Dokument för upphandling

Trafikverkets förfrågningsunderlag består av administrativa föreskrifter, beskrivningar, objektspecifika mät- och ersättningsregler (för entreprenader) kravdokument och kontrakt.

Kontrakt (EK, UK)

För entreprenader upprättas ett entreprenadkontrakt (EK), vilket ingår i förfrågningsunderlaget och anger de kontraktsvillkor som kommer att gälla för uppdraget. Handlingen är utformad enligt strukturen för Allmänna Bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, alternativt Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.

För konsultuppdrag upprättas på motsvarande sätt ett uppdragskontrakt (UK). Denna handling är utformad enligt strukturen för Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Administrativa föreskrifter (AF)

Trafikverkets AF ansluter till Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF 12, respektive Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för konsultuppdrag, AMA AF Konsult 10.

Genom att ansluta till AMA AF åberopas fasta texter i AMA AF genom att kod och rubrik återfinns i den objektspecifika AF.

Beskrivningar (TB, UB)

Som ytterligare en del av förfrågningsunderlaget upprättas beskrivningar som anger omfattningen av uppdraget och övriga förutsättningar och föreskrifter, som inte framgår av kontrakt eller AF. För entreprenader upprättas Tekniska beskrivningar (TB) som för utförandeentreprenader ansluter till AMA Anläggning och för konsultuppdrag upprättas Uppdragsbeskrivningar (UB).

Objektspecifika mät- och ersättningsregler

Dessa regler anger eventuella ändringar och tillägg till MER Anläggning beträffande mätning och ersättning av entreprenadarbeten.

Övriga dokument

Till förfrågningsunderlaget kan andra dokument och bilagor bifogas som inte redovisas i denna sammanställning.

Exempelmallar, AF, EK och UK

Nedan presenteras ett urval av entreprenad- och konsultmallar som ligger till grund för våra upphandlingar. Mallarna består av fasta och valbara texter där varje upphandling objektsanpassar underlaget. Valbara texter omgärdas av //.

Observera att texterna inte är identiska med faktiska upphandlingar, så när du ska lägga ett anbud ska du inte ta hänsyn till dessa exempelmallar.

Synpunkter på mallarnas texter lämnar du via formuläret under "Kontakta oss". Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla mallarna, men vi har inte möjlighet att ge återkoppling till dig som lämnar synpunkten. Om du har frågor gällande specifika upphandlingar, kontakta aktuell beställare.

Ändringslogg

Inköpsmallarna uppdateras två gånger per år, i mars och i september. Om behov uppstår görs så kallade mellanrevideringar.

I ändringsloggen presenteras de viktigaste ändringarna som är genomförda senaste året. Observera att det i upphandlingar som är påbörjade eller publicerade vid ändringstillfället görs en bedömning i vilken grad ändringar ska inarbetas i AF och EK/UK.