Digital miljörapportering

Tillsammans med byggbranschen har Trafikverket utvecklat en metod för att digitalt följa upp klimatpåverkande utsläpp inom upphandlade entreprenader.

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Trafikverket har som stor upphandlare av infrastrukturprojekt ett stort ansvar och också stora möjligheter att påverka utsläppen. Att digitalisera miljödata är en förutsättning för att effektivt följa upp och granska att Trafikverkets mål på bland annat fossilfria drivmedel i våra entreprenader 2030 uppfylls.

Tillsammans med byggbranschen står Trafikverket bakom en gemensam branschstandard för digital miljörapportering med tillämpning av digitala följesedlar. Ett digitalt arbetssätt är en förutsättning för ett enkelt och kostnadseffektivt utbyte av information i hela leverantörsledet. Det ger oss möjligheter att tillsammans minska klimatpåverkan och nå uppsatta mål inom våra entreprenadprojekt.

Trafikverkets mål är att upphandlingar av entreprenader ska omfatta kravställning av digital miljörapportering. Kraven införs med en stegvis lansering under mars 2024. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen på webbsidan.

Trafikverkets mål är att förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska omfatta krav på digital miljörapportering, enligt BEAst Supply 4.0. Inledningsvis kommer drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster och hantering av massor att omfattas. Kraven införs i nya upphandlingar från mars 2024. En stegvis lansering skapar förutsättningar för alla att förbereda på bästa sätt.

Vilka krav ställer vi? (pdf, 174 kB)

Branschens alla aktörer som är involverade i Trafikverkets entreprenader kommer att påverkas när de sluter avtal för entreprenadarbeten för Trafikverkets räkning. Digitala arbetssätt leder till minskad manuell informationshantering, kortare ledtider och bättre datakvalité. Tillämpningen av en gemensam digital standard ersätter dagens manuella arbetssätt med ett kostnadseffektivt flöde av digital information mellan olika aktörer i leverantörsledet.

Trafikverket har utvecklat systemstödet ELSA för att ta emot och analysera den information som skickas i den digitala följesedeln. Enkelt uttryckt är den digitala följesedeln, enligt BEAst Supply 4.0, det språk som används när informationen skickas från en entreprenör till Trafikverket. ELSA är Trafikverkets interna system för att titta på och analysera informationen och inget som entreprenörerna kommer i kontakt med.

 

Webbinarium 7 mars 2024: Nya krav på digital rapportering av miljödata