Avsteg från standardkontrakt AB04, ABT06 och ABK09

Trafikverket använder sig av standardkontrakt som utarbetats av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Trafikverket anser det angeläget att dokumenten används med så få avvikelser som möjligt.

I vissa fall gör dock Trafikverket avsteg från fasta bestämmelser i standardkontrakten. Dessa avsteg är föranledda av den unika verksamhet Trafikverket bedriver och utifrån vårt uppdrag. Avsteg görs alltså i begränsad omfattning och ska alltid vara väl motiverade.

När anbud ska lämnas måste anbudsgivaren alltid ta del av hela förfrågningsunderlaget och samtliga kontrakthandlingar för att informera sig om kontraktsbestämmelser och vilka avsteg från standardkontraktets fasta bestämmelser som är aktuella för den enskilda upphandlingen.

Avstegen för kontrakten AB04, ABT06 och ABK09 finns sammanställda i de administrativa föreskrifterna, se mer info under Dokument för upphandling i menyn.