Januari 2023: Nyheter om miljökrav för entreprenader

I detta nyhetsbrev informerar vi om vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Uppdatering av kraven

Beställargruppen fortsätter sitt arbete med att se över nuvarande krav inför en kommande uppdatering. Gruppens mål är att publicera nya krav till årsskiftet 2023/2024. Kraven är baskrav och det är viktigt med en väl avvägd och förankrad grundnivå hos alla berörda parter.

Beställargruppen planerar en digital dialog med branschen i slutet av mars där förslag på uppdaterade miljö- och klimatkrav kommer att presenteras. Det kommer att finnas möjlighet till att lämna synpunkter på dessa. Inbjudan skickas ut i början av mars. I samband med detta kommer ett förslag till nya krav att skickas ut på remiss inom beställar-organisationerna.

Uppföljning av kraven

Beställargruppen kommer under kvartal 1 att samla ihop statistik och göra en uppföljning av efterlevnaden av kraven 2022, likt tidigare år.

Biodrivmedel och reduktionsplikten

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år, t.o.m. december 2026.

Beställargruppen ser detta som positivt, då höginblandade biodrivmedel, fortsätter driva på utvecklingen och hjälper till att ta oss närmare Sveriges miljömål och ett fossilfritt Sverige till 2030 i väntan på beslut om reduktionsplikten.

Elektrifiering och elbehov

Utvecklingen går framåt och det kommer allt fler fordon och arbetsmaskiner som är elektrifierade eller någon form av hybrider. Den 15 december 2022 lämnade Energimyndigheten tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket in en rapport kring framtidens elbehov och en rad frågor som behöver lösas på vägen framåt. Se: Vägen mot en eldriven framtid (energimyndigheten.se)

Beläggning/asfalt

Beställargruppen har noterat att flera kommuner i landet ställer klimatkrav på beläggning och asfalt i sina upphandlingar. Ett förslag till klimatkrav på beläggning/asfalt utreds inom gruppens arbete inför uppdateringen av kraven.

Cement/betong

Cementa fick i december ett tidsbegränsat täkttillstånd som gäller i fyra år, vilket ger både dem och branschen möjligheter till att ställa om till grönare alternativ på sikt.

Övrigt (källa: Sveriges riksdag)

En revidering av luftkvalitetsdirektivet pågår inom EU, vilket sannolikt kommer att innebära skarpare kravnivåer för luft, och därmed utsläpp, när det införts i svensk lagstiftning.

En revidering av EU:s krav för koldioxidutsläpp från lätta fordon har också förslagits. Förslaget innebär en skärpning av målen till 2030 samt nollutsläppskrav för nya lätta fordon från 2035.

Prenumeration

Om du vill prenumerera på "Samlade nyheter kring miljökrav för entreprenader" via e-post, fyll i formuläret under fliken  "Kontaktuppgifter".

Har du frågor och synpunkter?

Hör av dig till Yvonne Hedelin på Afry via kontaktfliken på den här sidan.