Februari 2024: Nyheter om miljökrav för entreprenader

I detta nyhetsbrev informerar vi om vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Uppdatering av kraven

Beställargruppen har under hösten lagt fram slutligt kravförslag för godkännande inom beställarorganisationerna (hos Trafikverket, Stockholms, Göteborgs och Malmö stad). Beslut om uppdaterade krav har erhållits från berörda instanser. De uppdaterade kraven finns nu här på Trafikverkets branschwebb. Annan innebåll på branschwebben har också uppdaterats, så som vissa stödmallar med mera.

De uppdaterade kraven omfattar bland annat en stegvis upptrappning av andel förnybart drivmedel samt andel nollutsläppsfordon som används i entreprenaden. En trappa har också införts för sänkt klimatpåverkan för armeringsstål, betong och asfaltsmassa. 

Kraven börjar gälla från och med 2024 och i praktiken kommer de succesivt införlivas i upphandlingar under 2024 och framåt. Exakt tidpunkt avgörs av respektive beställare. De uppdaterade kraven kommer kommuniceras vid olika informationsmöten och -kanaler.

Vägledningen till kraven

Vägledningen är under uppdatering och planeras att publiceras strax efter de gemensamma kraven (under Q1).

Reduktionsplikten

Från 1 januari 2024 har reduktionsplikten dvs inblandningskravet av biodrivmedel sänkts till 6 % för både diesel och bensin. Detta berör inte de gemensamma miljökraven som även fortsättningsvis innehåller ett krav på förnybart drivmedel utöver reduktionsplikten.

Digital rapportering med hjälp av BEAst

Digital rapportering av entreprenadsrelevant miljö- och klimatdata är på gång med hjälp av branschstandarden BEAst Supply v.4 (Byggbranschens elektroniska affärsstandard).

Standarden är utvecklad så att det ska vara möjligt att följa upp klimatrelaterade utsläpp inom upphandlade entreprenader. Kraven på rapportering kommer stegvis lanseras under 2024. Leverantörer och entreprenörer behöver skaffa sig systemstöd för att kunna hantera digitala följesedlar enligt BEAst Supply 4.

Läs mer om digital miljö- och klimatrapportering: 

Klimathandlingsplan

Regeringen presenterade den 21 december sin klimatpolitiska handlingsplan om hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden. Den omfattar bedömningar av behov av åtgärder och utredningar för utsläppsfria entreprenader och byggen, för både ladd- och tankinfrastruktur samt arbetsmaskiner. 

Läs mer: Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll (regeringen.se)

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Beställargruppens samordnare, se knappen  "Kontaktuppgifter" som finns längre upp, vid nyhetens rubrik.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på nyheter via e-post, fyll i formuläret under  "Kontaktuppgifter" och skriv att du önskar prenumerera.