Oktober 2022: Nyheter om miljökrav för entreprenader

Trafikverket har tillsammans med storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, låtit genomföra en uppföljning och utvärdering av de gemensamma miljökravens klimat- och miljönytta i entreprenader.

Miljökrav för entreprenader

Utvärdering av miljökravens miljö-/klimatnytta och funktionalitet

Trafikverket har tillsammans med storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, låtit genomföra en uppföljning och utvärdering av de gemensamma miljökravens klimat- och miljönytta i entreprenader.

Ett 20-tal entreprenadprojekt hos Trafikverket och i storstäderna har utvärderats kvalitativt och ett 10-tal kvantitativt. Resultatet kommer att utgöra ett av flera, underlag för en uppdatering av kraven. Rapporten finns i länkavsnittet längst ner på denna sida. 

Resultatet redovisas här i kort form:

 • Samtliga projekt arbetade efter en miljöplan och har/hade ett systematiskt miljöarbete.
 • Projekten i studien visade på en 19 % lägre klimatpåverkan, än om krav inte hade ställts.
 • Samtliga projekt uppfyllde drivmedelskravet, och kravet gällande användande av förnybara energikällor, men kraven hade inte bidragit till ökad elektrifiering i dessa projekt.
 • Fordon och arbetsmaskiner förtecknades. Uppföljning skedde i samband med miljöronder.
 • Samtliga projekt uppfyllde Euroklasskrav och Stegkrav på fordon och arbetsmaskiner.
 • Förteckningar fanns för kemiska produkter, material och varor. Miljövarudeklarationer samlades in för relevanta material och varor (med klimatkrav).

En del av de intervjuade framförde att:

 • De gemensamma miljökraven upplevdes som högt ställda men genomförbara.
 • Det fanns en önskan om en ökad kontroll och uppföljning av miljökravens efterlevnad.
 • Masshanteringen och cirkulär hantering prioriteras eller efterfrågas inte i projekten.

Sammanfattningsvis

Resultaten från uppföljningen och utvärderingen ger en indikation på att kraven ger en klimat- och miljönytta samt att kraven följs och tillämpas.

Rapporten visar:

 • Att alla delkraven efterlevs i stor utsträckning.
 • Att delkraven bidrar till reduktion av utsläppen dvs. av lokala emissioner och koldioxidutsläpp.
 • Att kraven är funktionella och ger effekt i en önskvärd eller god omfattning, men att de kan utvecklas, kommuniceras och följas upp mer systematiskt och i dialog med entreprenören.
 • Att det behövs kunskapshöjande insatser och information gällande vissa krav som t.ex. ålderskravet på arbetsmaskiner och kravet på miljöanpassad hydraulolja, då det upplevdes att nyttan inte alltid uppnås eller är självklar.
 • Att kraven inte behöver förändras i stort, men mindre skärpningar och förtydliganden behövs.

Om du vill prenumerera på "Samlade nyheter kring miljökrav för entreprenader" via e-post, fyll i formuläret under fliken  "Kontaktuppgifter".

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter?
Hör av dig till Yvonne Hedelin på Afry via kontaktfliken på den här sidan.