Trafikverket och Jernbanedirektoratet inrättar samarbetsforum

Jernbanedirektoratet är Norges motsvarighet till Trafikverket när det gäller långsiktig planering av järnväg. De två organisationerna etablerar nu ett samarbetsforum för de fyra järnvägslinjer som korsar nationsgränserna.

Gemensamma studier har identifierat behov av permanent samarbete

Under de senaste två åren har Jernbanedirektoratet och Trafikverket i separata samarbeten levererat två studier; först för sträckan Stockholm-Oslo och sedan för Göteborg-Oslo. De båda uppdragen har genomförts med hjälp av gemensamma svensk-norska arbetsgrupper. Arbetet med de två uppdragen har stärkt samarbetet över nationsgränserna, och lett till viktiga lärdomar av varandras metodik och att processer har kunnat ensas.

−Detta blir den första konkreta åtgärden som kommer att genomföras som en uppföljning av studierna, säger Alexander Hellervik, strategisk planerare på Trafikverket.

Mål att skapa gemensam förståelse, tolkning och tillämpning

Målet med arbetet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Få en gemensam förståelse för nuläget och den tågtrafik och infrastruktur som planeras – på båda sidor om gränsen och på olika tidshorisonter.
  • Bedömning av prognoser och identifiering av eventuella utredningsbehov.
  • Gemensam tolkning och tillämpning av TEN-T-förordningarna.
  • Gemensam rekommendation utifrån möjlighetsstudien Göteborg–Oslo.
  • Skapa erfarenhetsutbyte inom olika expertområden.

− Genom forumet skapas tydliga ingångar till frågorna i respektive organisation, och vi får till en gemensam struktur i utvecklingen av stråken, säger Jimmy Grandin, strategisk planerare på Trafikverket.

Samarbetsforumets arbetsgrupp kommer att ha ett nära samarbete med Trafikverkets regionala avdelningar när det gäller att bedöma var och en av de fyra enskilda gränsöverskridande sträckorna.

Beslut och finansiering av åtgärder sker inom ramen för nationell plan

Forumet innebär en fördjupning av, men samtidigt också en breddning genom att forumet ska titta på alla fyra stråk, det vill säga även Mittbanan och Malmbanan.

När det gäller planering av åtgärder är utgångspunkten att Trafikverkets åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen finansieras inom ramen för nationell plan för transportinfrastrukturen. I juni 2022 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

 

Om forumet och arbetet

Samarbetsforumets arbetsgrupp består för närvarande av fyra medlemmar. Trafikverket representeras av Jimmy Grandin och Alexander Hellervik från Nationell Planering, och Jernbanedirektoratet av Bente Bukholm och Fredrik August Wyller från sektionen för koncept och utredning . Samverkansforumet leds av en styrgrupp bestående av norska och svenska sektions- och avdelningschefer, och styrgruppens ledning skiftas årligen. Det här första året är det Jernbanedirektoratet som ansvarar för att leda styrgruppen.