Trafiksäkerhetseffektberäkningar vid väganalyser (TS-EVA)

TS-EVA är en modell för beräkning av trafiksäkerhetseffekter i vägtransportsystemet. Den ingår i kalkylverktygen EVA och Samkalk, men finns även som två fristående Excelbaserade modeller för enklare beräkningar av olyckseffekter.

TS-EVA är den modell för trafiksäkerhet som ingår i verktygen EVA (Effektberäkningar vid väganalyser) och Samkalk (Samhällsekonomisk kalkyl), men den finns även som två fristående Excelbaserade modeller – en för länkar (vägar) och en för noder (korsningar). TS-EVA kan vara enklare att använda när endast olyckseffekter ska studeras, eftersom det inte kräver lika många indata som exempelvis verktyget EVA.

Användningsområde

TS-EVA används i två steg. Det första ger normalvärden för typiska väg- och korsningsmiljöer i vägtransportsystemet. Ett normalvärde utgör den genomsnittliga olycksrisken i den aktuella miljön, det vill säga med hänsyn till genomsnittlig faktisk hastighetsnivå, linjeföring, sidoområden med mera.

I det andra steget kan normalvärdena användas som utgångspunkt vid beräkningar av olyckseffekter. Det kan handla om effekter av en specifik trafiksäkerhetsåtgärd, till exempel korsningsåtgärder eller mittseparering. Dessa effekter skattas antingen med åtgärdseffektsamband från Effektkatalogen eller vid större åtgärder direkt med normalvärden. Det går inte att till exempel skatta effekter av förändrade hastighetsgränser via normalvärden eftersom mer än hastighetsgränsen ändras, det vill säga vägmiljön. I detta fall bör potensmodellen användas.

TS-EVA beräknar antalet omkomna, svårt skadade och lindrigt skadade samt risken för permanent medicinsk invaliditet, uppdelat på polisrapporterade olyckor mellan motorfordon, mellan cykel/moped och motorfordon och mellan fotgängare och motorfordon. Viltolyckor och singelolyckor med cykel och moped ingår inte.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar TS-EVA och ansvarar för vidareutvecklingen.