Säkerhetskrav i upphandling

Sedan 2020 efterfrågar vi på Trafikverket dokumenterade arbetssätt för riskhantering samt en uppdragsanpassad säkerhetsplan i anbudsskedet för entreprenad - och konsultupphandlingar med aktivitet/arbete i och intill spårområdet.

Detta innebär att både järnvägs- och vägprojekt kan omfattas. Initialt  omfattades endast objektspecifika entreprenader, men sedan 1 maj 2021 omfattas även förnyad konkurrensutsättning.

I oktober 2022 infördes tidig granskning av säkerhetskrav även för konsultupphandlingar med uppdrag i och intill spårområdet.

Grafik som visar gräns för spårområde, närområde och säkerhetszonen.

Tidigareläggning av kontroll av risk och säkerhet innebär att anbudsutvärderingen tar längre tid än tidigare, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Observera att våra krav i sig inte har ändrats, utan fortfarande är de samma. Kontrollen sker dock mot fler av de krav som ställts än tidigare.

Syftet med tidigareläggningen av kontrollen är att öka medvetenheten för risk- och säkerhetskrav hos er leverantörer, samtidigt som vi på Trafikverket ökar vår efterlevnad gällande krav på säkerhetsstyrning inom järnväg. En ökad förståelse ska i sin tur leda till att regler efterlevs i högre grad, vilket vi hoppas ska minska risken för avvikelser, tillbud och olyckor i våra projekt.

Mer information – mallar och dokument
För att underlätta för er leverantörer, har vi tagit fram en stödjande mall för TMALL 1263 säkerhetsplan järnväg. Mallen, som du hittar nedan, innehåller rådstext och är uppbyggt på ett likartat sätt som den checklista som används internt på Trafikverket vid granskning. Observera dock att mallen inte utgör något eget krav, utan kraven som ska uppfyllas kommer fortfarande från TDOK 2018:0015 Generella trafik- och elsäkerhetsföreskrifter för järnväg.