsträckor
 • infrastrukturförändringar som påverkar beräknat kapacitetsutnyttjande
 • förändrade banavgifter
 • buller från godståg (typ av bromsar)
 • enklare förändringar av plankorsningar.

Bansek bygger på att beräkning av trafikeffekter (tidtabellstider och förseningar) görs med hjälp av de matematiska kapacitetsberäkningar och effektsamband som finns inbyggda i modellen.

Modellen baseras på ett prognosscenario för person- respektive godstrafiken. Förändringar i transportefterfrågan beräknas med hjälp av elasticiteter. Det finns två versioner av modellen med olika prognosscenarier:

 • Bansek bas 2024.5 – innehåller basprognoser för år 2045 och används vid investeringskalkyler och långsiktiga beräkningar.
 • Bansek Gods 2024.2 – innehåller basprognoser för år 2045 och används vid investeringskalkyler och långsiktiga beräkningar för godstrafik. Publiceras ej på hemsidan av sekretesskäl, kontakta Bansekförvaltningen för mer information.
 • Bansek nulägesprognosversion – en modellversion med nulägesprognos kommer att publiceras på hemsidan under 2024. Denna version används vid bangiftsanalyser och/eller effektberäkningar av åtgärder i närtid.

Vid åtgärder som innebär förändringar av trafikstrukturen, såsom ändrad linjesträckning, ändrad uppehållsbild och liknande, ska modellsystemet SampersSamkalk användas.

I modellen kan effekter av förändrat antal godståg på godsprognosens delsträckor till följd av möjlighet att framföra längre eller tyngre tåg samt omledningar beräknas vad gäller kapacitetsutnyttjande, externa kostnader och banavgifter. Däremot kan inte direkta kostnadsförändringarna av detta beräknas i nuvarande version. Detta kan dock anges som en externt beräknad effekt. Alternativt kan dessa beräknas med hjälp av Bansek gods.”

Dokumentation och mallar

Arbets-PM: Vid upprättande av samhällsekonomiska kalkyler i Bansek ska alltid ett utförligt arbets-PM skrivas enligt Trafikverkets mall nedan. Arbets-PM ska bifogas SEB som bilaga.
Mall arbets-PM Bansek 2024-05-08 (Word, 59 kB)
Användarhandledning Bansek (pdf, 1,4 MB)
Användarhandledning Bansek gods (pdf, 740 kB)
Användning av Bansek i kombination med Sampers eller Samgods (pdf, 733 kB)
Samhällsekonomisk kalkyl vid förbigångsspår (pdf, 146 kB)
Beräkningsexempel Bansek bas 2024 högre kapacitet fyrspår (pdf, 500 kB)
Beräkningsexempel Bansek bas 2024 ny linjeindelning (pdf, 500 kB)
Beräkningsexempel Bansek bas 2024 tidtabellanalys (pdf, 400 kB)
Beräkningsexempel Bansek bas 2024 Kapacitetsförändringar utanför dimensionerande sträcka (pdf, 500 kB)
Utbildningstillfälle Bansek 2024 (ppt, 9 MB)
Utbildningstillfälle Bansek 2024 - inspelning (Youtube)
Karta Linjedelar 2019, BP 2024 (pdf, 3 MB)
Karta Linjedelar 2045, BP 2024 (pdf, 3 MB)

Trafikutvecklingstal Bansek

Godstrafik: 
I flik ”Trafikutvecklingstal” finns trafikutvecklingstal för järnväg och annan kollektivtrafik som används i Bansek.
Trafik- och transportprognoser - Bransch (trafikverket.se)

Persontrafik:
I flik ”Trafikutvecklingstal” finns trafikutvecklingstal för järnväg och annan kollektivtrafik som används i Bansek.
Trafik- och transportprognoser - Bransch (trafikverket.se)

Investeringskostnader

Indexomräkning och kapitalisering av investeringskostnad kan göras i Excelverktyget ”Investeringskostnad omräkning BCA”.

Observera att man ska använda ”Kostnad i penningvärde och prisnivå 2019 – resultat”, det vill säga rad 28, för investeringskostnad som läggs in i fliken ”Investering o UH” i Bansek.
Investeringskostnad omräkning BCA

Fördelning av investeringskostnader över byggår, se rekommendationer i kapitel 6 Utgifter (livscykelkostnader) i ASEK 8.0.
ASEK 8.0

Känslighetsanalyser

se rekommendationer i kapitel 18 Känslighetsanalyser i ASEK 8.0.
ASEK 8.0

Övrigt

Om du vill ha löpande uppdateringar av Bansek kan du skicka e-post till:
Bansek