Bullereffekter vid vägobjektanalyser (BEVA)

BEVA är ett Excelbaserat verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet.

Verktyget är ett komplement till effektberäkningar med hjälp av EVA-systemet och verktygets resultat kan föras in och utnyttjas vidare i EVA-systemet.

Användningsområde

 • Befintliga länkar
  - Trafiken förändras med < 20 % på enskilda länkar: BEVA behöver inte göras
  - Trafiken förändras med >= 20%
  - Om förändringen sker vid länkar med bebyggelse, BEVA ska göras
  - Om förändringen sker vid länkar utan bebyggelse, BEVA behöver inte göras

 • Nybyggnation (med bulleråtgärd)
  - Kostnaden för bulleråtgärden ska tas med och det är okej att anta att bulleråtgärden kompenserar för bullret som nybyggnationen ger upphov till
  - Om det finns information om exakt vilka bulleråtgärder som ska utföras kan en VägBuse användas för mer exakt uppskattning av hur nybyggnationen påverkar de boende

Att tänka på

Trafikuppräkningstalen i cellerna G8 och H8 respektive G9 och H9 i verktygets första flik bör hämtas från EVA:s trafikuppräkningstal för personbil respektive lastbil som finns under rubriken ”Trafikuppräkningstal/Trafiktillväxt” på denna sida:
Trafik- och transportprognoser

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar BEVA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.