Juli 2021: Nyheter om miljökrav för entreprenader

Juli månads sammanfattning över vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Uppföljning av kraven 2020

Storstäderna genomför årligen en mer handgriplig uppföljning av ett antal pågående entreprenadprojekt genom stickprover. Under 2020 kontrollerades sammanlagt cirka 50 entreprenader och över 500 fordon och maskiner.

Det är fortsatt så att hydrauloljan sticker ut bland avvikelserna (cirka 33 %). Så gott som alla entreprenörer har någon form av systematiskt miljöarbete, men det brister gällande redovisande dokumentation såsom verifierbara eller tillräckliga miljöplaner och/eller i form av till exempel maskin- och fordonslistor.

Det var färre avvikelser vad gäller drivmedel, fordon och maskiner (cirka 10-18-40 % beroende på typ). Många lätta fordon hade avvikelser på ålder eller drivmedel.

Det var också en del avvikelser (cirka 25%) på spillberedskapen även om detta inte är kravsatt i de gemensamma kraven, dock viktig om det sker en miljöolycka eller utsläpp.

Utvärdering av miljökravens effekt

Tilltänkt projekt där miljö- och klimatkraven kommer att utvärderas har blivit försenat och beräknas komma igång i september kvartal 3. Projektet beräknas pågå under 2021/2022.

Uppdatering av kraven

Beställargruppen har sett över tidplanen för att uppdatera kraven. Arbetet kommer att påbörjas i samband med att projektet ovan genomförs. Under hösten kommer vi successivt börja bearbeta kravtexterna med mera.

Klimatkrav i anläggningsentreprenader

Den 16 juni höll Trafikverket sin årliga konferens om klimatkrav och klimatkalkyl, som gav en aktuell bild av vilka klimatkrav som ställs och kan ställas framöver. Det sker en hel del på olika fronter. Det konstaterades att en kombination av kravställande samt samverkan av alla parter i värdekedjan är viktigt för att nå uppsatta mål. 

Länk till inspelning av konferensen finns under den här nyhetens länkar.

Utfasning av fossila bränslen

En utredning (”Utfasningsutredningen”) har genomförts på uppdrag av regeringen för att
föreslå hur fossila bränslen ska fasas ut och den första juni lämnades betänkandet ”Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48)” över till regeringen.

Utredningen ger ett antal förslag som är värt att läsa och begrunda, se den under den här nyhetens länkar.

Värt att notera är också att Beställargruppens organisationer generellt sett har en snabbare utfasningstid än betänkandet föreslår.

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Beställargruppens samordnare, se "Kontaktuppgifter".