Utvärdering av vägbulleråtgärder (Väg-BUSE)

Väg-BUSE är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder i anslutning till vägtransportsystemet.

Väg-BUSE används för att ta fram underlag för prioritering av vägbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Det handlar då om specifika åtgärder för att minska vägbullerstörningen. För bedömning av bullrets samhällsekonomiska betydelse i tidiga skeden ska BEVA användas.

Åtgärder som kan beräknas med Väg-BUSE är fasadåtgärd (oftast någon fönsteråtgärd), fasadåtgärd i kombination med utemiljöåtgärd (det senare i form skärm, inglasning etcetera av uteplats), skärm, vall, bullerdämpande beläggning eller förvärv av fastighet.

Resultaten från Väg-BUSE kan även användas för att komplettera en kalkyl i ett annat verktyg, till exempel Effekter vid väganalyser (EVA), för ett objekt där åtgärder för att minska buller ingår.

Viktigt att så noggrant som möjligt fylla i första fliken i verktyget, START-fliken.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Väg-BUSE och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.