Järnväg och väg i grönt landskap

Nu riktar JBS spåren mot framtiden!

JBS är en vision på spåren

Den 11 oktober höll JBS årets strategikonferens. Ett hundratal deltagare samlades för att tillsammans med JBS styrelse och företaget Kairos Future kicka igång skapandet av en ny vision för järnvägen.

När sorlet efter sedvanligt inledande järnvägsmingel och dito nätverkande lagt sig och deltagarna från järnvägens alla vrår slagit sig ner i konferenssalen ställdes direkt frågan som utgjorde temat för JBS strategiseminarium 2023. Behöver svensk järnväg en vision, och i så fall varför?

Det finns en stor förväntan på järnvägen som en del i en grön omställning av transportområdet. Bland annat ska spårbundna godstransporter fördubblas, och persontransporterna tredubblas till 2050. Men det kommer inte gå av sig självt, hur lätt än tågens hjul rullar på sin räls. För samtidigt förändras vår omvärld allt snabbare, med nya krav och förutsättningar. Så hur kan branschen då ta ansvaret för att styra spåren mot framtiden i rätt riktning? Ni anar svaret – genom en vision.

Under konferensens fick deltagarna med hjälp av moderatorerna Linda Thulin, Trafikverket, och Esbjörn Wahlberg, MTR, ta del av styrelsens tankar kring behovet av en vision. För att lägga en god grund för dagens framtidsblickande presenterades också både nuläge och utmaningar för JBS prioriterade initiativ – med andra ord Tillsammans för tåg i tid, Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation samt Kompetensförsörjning.

Vart är vi på väg?

En vision kan förenklat beskrivas som en önskvärd bild av framtiden. Men för att en vision ska ha någon möjlighet att förverkligas så måste den ta avstamp från verkligheten, annars riskerar hela arbetet att spåra ur och kvar blir då endast en utopi.  Uppgiften för strategidagens deltagare var därför att identifiera de förändringsområden som påverkar branschen mest på kort och lång sikt. Vad händer i vår omvärld som järnvägen måste förhålla sig till? Vilka är branschens egna drivkrafter, hur går tankarna i vår inre värld?

Alla dessa frågor om trender och förändringsområden stöttes och blöttes under överinseende av Erik Herngren och Daniel Lindén från Kairos Future. Först gavs en snabb introduktion till konsten att arbeta med framtiden, innan det blev mer handfast verkstad i form av olika workshops. I grupperna gick samtalet varma när det argumenterades om exempelvis AI och IoT eller Mobility as a service och V2G, säkerhetsfrågor eller kompetensbrist kan vara det som kommer forma järnvägens framtidsförutsättningar mest.

Nästa stopp Järnvägsdagen

Nu fortsätter visionsarbetet utifrån resultatet från strategidagen, och nästa avrapporteringstidpunkt blir i samband med Järnvägsdagen i november. Men resan har nu startat, och JBS ordförande Kristoffer Tamsons var mycket nöjd när dagen skulle summeras:
– Det här var en dag som verkligen visade branschen från sin bästa sida. Här fanns en tydlig känsla av ”vi”, en vilja att åstadkomma något mer och bättre. Vi fick också nyttiga konkreta medskick i fråga om vad som kommer att krävas för att nå dit vi vill. Jag tror att många med mig kände att vi med den här strategidagen tog oss ett antal steg på resan mot det målet.

Pierre Sandberg från Tågföretagen höll med: 
– I en snabbrörlig värld där stora megatrender förändrar spelplanen i realtid har vi en utmaning i att förena krav på en stabil och långsiktigt hållbar leverans med en stor dos flexibilitet. Här blir visionsarbetet en nyckel för att hålla ihop vår inre värld med omvärldens alla förväntningar!

Linda Thulin från Trafikverket knöt som moderator ihop dagen:
– Vi har alla olika roller som möjliggör resor och transporter ”från dörr till dörr” i hela transportkedjan. En vision för järnvägen kommer att hjälpa oss att tillsammans stärka järnvägens attraktivitet så att fler vill välja järnvägen när de ska resa och transportera gods. Vi kommer också kunna möta nya utmaningar tillsammans när till exempel industrietableringarna ökar i norra Sverige, den militära aktiviteten ökar och gränsöverskridande frågor hamnar i nytt ljus.