Forskning och innovation inom JBS

Fler initiativ har tagits för att utveckla och förbättra järnvägsbranschen. Ett sådant är behovet av en agenda för järnvägsforskning. Ytterligare initiativ som kan behöva tas är behovet av mer tillförlitliga underlag och statistik för planering.

En viktig angelägenhet inom JBS och för järnvägen är att öka kunskapen om hur vi förvaltar och utvecklar trafikslaget. Därför är forskningen en viktig del för branschen.

JBS forsknings- och innovationsagenda syftar till att

  • Stärka det svenska järnvägssystemets funktion, samhälls- och kundnytta.
  • Skapa förutsättningar för att planerade investeringar och satsningar ger största möjliga samhällsnytta och effektivt bidrar till att de transportpolitiska målen nås.
  • Utveckla svensk järnvägskompetens och järnvägssektor, såväl tekniskt som operativt, med ambitionen att skapa en svensk företagsverksamhet i världsklass.
  • Skapa underlag för att kunna medverka i olika innovationssatsningar till exempel  Strategiska Innovationsprogram,SIP, och liknande.

Läs mer i JBS forsknings- och innovationsagenda för järnvägen