Kostnadsreglering av konsulttjänster och entreprenader

Trafikverket tillämpar en modell för kostnadsreglering av konsulttjänster och entreprenader som består av två delar – generell regering och specifik reglering.

Regleringsmodellen innebär att reglering ska göras för sådan kostnadsutveckling som entreprenören rimligtvis inte kan påverka. En specifik reglering ska göras för anvisade resursgrupper vars prisförändringar i huvudsak beror på världsmarknadsutveckling och där de beräknas utgöra en väsentlig del av kontraktskostnaden.

För den del av kontraktskostnaden som inte regleras specifikt görs generell reglering baserad på kostnadsutvecklingen i anläggnings- respektive konsultbranschen.

Bild 1. Priset i ett kontrakt regleras i två delar, en specifik del och en generell del. Den specifika regleringen tar hänsyn till världsmarknadspriserna medan den generella följer den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Den del av kontraktsumman som inte regleras specifikt kommer att regleras generellt

Specifik reglering

Specifik reglering sker enligt littera i Entreprenadindex eller med annat känt index för respektive resurs, där definitioner och mätmetoder är fastställda och väl etablerade. Reglering sker från och med entreprenadstart med anbudsmånad som basmånad.

Specifik reglering används för:

  • Bitumen
  • Drivmedel (diesel)
  • Elkraft (förbrukning)
  • Armeringsstål
  • Handelsstål
  • Betong
  • Järnvägsspecifikt material
  • Övriga projektunika resurser

Reglering sker antingen mot fastställd mängd/kostnad eller mot bedömd andel (procent) av kontraktssumma/pris eller del därav.

Generell reglering

Generell reglering sker för den del av kontraktssumman som inte regleras specifikt. Generell reglering sker första gången 24 månader efter anbudsmånad, och reglerade priser gäller från månaden efter

 Undantaget är entreprenadkontrakt för drift och underhåll av järnväg och väg, där generell reglering sker efter det första respektive det andra kontraktsåret. För generell reglering används Entreprenadindex i entreprenadkontrakt (EK) och Labor Cost Index (LCI) i uppdragskontrakt (UK).

Bild 2. Den specifika regleringen börjar när entreprenaden eller konsultuppdraget startar. Den generella regleringen börjar 24 månader efter anbudsmånaden. För entreprenader inom drift och underhåll börjar den generella regleringen efter det första kontraktsårets slut. Basmånad för indexregleringen är anbudsmånaden.