Grundläggande EU-principer vid upphandling

Vid offentlig upphandling finns ett antal grundprinciper som måste följas vid alla upphandlingar inom EU. Detta för att garantera de "fyra friheterna" (fri rörlighet av arbetskraft, kapital, varor och tjänster) i strävan efter en gemensam inre marknad.

Principen om icke diskriminering

Den upphandlande enheten eller myndigheten får inte diskriminera en leverantör på grund av nationstillhörighet, vare sig leverantören kommer från ett land inom eller utanför EU, och förfrågningsunderlagen får inte innehålla diskriminerande krav.

Principen om likabehandling

Anbudsgivare och anbudssökande ska få så lika förutsättningar som möjligt att delta i upphandling. Informationen ska vara lika och tillgänglig för alla samtidigt.

Proportionalitetsprincipen

Förfrågningsunderlaget får inte innehålla krav som inte är nödvändiga för den aktuella upphandlingen. De krav som den upphandlande enheten eller myndigheten ställer ska ha samband med och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas.

Transparensprincipen

Den upphandlande enheten eller myndigheten är skyldig att lämna information om upphandlingar och hur anbudsgivare och anbudssökande praktiskt går till väga vid upphandlingar.


Upphandlingsprocessen ska vara förutsägbar och öppen. Förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Upphandlaren får inte heller frångå de krav som har ställts.

Principen om ömsesidigt erkännande

En upphandlande enhet eller myndighet som vill att en anbudsgivare ska visa att denne uppfyller vissa krav, måste godta bevis och intyg även från behöriga myndigheter i andra länder.