Geokalkyl

Geokalkyl – kostnads- och klimatkalkyl för geotekniska åtgärder – är ett verktyg för att tidigt kunna jämföra kostnader och klimatbelastning för olika sträckningar i ett infrastrukturprojekt där masshantering och geotekniska åtgärder har stor betydelse.

Verktyget är till för att kunna jämföra alternativa linjeföringar inom valda korridorer. Utgångspunkt för jämförelsen har varit anläggningskostnad, energiåtgång och emissioner av växthusgaser för arbetet att utföra anläggningen med dess olika byggdelar inklusive geotekniska åtgärder och masshantering.

En av Geokalkyls största fördelar är att kostnader och klimatbelastning för de geotekniska åtgärderna hanteras mer ingående, som annars vanligen hanteras schablonmässigt och därför kan bli stora ekonomiskt sett.

Genom att gå igenom varje alternativ och se var de stora kostnaderna för anläggningen uppkommer kan projektören med den nya informationen eventuellt justera profilen eller flytta linjen i plan för att få ner kostnad och klimatbelastning eller för att få en bättre massbalans. Man får även ett bättre underlag för kommande steg i planeringen för att veta var utökade undersökningar bäst behöver göras.

Geokalkyl är avsedd att användas i tidiga skeden i Trafikverkets planeringsprocess. Exempelvis i en fördjupad åtgärdsvalsstudie med nybyggnad (steg 4) och vid val av korridor i en väg-/järnvägsplan (plantyp 4).

Nyheterna i version 3.0 är att verktyget, förutom väg, hanterar järnväg upp till fyra spår samt hanterar byggnadsverk. Flera variabler har gjorts mer justerbara och emissionsfaktorer för växthusgaser har har setts över.

Rekommenderad kompetens

Rekommenderade kompetenser för att kunna använda verktyget:

  • Baskunskap och viss vana av GIS (främst programmiljö för ArcGIS).
  • Utförs projektering i GIS miljö bör användaren besitta grundläggande kompetens angående väg- eller järnvägsprojektering.
  • I det fall projektering av linjealternativ utförs i CAD-miljö rekommenderas att detta arbete utförs av en erfaren väg- eller järnvägsprojektör som kan definiera en rimlig anläggningsmodell.
  • En erfaren geotekniker, helst med erfarenhet från det område som studeras och som ska utföra den geotekniska tolkningen och vid behov styra val av förstärkningsmetoder i verktyget.

Mjukvaror

Följande programvaror behövs för att kunna genomföra metoden:

Program och version
ArcGIS Desktop 10.5
ArcGIS tillägg 3D-analyst samt spatial analyst  
Microsoft Excel  
Excel tillägget 3D maps  

Kartunderlag

För att metoden ska kunna genomföras krävs minst följande underlag:

Underlag, format, leverantör
Fastighetskarta, Shp   Lantmäteriet
Höjddata (1 m grid)* Raster Lantmäteriet
Jordartskartan Shp SGU
Jorddjupskarta Raster SGU

* Ingår i verktyget, behöver inte beställas separat

Om det finns geotekniska undersökningar tillgängliga så bör även dessa laddas in som underlag i kartmiljön. Exempelvis via koordinater som punkter eller genom georeferering av ex. en pdf-ritning.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar modellen Geokalkyl, samt ansvarar för vidarutveckling. ÅF och Sweco har utvecklat verktyget.